3.2 Toelichting op programmarekening

Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2014

Het voordelige gerealiseerde resultaat  bedraagt € 3.004.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2014.
In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de beleidsrapportages 2014 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m raad van 15 december genomen raadsbesluiten. Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de eerste beleidsrapportage 2014 was €  2,3 mln. negatief en de tweede € 2,3 mln. positief.

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2013 is er dus ook sprake van een voordelig resultaat  van € 3,0 mln.

Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 3,0 mln. vanuit de volgende invalshoeken:

  • uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen)
  • specificatie resultaten per pijler

Resultaat vóór en na bestemming

Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2014 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar.

         bedragen x €1.000

Saldo eigen vermogen per 31-12-2014 (inclusief resultaat 2014 )

 €   126.120   

Saldo eigen vermogen per 1-1-2014 (inclusief resultaat bestemming 2013)         *)

€   133.053

Resultaat voor bestemming 2014 (saldo van baten en lasten)

-/- €       6.933       

Stelselwijziging BBV reserves afval en riolering ==> voorziening ultimo 2014

9.857

In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid:
het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt

€            80       

*) € 133.053 is inclusief € 1.998 vrijval voorziening SWAP 2013 t.g.v. de algemene concernreserve a.g.v. stelselwijziging BBV.

Specificatie resultaat  naar pijler
De samenstelling van de concernuitkomst 2014 blijkt uit onderstaand overzicht:
+       meevallende uitkomst rekening 2014 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2014
-        tegenvallende uitkomst rekening 2014 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2014

Pijler

bedragen x
 €1.000

De stad

-/- €   10.157

De wijken

-/- €   62.843

De mensen

-/- €   79.500

De organisatie

€ 155.504

In de programmaverantwoording zijn de diverse financiële afwijkingen ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting gespecificeerd en toegelicht.

Hierna geven wij een samenvatting van de belangrijkste verschillen.