2.1 Balansontwikkeling

De ontwikkeling van de balanscijfers.
Het verloop van de totaal bedragen (x €.1.000.000) van de balans is als volgt weer te geven:
*) In de treasuryparagraaf wordt alleen rekening gehouden met het bedrag aan onderhanden werk.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Beschikbaar op lange termijn:

Algemene reserves

17

45

65

15

11

25

24

30

17

28

Bestemmingsreserves

119

141

121

170

159

151

153

157

115

95

Saldo baten en lasten

5

4

1

3

23

0

4

-57

-1

3

Voorzieningen

37

23

4

4

5

3

3

5

5

12

Schulden op lange termijn

252

299

304

304

368

353

322

341

337

325

Totaal beschikbaar

430

512

495

496

566

532

506

476

473

463

Vastgelegd op lange termijn:

Immateriële/materiële vaste activa

228

263

276

291

322

328

341

366

347

343

Financiële vaste activa

146

147

138

136

137

112

94

61

73

64

Voorraden (icnl.onderhanden werk)

69

119

140

155

168

157

155

112

123

110

Totaal vastgelegd

443

529

554

582

627

597

590

539

543

517

Tekort op lange termijn beschikbare middelen

13

17

59

86

61

65

84

63

70

54

Reserves en voorzieningen.
De voorzieningen wegens oninbaarheid worden met de nominale waarde van de leningen en vorderingen verrekend. De voorziening vastgoed is in mindering gebracht op de post voorraden.
Zie verder de afzonderlijke paragraaf  “Ontwikkelingen reserves en voorzieningen 2014”

Schulden op lange termijn.
Eind 2014 is er in totaal €  325,4 mln. aan langlopende leningen beschikbaar. Ten opzichte van 2013 is de omvang  met € 11,2 mln. afgenomen.
Dit wordt veroorzaakt doordat er € 21,9 mln. is afgelost en € 0,7 mln. aan bijstandsleningen is opgenomen. Daarnaast is er vorig jaar € 10 mln. als korte lening gepresenteerd, die nu als lange lening wordt gepresenteerd vanwege de relatie met de swap.

Immateriële / materiële vaste activa.
De immateriële / materiële vaste activa is met € 4 mln. afgenomen. De afschrijvingen bedragen € 15,3 mln. en aan bijdragen van derden is € 1,3 mln. ontvangen. De netto-investeringen bedragen  € 12,6 mln., hiervan heeft € 10,7 mln. betrekking op investeringen met economisch nut en € 1,9 mln. heeft betrekking op investeringen met maatschappelijk nut. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Financiële vaste activa.
Onder de leningen financiële activa zijn opgenomen € 22,4 mln. aan leningen die verstrekt zijn aan woningcorporaties. Er is voor  € 4,7 mln. leningen aan deelnemingen, € 19,9 mln. aan verbonden partijen en voor een bedrag ad. € 10,4 mln. aan overige leningen verstrekt.
De bijdragen aan activa in eigendom van derden hebben een boekwaarde ultimo 2014 van € 4,5 mln..

Voorraden.
De voorraden worden gecorrigeerd met de voorziening vastgoed, zoals voorgeschreven staat in het Besluit Begroting en Verantwoording. Een nadere specificatie wordt gegeven in de toelichting op de balans.