Beleidsparagraaf 1 Bestuur en dienstverlening

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de verkiezing die op 19 maart heeft plaatsgevonden en de daarop volgende coalitieonderhandelingen wat heeft geresulteerd in een coalitieakkoord dat op 16 mei is gesloten.  Bij de begroting 2014 hebben wij aangeven dat we in een beweging naar een andere overheid zijn gekomen. Een overheid die meer aansluit bij de beweging en energie in de maatschappij. Die beweging heeft in 2014 een extra vlucht genomen door het gesloten coalitieakkoord waarin het programma ´Initiatiefrijk Zwolle` is opgenomen. Ook de relatie met de regio heeft nadrukkelijk aandacht gekregen in het coalitieakkoord.
De stad staat namelijk niet op zichzelf. Onze welvaart is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen buiten het bereik van de stad, bijvoorbeeld in Europa en de wereld. Toch kan ook Zwolle de richting van die ontwikkelingen mee sturen. In 2014 is het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld gestart met het programma Agenda Stad om antwoord te geven op de opgaven waarvoor de steden zich gesteld zien. Tegelijkertijd heeft het rijk samen met België het initiatief genomen om de discussie over een nieuwe balans tussen platteland en stedelijke regio’s te agenderen (Urban Agenda).
Als Zwolle zijn wij hier via G32, VNG en rechtstreekse contacten direct bij betrokken. Het rijk komt naar verwachting voor de zomer met een uitwerking van Agenda Stad.

Regionale Samenwerking

Regio Zwolle
Eind 2014 is binnen Regio Zwolle gestart met de ´Toekomstverkenning Regio Zwolle´. Publieke ondernemers, private ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheid (gemeenten en provincie), onderwijs en onderzoek hebben eind oktober gezamenlijk gesproken over de vraag op welke maatschappelijke uitdagingen de regio zich de komende drie à vier jaar moet richten om het onderscheidend vermogen te vergroten.
Uitkomst van de bespreking is geweest dat er een nadere uitwerking voor een gezamenlijke regionale agenda wordt opgesteld aan de hand van drie thema’s:

  • Economische ontwikkeling
  • Sociale vernieuwing
  • Positionering en verbinding

De verwachting is dat juni 2015 de definitieve Agenda Regio Zwolle 2015 - 2020 ter besluitvorming voorligt.

Zwolle Kampen Netwerkstad
Met het vaststellen van vier strategische lijnen in de Bestuursagenda 2014 is een werkprogramma nieuwe stijl gestart. Het gaat daarbij om de volgende vier lijnen:

  1. Profiteren van de strategische ligging;
  2. Verbeteren van de bereikbaarheid van de netwerkstad;
  3. Blauwe en groene opgaven als kans benutten;
  4. Profileren van ZKN als innovatieve vestigingsplaats;

Als vijfde categorie is ‘Algemene ontwikkeling ZKN’ opgenomen.
Door middel van een strategische agenda Zwolle Kampen Netwerkstad wordt uitwerking gegeven aan de Bestuursagenda, die met de drie partijen Kampen, Overijssel en Zwolle is vastgesteld.

Communicatie

Begin 2014 hebben we besloten per 2015 te stoppen met de wekelijkse publicatie van onze publieksinformatie en bekendmakingen in de Peperbus. In het najaar van 2014 hebben we daartoe de Zwolle kiosk geïntroduceerd. In deze digitale kiosk – verkrijgbaar in de verschillende app stores – publiceren we vanaf januari 2015 onze publieksinformatie (De Wijzer) andere nieuwsbrieven en digitale uitgaven van de gemeente.
De Wijzer is daarnaast ook digitaal beschikbaar op www.zwolle.nl/wijzer of op aanvraag via de mail. Inwoners die niet digitaal vaardig zijn kunnen wekelijks een print afhalen bij de balies in het Stadhuis en Stadskantoor.

Dienstverlening en ‘passende regels’

In het coalitieakkoord 2014-2018 is als ambitieniveau aangegeven dat de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers en inwoners van hoog niveau is. Vlotte afhandelingstermijnen, klantgericht, zoveel mogelijk digitaal en met passende regels. We streven ernaar bij de top van dienstverlenende gemeenten te horen.
De huidige visie op dienstverlening is medio 2011 vastgesteld. De kernbegrippen daaruit – mensgericht en efficiënt – zijn nog steeds relevant en vormen als zodanig de basis voor de nieuwe visie op dienstverlening waaraan we vanaf 2014 werken. Digitaal tenzij blijft daarbij onze kanalenstrategie. Daarmee sluiten we nauw aan op landelijke ontwikkelingen en mogelijkheden. Dimpact was ook in 2014 ons belangrijkste voertuig voor het realiseren van verbeteringen van onze digitale dienstverlening.
Vanaf medio 2014 is gewerkt aan de vernieuwing van de visie, waarbij we ook de dienstverlening aan ondernemers zullen benoemen. In het 3e kwartaal van 2015 denken we deze visie aan te kunnen bieden.

Onze ambities voor 2014  hebben we in de begroting 2014 vertaald in concrete doelstellingen en de inspanningen en activiteiten die daarvoor nodig zijn. De resultaten op dit terrein over 2014 vindt u terug in de programma’s  2, 10, 11, 14 en 16
In 2014 is het onderdeel passende regels steeds meer in de belangstelling gekomen. Nieuwe lokale initiatieven worden vaker tegengehouden door bestaande regels lijkt het en daardoor is passende regels steeds meer onderdeel van het dagelijks werk geworden. Binnen passende regels is een driedeling ontstaan:

  • Deregulering van bestaande regels: check de bestaande regels en kijk in hoeverre die nog steeds noodzakelijk zijn.
  • Nieuwe regelgeving: ga na of een nieuwe regel nodig is, kijk in hoeverre je op een andere manier hetzelfde doel kunt bereiken. Dit passen we bijvoorbeeld toe op de APV, die in 2014/15 herzien wordt (zie programma 16).
  • Daarnaast als derde ontwikkeling nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld het tijdelijk anders bestemmen. Ontwikkelingen lopen tegen knellende regels aan en daar wordt gekeken in hoeverre regels passend gemaakt kunnen worden.

We leggen de verbinding tussen het programma Initiatiefrijk Zwolle en passende regels. Op deze wijze wordt de ervaring van de nieuwe initiatieven doorvertaald naar de reguliere werkprocessen. In het kader van passende regels wordt er eveneens gewerkt aan een uitvoeringsprogramma voor alle bestuurders. Dat programma wordt in 2015 afgerond.