Paragraaf 4 Lokale heffingen

Op basis van de uitgangspunten van de begroting 2014 is een algemene inflatiecorrectie op de gemeentelijke tarieven en belastingen toegepast van 1,55%. Voor de meeste tarieven betekent dit dat de algemene inflatiecorrectie is toegepast. De volgende tarieven kennen een afwijkende tariefsaanpassing:  

  • De sporttarieven met 3,55% te verhogen (algemene verhoging + 2% in verband met extra verhoging vanwege de bezuinigingstaakstelling)
  • Voor de baatbelasting is de tariefstelling niet aan de orde.
  • De tarieven toeristenbelasting blijven op niveau 2013.
  • De tarieven voor parkeerbelasting (parkeren bij parkeerapparatuur) worden niet verhoogd, dit vindt in beginsel één keer in de drie jaar plaats, in 2012 heeft de laatste verhoging plaatsgevonden.
  • De tarieven voor rijbewijzen en uittreksels/verklaringen GBA worden niet verhoogd. Voor rijbewijzen geldt per 01-01-2014 een wettelijk maximum. Hierdoor zijn de tarieven naar beneden bijgesteld tot dit wettelijk maximum.

Woonlastenontwikkeling
De OZB tarieven worden met 1,55% verhoogd.  
De tarieven voor afvalstoffenheffing worden niet verhoogd en bedragen in 2014:

  • € 215,38 voor een éénpersoonshuishouden
  • € 269,23 voor een meerpersoonshuishouden.

Het tarief voor de rioolrechten worden met 1,55% verhoogd en bedraagt voor 2014 € 104,10.

Woonlastendruk
WOZ-waarde woning
€ 150.000 € 250.00

WOZ-waarde woning

€ 150.000

€ 250.000

Soort huishouden

2013

2014

2013

2014

Huurder 1 persoonshuishouden

215.38

215,38

215.38

215.38

Huurder meer persoonshuishouden

269,23

269.23

269,23

269.23

Eigenaar/bewoner 1 persoonshuishouden

499.39

517.03

620,39

648.73

Eigenaar/bewoner meer persoonshuishouden

553,24

570.88

674,24

702,58

Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven 2013 (bedragen x € 1.000)

rekening
2013

begroting
2014

rekening
2014

1. Onroerende zaakbelasting

32.830

33.937

33.686

2. Baatbelasting

1

2

2

3. Precariobelasting

449

335

352

4. Toeristenbelasting

91

100

114

5. Leges Juridische zaken en veiligheid (APV)

144

183

159

6. Leges Burgerzaken

1.378

1.436

1.268

2)

7. Bouwleges

2.548

2.155

1.870

8. Gebruiksvergunningen

0

26

9

9. Havengelden

431

432

433

10. Warenmarktrechten

234

245

230

11. Rioolrechten

6.206

6.345

6.344

1)

12. Begraafplaatsrechten

985

894

803

1)

13. Parkeergelden

6.774

6.902

6.641

1)

14. Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

13.309

13.353

13.368

1)

15. Fiscalisering parkeerboetes

796

900

754

1)

16. Sporttarieven

780

778

756

17. Overige leges/rechten

182

208

283

1) Deze tarieven hebben zowel op begrotings-, als op rekeningsbasis een kostendekkendheid van 100%. Voor het onderdeel parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes geldt een taakstellende winstafdracht van € 887.000. Verschillen worden verrekend met de egalisatiereserves.
2) De opbrengsten rijksleges zijn buiten beschouwing gelaten, i.v.m. afdracht aan het rijk.

Toelichting op opbrengst van de gemeentelijke tarieven:

De werkelijke opbrengst uit tarieven is ruim € 1,1 mln.. lager dan begroot. Dit is met name het gevolg van minder opbrengsten uit OZB, leges burgerzaken, bouwleges, parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes. De motivering van de minderopbrengsten is opgenomen in de financiële toelichting op de betreffende programma's 3,16 en 18

Kwijtschelding
Vanaf 01-01-2014 voert GBLT de kwijtschelding voor de gemeente Zwolle uit.
Voor mensen met de laagste inkomens bestaat de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de geheven belasting. Dit is het geval als aan de voorwaarden voor kwijtschelding van de invorderingswet is voldaan. De gemeente Zwolle hanteert de 100% bijstandsnorm. Dit is het wettelijk maximum. In 2014 hebben we 3.777 aanvragen ontvangen waarvan 2.601  volledige toewijzingen en 168 verzoeken nog in behandeling. De verwachte uitgaven over 2014 voor kwijtschelding bedragen 667.000,--.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
Het belastingjaar 2014 is het eerste jaar dat GBLT deze werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de gemeente Zwolle. De herwaarderingsronde 2014 had als waardepeildatum 01-01-2013. Net als in voorgaande jaren zijn de objecten, woningen en niet woningen, modelmatig gewaardeerd. Dit wil zeggen dat bij het waarderen gebruik gemaakt wordt van recente verkoopcijfers. Daarnaast zijn de waarden van niet woningen afhankelijk van de verhuurprijzen van de panden. De Waarderingskamer heeft haar bevindingen zowel aan GBLT als de gemeente Zwolle gezonden. Naar aanleiding hiervan werkt GBLT aan een verbeterplan.