3.1 Programmarekening over begrotingsjaar 2014

3.1 Programmarekening over begrotingsjaar 2014

Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2014
(bedragen x € 1.000)

Programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Pijler De Stad

Programma

1

Volkshuisvesting

1.774

2.912

-1.138

2.312

3.199

-887

2.244

3.113

-869

2

Economie

784

2.821

-2.037

1.395

3.435

-2.040

1.496

3.428

-1.932

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

8.180

7.498

682

12.106

19.446

-7.340

11.938

18.561

-6.623

4

Groene leefomgeving en milieu

0

3.133

-3.133

7.090

8.498

-1.408

7.462

8.404

-942

5

Ruimte en cultuurhistorie

0

2.325

-2.325

7.743

10.530

-2.787

7.809

10.140

-2.331

Totaal Pijler De Stad

10.738

18.689

-7.951

30.646

45.108

-14.462

30.949

43.646

-12.697

Pijler De Wijken

Programma

6

Leefbaarheid en welzijn

46

8.838

-8.792

46

8.806

-8.760

95

8.540

-8.445

7

Onderwijs en jeugd

3.637

27.080

-23.443

3.958

26.027

-22.069

3.872

24.980

-21.108

8

Veiligheid

206

12.986

-12.780

653

13.542

-12.889

595

11.129

-10.534

9

Integraal beheer openbare ruimte

22.981

48.221

-25.240

23.402

48.919

-25.517

23.869

48.454

-24.585

Totaal Pijler De Wijken

26.870

97.125

-70.255

28.059

97.294

-69.235

28.431

93.103

-64.672

Pijler De Mensen

Programma

10

Sociaal economische zelfredzaamheid

21.831

25.125

-3.294

23.010

26.158

-3.148

23.056

26.595

-3.539

11

Bijstandverlening en armoedebestrijding

56.731

66.683

-9.952

51.509

64.002

-12.493

52.153

63.738

-11.585

12

Cultuur

263

17.736

-17.473

103

18.882

-18.779

103

19.171

-19.068

13

Sport

1.098

9.230

-8.132

1.356

9.430

-8.074

1.351

9.328

-7.977

14

Gezondheid en zorg

3.664

43.759

-40.095

4.628

44.147

-39.519

4.759

43.090

-38.331

Totaal Pijler De Mensen

83.587

162.533

-78.946

80.606

162.619

-82.013

81.422

161.922

-80.500

Pijler De Organisatie

Programma

15

Raad en raadsgriffie

0

2.084

-2.084

0

2.067

-2.067

76

2.091

-2.015

16

Bestuur en dienstverlening

15.378

32.795

-17.417

14.438

31.932

-17.494

14.797

32.352

-17.555

17a

Exploitatie gronden

60.048

65.365

-5.317

61.724

65.013

-3.289

32.607

37.544

-4.937

17b

Vastgoedmanagement

11.912

10.753

1.159

14.357

12.790

1.567

14.275

13.040

1.235

18

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

162

196

-34

162

-24

186

0

Totaal Pijler De Organisatie

87.500

111.193

-23.693

90.681

111.778

-21.097

61.755

85.027

-23.272

Totaal

208.695

389.540

-180.845

229.992

416.799

-186.807

202.557

383.698

-181.141

Omschrijving algemene dekkingmiddelen:

Uitkering gemeentefonds

138.531

0

138.531

140.455

0

140.455

140.473

140.473

Uitvoering Wet WOZ

0

1.642

-1.642

0

1.742

-1.742

1

1.857

-1.856

Bel. OZB, precario,toeristenbel.

34.373

284

34.089

34.373

284

34.089

34.154

284

33.870

Invordering

0

586

-586

0

586

-586

645

-645

Deelnemingen algemeen

200

15

185

200

15

185

189

15

174

Overige financiering

14.570

12

14.558

12.406

12

12.394

12.060

11

12.049

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

187.674

2.539

185.135

187.434

2.639

184.795

186.877

2.812

184.065

Totaalsaldo van baten en lasten

396.369

392.079

4.290

417.426

419.438

-2.012

389.434

386.510

2.924

Programma

Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Totaalsaldo van baten en lasten

396.369

392.079

4.290

417.426

419.438

-2.012

389.434

386.510

2.924

Reserve mutaties:

Pijler De Stad

Programma

1

Volkshuisvesting

315

1.298

-983

220

1.450

-1.230

155

1.419

-1.264

2

Economie

82

100

-18

453

121

332

428

140

288

3

Bereikbaarheid en mobiliteit

1.187

1.945

-758

9.316

2.234

7.082

9.314

2.916

6.398

4

Groene leefomgeving en milieu

80

240

-160

5.141

7.390

-2.249

5.168

7.747

-2.579

5

Ruimte en cultuurhistorie

327

451

-124

645

451

194

1.201

1.507

-306

Totaal Pijler De Stad

1.991

4.034

-2.043

15.775

11.646

4.129

16.266

13.729

2.537

Pijler De Wijken

Programma

6

Leefbaarheid en welzijn

201

0

201

369

0

369

342

45

297

7

Onderwijs en jeugd

69

0

69

82

0

82

120

184

-64

8

Veiligheid

699

0

699

699

0

699

0

0

0

9

Integraal beheer openbare ruimte

3.234

399

2.835

3.306

479

2.827

2.871

1.275

1.596

Totaal Pijler De Wijken

4.203

399

3.804

4.456

479

3.977

3.333

1.504

1.829

Pijler De Mensen

Programma

10

Sociaal economische zelfredzaamheid

697

0

697

826

0

826

801

103

698

11

Bijstandverlening en armoedebestrijding

0

0

0

0

1.329

-1.329

1.457

-1.457

12

Cultuur

0

70

-70

132

778

-646

216

778

-562

13

Sport

844

205

639

849

362

487

856

421

435

14

Gezondheid en zorg

992

0

992

2.083

120

1.963

2.052

170

1.882

Totaal Pijler De Mensen

2.533

275

2.258

3.890

2.589

1.301

3.925

2.929

996

Pijler De Organisatie

Programma

15

Raad en raadsgriffie

0

0

0

2

0

2

2

2

0

16

Bestuur en dienstverlening

4.621

964

3.657

5.369

1.875

3.494

4.846

1.585

3.261

17a

Exploitatie gronden

1.919

0

1.919

2.980

0

2.980

7.440

6.743

697

17b

Vastgoedmanagement

3.131

3.172

-41

3.349

3.879

-530

3.566

3.805

-239

18

Financiering en alg. dekkingsmiddelen

1.239

15.083

-13.844

12.426

25.767

-13.341

16.350

25.351

-9.001

Totaal Pijler De Organisatie

10.910

19.219

-8.309

24.126

31.521

-7.395

32.204

37.486

-5.282

Sub-totaal mutaties reserve

19.637

23.927

-4.290

48.247

46.235

2.012

55.728

55.648

80

Gerealiseerd resultaat

416.006

416.006

465.673

465.673

445.162

442.158

3.004