3.4 Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten per programma jaarrekening 2014

Programma/omschrijving

Lasten

Baten

Volkshuisvesting totale lasten en baten jaarrekening

5.832

3.699

waarvan incidenteel

458

458

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. herstructurering Ittersumerlanden Noord

353

353

die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

reserveverrekening tussen stimuleringsfonds en reserve

105

105

incidentele bestedingen

Economie totale lasten en baten jaarrekening

3.567

1.925

waarvan incidenteel

689

987

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. duurzame versterking Voorst en Samenw.

589

589

economie Regio die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

kantorenmarkt (mjr.inc.)

100

verkoop aandelen Attero

358

dividenduitkering

40

Bereikbaarheid en mobiliteit totale lasten en baten jaarrekening

21.477

21.252

waarvan incidenteel

12.444

12.304

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. Hoofdinfrastructuur Stadshagen en

12.005

12.005

Doorstroming openb.verv.die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

convenant mobiliteitsmanagement (mjr.inc.)

60

regionaal verkeersmanagement (mjr.inc.)

20

Verkeersveiligheid Wijheseweg (inc.nw.bel.)

100

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

259

259

vrijval voorziening arbitragekosten

40

Groene leefomgeving en milieu totale lasten en baten jaarrekening

16.151

12.630

waarvan incidenteel

11.085

11.085

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. Ondergrond en Noordelijke Stadsrand/

4.501

4.501

/NLY die worden gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

storting bijdragen project Visie op ondergrond en Prov.afkoopsom

6.519

6.519

in reserve Gebiedsplan Zwolle Centraal

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

65

65

Ruimte en cultuurhistorie totale lasten en baten jaarrekening

12.647

10.010

waarvan incidenteel

8.686

8.686

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. Spoorzone en Binnenstad die worden

8.101

8.101

gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

overheveling reserve ISV naar reserve nog uit te voeren werken

585

585

Leefbaarheid en welzijn totale lasten en baten jaarrekening

8.585

437

waarvan incidenteel

472

342

specificatie:

betreft diverse projecten, w.o. Diezerpoort sociaal die worden

157

157

gedekt door bijdragen van derden en/of reserves

Ambulant jongerenwerk (mrj.inc.)

100

Zelforganisaties minderheden (mrj.inc.)

30

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

185

185

Onderwijs en jeugd totale lasten en baten jaarrekening

25.165

3.992

waarvan incidenteel

271

469

specificatie:

betreft diverse projecten jeugd die worden gedekt door bijdragen

-56

-56

van derden en/of reserves

project Harde Kern

327

327

vrijval budget opvoedingsondersteuning

198

Veiligheid totale lasten en baten jaarrekening

11.129

595

waarvan incidenteel

-1.507

0

specificatie:

positief saldo Veiligheidsregio incl. BTW-voordeel

-1.000

ruimen explosieven

-507

Integraal beheer openbare ruimte totale lasten en baten jaarrekening

49.728

26.740

waarvan incidenteel

55

0

specificatie:

exploitatie Wythmenerplas

55

Sociaal econom. zelfredzaamheid totale lasten en baten jaarrekening

26.697

23.856

waarvan incidenteel

2.464

719

specificatie:

betreft projecten die worden gedekt door bijdragen

23

23

van derden en/of reserves

exploitatietekort Wezo

1.745

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

696

696

Bijstandsverl. en armoedebestr. totale lasten en baten jaarrekening

65.193

52.153

waarvan incidenteel

-1.098

specificatie:

vrijval restant buffer bijstandsverlening

-855

herberekening oude jaren zorgverzekering Achmea

-243

Cultuur totale lasten en baten jaarrekening

19.949

319

waarvan incidenteel

2.261

100

specificatie:

betreft diverse projecten jeugd die worden gedekt door bijdragen

30

30

van derden en/of reserves

Fundatie (mrj.inc.)

25

subsidie OdS kalenderjaar<=>theaterseizoen

2.136

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

70

70

Sport totale lasten en baten jaarrekening

7.752

2.207

waarvan incidenteel

247

247

specificatie:

betreft diverse projecten sport die worden gedekt door bijdragen

-113

-113

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

360

360

Gezondheid en zorg totale lasten en baten jaarrekening

45.256

6.812

waarvan incidenteel

2.592

3.075

specificatie:

betreft diverse projecten die worden gedekt door bijdragen

612

612

BTW-voordeel Regio

45

nazorg ex gedetin./huisvesting bijz. doelgroepen/huiselijk geweld

-339

implementatie sociaal domein

551

Terugvordering reserve DATO Leger des Heils

650

aanwending in het verleden gerserveerde bedragen

1.068

1.068

organisatiekosten sociaal domein

700

700

Raad en Raadsgriffie totale lasten en baten jaarrekening

2.093

77

0

0

Bestuur en dienstverlening totale laste en baten jaarrekening

33.937

19.643

waarvan incidenteel

1.482

938

specificatie:

betreft diverse projecten die worden gedekt door bijdragen

938

938

storting in pensioenvoorziening Loyalis

544

Exploitatie gronden totale lasten en baten jaarrekening

44.288

40.047

0

0

vastgoedmanagement totale lasten en baten jaarrekening

16.845

17.842

waarvan incidenteel

364

364

specificatie:

betreft diverse projecten die worden gedekt door bijdragen

364

364

Financiering en alg. dekkingsm. totale lasten en baten jaarrekening

28.167

203.226

0

0

TOTALEN JAARREKENING

444.458

447.462

WAARVAN INCIDENTEEL

40.965

39.774