Integraal beheer openbare ruimte

Samenvatting

Er is een grote stap gezet richting een nieuwe beheervisie op de openbare ruimte. De nieuwe beheerprincipes zijn:

  • beheren doen we samen (burgers, partijen en gemeente),
  • beheren doen we toekomstbestendig (duurzaam gericht op de toekomst)
  • beheren doen we op maat (we gaan differentiëren)

Deze nieuwe beheerprincipes geven ruimte voor een grotere rol van de gebruiker bij de te maken keuzes. Ze doen recht aan het gegeven dat niet iedere wijk hetzelfde is door maatwerk en differentiatie mogelijk te maken. En ze geven ruimte voor eigen initiatief van burgers, bedrijven en andere partners.

In september is de Boom-Battle van start gegaan: een wedstrijd voor en door bewoners in de stad die mensen uitdaagt om een mooie (zo niet de mooiste!) boomspiegel aan te leggen. In Holtenbroek 3 zijn vooruitlopend op de grote ombouw naar nieuwe Led verlichting de gele lampen in de oude armaturen vervangen door witte lampen. Deze fysieke ingreep vergroot het veiligheidsgevoel en levert zo een bijdrage aan een sociaal vraagstuk. In Park de Wezenlanden is een nieuwe wijkboerderij met vogel volière gerealiseerd.