Integraal beheer openbare ruimte

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

48.221

22.981

48.919

23.402

48.454

23.869

466

467

933

Reservemutaties

399

3.234

479

3.306

1.275

2.871

-796

-435

-1.231

Gerealiseerd resultaat

48.620

26.215

49.398

26.708

49.728

26.740

-330

32

-298

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Stedelijke beplanting

196

-32

164

-97

-45

22

Stedelijke tuinen

32

-4

28

-12

16

Buitengebieden

168

24

192

-55

-114

23

Gras en Water

-136

6

-130

-245

-375

Spelen

-5

4

-2

-2

Voorzieningen in het groen

84

7

90

-100

-10

Wegen

-232

107

-125

-125

Straatmeubilair

-70

100

30

-17

13

Kunstwerken

163

6

169

-180

-11

Riolering

-96

16

-80

7

73

Onkruidbeheer

4

4

4

Wijkbeheer

85

19

104

-97

-14

-7

Afval

168

191

359

-259

100

Reiniging

3

3

3

Toezicht openbare ruimte

-43

-43

-43

Reclame

-27

30

3

3

APV openbare ruimte

-3

7

4

4

Markten

54

-14

40

40

Havens

41

6

48

48

Veerdiensten

80

-5

75

-76

-1

Totaal

466

467

933

-796

-435

-298

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Stedelijke beplanting

+22

I

Opdrachten in kader van Reconstructies (+141) zijn per eind 2014 niet volledig uitgevoerd. Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken).
Het resultaat op Groenafval (+52) wordt enerzijds veroorzaakt door een lager hoeveelheid groenafval en de halvering van het tarief voor deze afvalsoort. (er is een nieuw contract door Rova afgesloten). Aangezien het overgrote deel van het groenafval opgenomen is in de DVO Rova is er een meevaller op deze post Groenafval.
Diverse verstrekte opdrachten zijn per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd (-97). Deze middelen zijn gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken.
De gereserveerde middelen inzake Bomenfonds zijn in 2014 niet ingezet (-45) en blijven in de reserve gereserveerd.

Buitengebieden

+23

I

In kader van de PPN is voor de Wythmenerplas een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn niet aangewend en uiteindelijk gereserveerd. Op de Wythmenerplas is gepland groot onderhoud niet uitgevoerd o.a. in verband met onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen van deze plas. Dit heeft geleid tot een onderbesteding (+52). Tevens zijn de exploitatielasten lager uitgevallen (+24).
Op de andere plassen en recreatieve terreinen zijn eveneens minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en zijn de overige beheerskosten lager uitgevallen (+61).
Reservemutaties: de niet aangewende middelen toegekend bij PPN zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-55). Daarnaast zijn vanwege niet uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en het exploitatieresultaat van de Wythmenerplas minder middelen aan de reserve onttrokken (-114).

Gras en Water

-375

I

Een aantal opdrachten is per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd (+245). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-245).
Baggeren: de rechter heeft eind 2014 onverwachts toch een uitspraak gedaan over de claim die de baggeraar bij het Waterschap Groot Salland had ingediend voor één van de eerste fasen in het project baggeren "Zwolse wateren" De claim ad. € 408.500 (deel van de gemeente Zwolle) is uiteindelijk toegekend, nadat het jaren bij de rechtbank in behandeling was geweest. Bij Berap-2 is besloten de gereserveerde middelen vrij te laten vallen en het risico, dat de claim alsnog zou worden toegekend in de risicoparagraaf op te nemen.Nu tot daadwerkelijke uitkering is overgegaan komt het nadeel ten laste van de algemene middelen.
Het bestuur van het waterschap, provincie en College van B&W hebben besloten in hoger beroep te gaan, tegen het vonnis van de rechtbank.
Overige kleine verschillen + 34.

Voorzieningen in het Groen

-10

I

Een tweetal opdrachten is per eind 2014 niet uitgevoerd (+100). Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-100). Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (-10).

