2.2 Balans

(bedragen x €.1.000)

31-12-2014

31-12-2013

Activa:

Vaste activa

immateriele vaste activa:

28

35

kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

28

35

materiële vaste activa:

342.529

346.543

investeringen met economisch nut

292.320

296.128

investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.494

35.823

investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

12.499

11.613

in erfpacht uitgegeven (economisch nut)

3.216

2.979

financiele vaste activa:

64.020

73.460

kapitaal verstrekkingen aan:

deelnemingen

1.297

1.340

leningen aan:

woningbouwcorporaties

22.391

27.420

deelnemingen

4.691

4.894

overige verbonden partijen

19.870

20.179

overige langlopende leningen

10.978

14.968

overige uitzettingen > 1 jaar

261

261

bijdrage aan activa in eigendom van derden

4.532

4.398

Totaal vaste activa

406.577

420.038

Vlottende activa

voorraden:

110.108

123.103

grond en hulpstoffen

niet in exploitatie genomen bouwgronden

36.375

36.489

overige grond en hulpstoffen

11.728

12.353

onderhandenwerk, waaronder bouwgrondexploitatie

63.233

75.305

gereed produkt en handelsgoederen

17

34

vooruitbetalingen

-1.245

-1.078

uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:

36.295

31.011

vorderingen op openbare lichamen

22.518

20.325

overige vorderingen

13.777

10.686

overige uitzettingen

liquide middelen:

1.897

2.242

kas

102

80

banksaldi

1.795

2.162

overlopende activa:

19.904

22.860

van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te

9.291

16.704

ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering

op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

10.613

6.156

die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa

168.204

179.216

Totaal generaal

574.781

599.254

(bedragen x €.1.000)

31-12-2014

31-12-2013

Passiva

Vaste passiva

eigen vermogen

126.120

133.053

algemene reserve

28.349

19.284

bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

627

12.119

overige bestemmingsreserves

94.140

102.418

gerealiseerd resultaat

3.004

-768

voorzieningen

11.712

3.265

vaste schulden

325.365

336.642

onderhandseleningen met een rentetypische looptijd > 1 jaar:

binnenlandse banken en overige financiele instellingen

302.794

313.982

overige binnenlandse sectoren

2.571

2.660

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven

20.000

20.000

en overige sectoren

Totaal vaste passiva

463.197

472.960

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter

dan één jaar

49.539

57.296

overige kasgeldleningen

26.000

25.000

banksaldi

0

4.079

overige schulden

23.539

28.217

overlopende passiva

62.045

68.998

verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die

14.289

14.950

in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen

47.756

54.048

voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek

bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van

volgende begrotingsjaren

Totaal vlottende passiva

111.584

126.294

Totaal generaal

574.781

599.254

Gewaarborgde geldleningen

1.970.915

2.010.197

Niet uit de balans blijkende overige verplichtingen

31.242

33.268