Vastgoedmanagement

Samenvatting

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van diverse speerpunten die in de in 2013 vastgestelde Nota Vastgoedmanagement zijn opgenomen. Er is gestart met de ontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen en een vastgoedregistratiesysteem is nagenoeg geïmplementeerd. Daarnaast is de raad in maart 2014 geïnformeerd over de verkoop van 9 panden. In december 2014 heeft de raad een verkoopbesluit genomen ten aanzien van nog eens 26 gebouwen. In 2014 zijn er drie accommodaties verkocht. Er wordt actief gestuurd op vermindering van de leegstand binnen onze vastgoedportefeuille. Dit heeft zichtbaar effect. De leegstand is gedaald van 10% naar 5%. Er zijn diverse trajecten opgestart die een verdere reductie van de leegstand moeten bewerkstelligen. De verduurzaming van ons vastgoedbezit blijft een belangrijk thema. Er is gestart met de ontwikkeling van een plan van aanpak. Over het algemeen kan worden gesteld dat we nog meer in controle zijn op onze portefeuille. De uitkomst van de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed, waaraan we als gemeente deelnemen, bevestigt dit beeld.