Wegen

-125

I

In de laatste periode van het jaar is bij uitvoering van het regulier onderhoud op een aantal plekken geconstateerd, dat de schade aan de onderlagen  erger was dan vooraf uit de schouw en proefboringen bleek. Dit heeft geleid tot noodzakelijk meerwerk. Daarnaast is er een overschrijding geweest op de niet verhaalbare schades door derden (-302).
Om de kostenoverschrijding zo laag mogelijk te houden is besloten herstelwerkzaamheden aan elementen (trottoirs) door te schuiven naar volgend jaar (+107).
De kosten voor gladheidsbestrijding waren door de zachte winters lager (+110)

Hogere kosten voor kabels en leidingen (-21). Overige kleine verschillen (-19).

Straatmeubilair

+13

I

Hogere uitgaven voor openbare verlichting (-75).
Minder uitgaven voor de verkeersregelinstallaties (+88).
In de reserve nog uit te voeren werken is een bedrag, dat wij hebben ontvangen als afkoopsom voor onderhoud gestort, dat de komende jaren zal worden aangewend (+17)

Kunstwerken

-11

I

Een aantal opdrachten is per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd  (+180).
Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken (-180).  

Riolering

-0

I

Hogere uitgaven voor onderzoekskosten (-80). Dit bedrag is extra aan de reserve/voorziening riolering onttrokken. Overige kleine verschillen per saldo (0).

Wijkbeheer

-7

I

Een aantal opdrachten is per eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd (+97).
Deze middelen zijn gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken.
Overige kleine verschillen (-7)

Afval

Markten

+100

+ 40

I

I

Voor tal van projecten alsmede implementatie van Omgekeerd inzamelen is meer ambtelijke inzet nodig geweest (-47). Van Kunststofverpakking, boetes uit Toezicht en handhaving en bijdrage containers zijn hogere inkomsten gegenereerd (+22).
In kader van oud-papier zijn minder subsidies/vergoedingen verstrekt aan verenigingen/instellingen (+51). Daarnaast heeft een iets hogere prijs voor oud-papier geleid tot een extra opbrengst (+55).
In 2014 zijn meer ondergrondse containers opgeleverd hetgeen meer incidentele bijdragen in civieltechnische kosten tot gevolg heeft (-28).
De DVO Rova heeft in 2014 geleid tot een positief saldo van € 180.000. Op diverse onderdelen zijn positieve resultaten gerealiseerd t.o.v. de begroting als gevolg van lagere tonnages afval: restafval -367 ton, GFT -381 ton en grof huis- en tuinafval -369  ton. Daarnaast zorgt een hogere hoeveelheid van blank en bont glas alsmede wit- en bruingoed (van totaal 359 ton) voor extra inkomsten.
Overige kleine verschillen en een iets hogere inkomst Afvalstoffenheffing zorgen voor een extra resultaat van € +26.000.
De positieve ontwikkeling van het product Afval zorgt voor een lagere onttrekking aan de egalisatiereserve Afvalstoffenheffing van € -259.000. Werkelijke onttrekking wordt
 € 615.000 i.p.v. het begrote € 874.000.
Daarnaast heeft Rova in 2014 een hoger dividend uitgekeerd (+100).

Vanaf 2014 is er minder ambtelijk inzet op markten (+45)
Overige kleine verschillen (+9) Iets lagere inkomsten op de markten (-14)

Veerdiensten

-1

I

Voor 2014 was de vervanging van de motor gepland. Deze werkzaamheden zijn niet gedaan en zullen in 2015 uitgevoerd worden (+76). Deze middelen waren al gereserveerd. Aangezien deze werkzaamheden niet uitgevoerd zijn, leidt dit tot een lagere onttrekking aan de reservemiddelen (-76).

