Algemene beschouwing

Het verslagjaar 2014 stond in het teken van verandering, bijvoorbeeld in het sociaal domein en licht herstel van de economie en woningmarkt.
Na de tot stand koming van het coalitieakkoord zijn wij op diverse manieren met de stad in gesprek gegaan om de ambities en bezuinigingstaakstelling nader vorm te geven in agenda's die gelijktijdig met deze jaarrekening in de PPN 2015-2019 worden gepresenteerd.  
De veranderende rol van de overheid is daarbij leidraad. Wij sluiten daarbij aan bij de beweging en energie in de maatschappij en zijn gericht op het bundelen van krachten. Een duidelijk format voor de samenwerking met partners in de stad is er niet. Deze verschilt per opgave en per wijk. Binnen het programma "Initiatiefrijk Zwolle" geven wij mogelijkheden om initiatieven uit de stad op te pakken en te faciliteren, wat ook een aanpassing van de werkwijze van bestuur en organisatie vraagt. Bij de begroting 2015 hebben wij het stadsontwikkelfonds ingesteld om dergelijke initiatieven ook financieel te kunnen ondersteunen. Met "passende regels" werken wij aan het wegwerken van overbodige obstakels.

In 2014 is de grootste aandacht uitgegaan naar het sociaal domein. De transitie van de Wmo, de participatiewet en wet jeugdzorg per 1 januari 2015 wierp zijn schaduwen vooruit. Belangrijkste mijlpaal was dat de sociale wijkteams per die datum operationeel konden worden.  
Met partners in de stad en regio geven wij nader vorm aan de gewenste transformatie, waarbij nog een grote financiële uitdaging te wachten ligt.  

In 2014 is een licht economisch herstel geconstateerd. Wij prijzen ons gelukkig dat de economische structuur en positie van de regio in Nederlandse verhoudingen sterk blijkt te zijn en goede kansen blijft bieden. Diverse bedrijven toonden in 2014 interesse om zich in Zwolle te vestigen, zoals Wehkamp.nl Royal Haskoning /DHV en Ikea. Daarnaast kreeg Zwolle in 2014 de prijs voor de MKB vriendelijkste stad in Nederland.
Het aantal mensen dat een beroep doet op inkomensondersteuning is echter nog steeds hoog. Ook op dit terrein benutten we steeds meer de kracht van Zwolle om mensen naar werk te begeleiden. Van alle mensen die in 2014 uitstroomden naar werk was bijna 57 procent nog geen half jaar afhankelijk van de bijstand.

Goede bereikbaarheid blijft onverminderd een belangrijke pijler waarop het economisch functioneren van de stad op rust. Met het gereed komen van de Ceintuurbaan, de vorderingen bij de Hasselterweg  en het aanpakken van de doorstroomassen is de hoofdinfrastructuur op orde. Teneinde dit ook voor de toekomst veilig te stellen hebben wij de bereikbaarheidsverklaring met het ministerie van I en M ondertekend om het programma Beter Benutten een vervolg te geven.
De fiets neemt een belangrijke plaats in bij ons mobiliteitsbeleid. Dat Zwolle tot fietsstad 2014is uitgeroepen ondersteunt dit.

De binnenstad blijft een belangrijk gezichtsbepalend element. Momenteel hebben binnensteden het om tal van redenen moeilijk om koopkracht te binden. Met de komst van Zara en retailer op de Melkmarkt zal de binnenstad een verdere impuls krijgen. Ook de samenwerking met de ondernemers is erop gericht de uitstraling en mede daardoor de trekkracht van de binnenstad te verbeteren. Goede voorbeelden zijn de Oude Vismarkt/Koningsplein en het Gasthuisplein.

Een licht herstel heeft zich in 2014 ook op de woningmarkt voorgedaan. Het aantal opgeleverde woningen was hoger dan verwacht. Speciale aandacht hebben we besteed aan de huisvesting van lagere inkomensgroepen. Samen met de woningcorporaties werken wij aan een versnellingsactie teneinde extra sociale huurwoningen binnen de bestaande stad te realiseren.  Tevens ontwikkelen we een betaalbaarheidsagenda met als doel voor de laagste inkomens groepen in de stad het wonen betaalbaar te krijgen en te houden.

Ruimtelijk vraagt het water steeds meer aandacht. In 2014 zijn de deltabeslissingen genomen. Het rijk heeft daarmee de richting bepaald voor toekomstig peilbeheer en waterniveau van de IJssel en de waterveiligheid. Belangrijk hierbij is de relatie tussen ruimtelijk beleid en de delta/klimaatopgaven teneinde de stad en regio deltaproof te maken. Zowel binnen Kraanbolwerk en Stadshagen is dit actueel.

Genoemde veranderingen vinden plaats in een tijd van minder financiële armslag. Dit zegt het nodige over de energie en de veerkracht van de stad. Het jaar 2014 sluiten we af  met een positief resultaat van € 3,0 mln. Vanwege een stelselwijziging schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor dat ultimo 2014 de voorziening ten aanzien van de swap niet langer nodig is. De huidige voorziening van € 2,0 mln. is daardoor vrijgevallen en rechtstreeks ten gunste van het eigen vermogen (de Algemene Reserve) geplaatst. Deze mutatie staat los van het positief resultaat van € 3,0 mln.
De eerste Beleidsrapportage 2014 gaf een negatief saldo van € 2,6 mln. en in de tweede Beleidsrapportage 2014 is een positief resultaat van € 2,3 mln. behaald. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting 2014 is er dus sprake van een voordelig resultaat van € 2,7 mln.
De belangrijkste componenten van het positief resultaat van € 2,7 mln. zijn:

  • Uitgestelde plannen + €  0.8 mln. (onderwijshuisvesting, bezuinigingsoperatie)
  • Minder werk dan ingeschat + € 0.6 mln. ( bij grote ruimingen, maatschappelijke opvang en verslavingszorg en leges)
  • Verschil tussen inkomsten met wat ingeschat was + € 1,1 mln. (veiligheidsregio, sociale werkvoorziening, bijstand en armoedebestrijding)
  • Diverse onderwerpen – € 0.5 mln. ( pensioenvoorziening, grondexploitatie, onttrekking algemene concernreserve)

Het positief resultaat van € 3,0 mln. is als resultaat 2014 op de balans verwerkt