3.6 Structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

(bedragen x € 1.000)

Reserve

Toevoeging

Onttrekking

Egalisatie afvalstoffenheffing

615

Egalisatie riolering

776

(beide reserves zijn per ultimo 2014 omgezet naar voorziengen)

Begraafplaatsen

106

Verkiezingen

169

Parkeren

2.669

2.312

Gebiedsbeheersplan

542

Bestemmingsplannen

180

160

Reserves ter dekking kapitaallasten

139

420

Onderhoudsreserves

4.137

4.338