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Inc Nw Bel. Baggeren 08 tm 11

427

425

afgesloten

Aanleg en inr. wijkboerderij Stadshagen

89

89

89

Gem. riol. plan t/m 2011-2015

175

576

162

589

589

VVI12 vv speeltoestellen incl. skatebanen

62

67

afgesloten

VVI12 bermverlaging tbv waterafv. wegen

16

12

afgesloten

VVI12 vv oude lichtmasten/armaturen

120

120

120

VVI12 vv onderdelen Mastenbroekerbrug

52

-31

5

16

16

VVI12 Hofvlietbrug lagerstoelen

38

31

5

64

64

VVI12 Betaal/ticketautomaat Kleine Veer

15

afgesloten

VVI13 vv havenkasten

25

25

25

VVI13 vv marktkasten

20

20

20

VVI13 beschoeiingen

133

133

afgesloten

VVI13 houten bruggen

79

79

afgesloten

VVI13 K'poortenbrug verv deklg

91

6

85

85

VVI13 geluidschermen

39

6

33

33

VVI13 D'poortenbrug hydrauliek

44

30

14

14

VVI13 Vispoortenbrug hydrauliek

44

33

11

11

VVI13 houtconstructies

16

16

afgesloten

VVI13 armaturen en lichtmasten openb.verl.

185

178

7

7

VVI13 vv automaten van VRI's

109

115

afgesloten

VVI13 vv armaturen van VRI's

32

32

afgesloten

VVI13 Camera's H'broekerbrug

53

49

afgesloten

VVI13 Camera's Hofvlietbrug

43

38

afgesloten

VVI13 Tunnels voegen/voegoverg

59

52

7

7

VVI13 Spelen

170

160

10

10

VVI13 Beplantingen

117

46

71

71

VVI13 Bomen

125

125

125

Ombouw verlichting naar LED

0

2.213

4

2.209

2.209

VVI14vervangen bomen

0

75

75

75

VVI14betonklinkerkeien

0

47

44

afgesloten

VVI14verbeteren fundatie hoofdwegen

0

51

51

afgesloten

VVI14bermverbetering

0

25

25

afgesloten

VVI14vri armaturen

0

26

21

afgesloten

VVI14vri automaten

0

296

222

74

74

VVI14camera's brugbediening op afstand

0

128

122

afgesloten

VVI14houten bruggen div onderdelen

0

71

72

afgesloten

VVI14betonnen bruggen betonuitwas herst

0

64

43

21

21

VVI14tunnels voegen en voegoverg.2e fase

0

59

17

42

42

VVI14beschoeiingen

0

236

4

232

232

VVI14waterbouwkundige constructies hout

0

25

29

afgesloten

VVI14geluidschermen

0

27

5

22

22

VVI14grondkerende voorzieningen

0

34

3

31

31

VVI14houtenbruggen slijtlagen

0

59

70

afgesloten

VVI14spelen, vervanging speeltoestellen

0

275

133

142

142

VVI14Hofvlietbrug, dekplanken hout

0

56

56

56

VVI14vervangen beplanting

0

50

50

50

2.378

4.393

2.514

4.240

0

89

4.151

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Vervangingsinvesteringen riolering

576

Begroting 2014

jaarschijf 2014

Ombouw verlichting naar LED

1.600

BW 18-2-2014

Onrendabele vervangingsinvesteringen '14

2.217

Begroting 2014

BW 18-2-2014

4.393

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Vervangingsinvesteringen 2012

16

Vervangingsinvesteringen 2013

3

Vervangingsinvesteringen 2014

-2

17

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Aanleg en inrichting Wijkboerderij Stadshagen
Het krediet is bedoeld:

  1. voor het aansluiten van de openbare ruimte op de wijkboerderij Stadshagen nadat deze is gerealiseerd en
  2. om de overgang van het huidige gemeentelijke beheer van de dierenweiden naar het beheer door een derde/andere partij mogelijk te maken.

In eerste instantie was de verwachting dat de wijkboerderij door Landstede gerealiseerd zou worden. Deze partij heeft zich echter teruggetrokken. Het College heeft daarop besloten de wijkboerderij te laten realiseren door de wijk zelf. De wijk heeft inmiddels een Stichting gevormd en de planvorming is in volle gang.

Ombouw verlichting naar LED
In 2014 zijn voor de eerste fase die nu in uitvoering is, de inkoop van armaturen en de levering en plaatsing lichtmasten aanbesteed.
Er zullen komende jaren nog 3.550 lichtpunten en masten geleverd en geplaatst worden.
De verwachting is dat eind 2016 alle lichtpunten en masten van deze eerste fase vervangen zullen zijn.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)