Exploitatie gronden

Samenvatting

Het programma 17a Exploitatie gronden is dienstbaar aan het bereiken van de in de beleidsprogramma's genoemde doelen. In de MPV 2015 is het heden en de toekomst van de in voorbereiding en in invoering zijnde projecten en de voorraad gronden inzichtelijk gemaakt.

Reserve Vastgoed

De financiële stand van zaken van het grondbedrijf op korte termijn wordt bepaald door de reserve Vastgoed. Dit kan
ook wel de lopende rekening van Vastgoed genoemd worden. De hoogte van de reserve Vastgoed wordt bepaald
door stortingen en onttrekkingen. Elk jaar wordt op basis van de stand van de reservepositie bepaald hoe hoog het
bedrag is dat overgeheveld kan worden naar de Algemene Concernreserve of wat gestort moet worden vanuit de
Concernreserve. De stand van de reserve Vastgoed per 31-12-2014 is € 3.931.000 negatief, bestaande uit het
resultaat van de lopende rekening ad € 1.656.000 negatief en het ophogen van de voorzieningen met € 2.275.000
negatief.

Doelstellingen & maatschappelijke effecten