Ruimte en cultuurhistorie

Samenvatting

Ruimte

In 2014 hebben we weer ingezet op het bieden van mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, onder gelijktijdig versterking van de ruimtelijke kwaliteit. We zijn gestart met het vernieuwen van de Structuurvisie om aan de actualiteit te kunnen blijven voldoen. Op gebiedsniveau hebben we vooral de samenwerking gezocht. Niet alleen bij de uitwerking van integrale plannen voor de OV knoop binnen de Spoorzone. Ook voor de binnenstad is samen met partijen verder gewerkt aan de uitvoering van het ontwikkelingsprogramma. Op bovenlokaal niveau hebben we onze bijdrage geleverd aan het Deltaprogramma, waarbij het ging om strategieën om de delta/klimaatopgaven het hoofd te bieden, zoals bij projecten Kraanbolwerk en Stadshagen. Op het vlak van het RO instrumentarium hebben we de balans gezocht tussen enerzijds het vastleggen van regels en kwaliteit en anderzijds het bieden van voldoende flexibiliteit.

Erfgoed

Wij hebben verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd en diverse onderzoeksrapporten opgesteld, waaronder een groot aantal vanuit het samenwerkingsverband met onze buurgemeenten. Het viel ons op het gebied van monumentenzorg op dat er veel relatief kleinere aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ingediend en behandeld. Verder hebben wij gewerkt aan een concept-gemeentebrede digitale cultuurhistorische waarden kaart die de basis zal vormen voor de wettelijk verplichte verankering van cultuurhistorische waarden in de bestemmingsplannen. In de inventarisatie voor de uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst zijn een tweetal inventarisaties (bouwhistorische inventarisatie binnenstad en wederopbouwperiode) afgerond.