Paragraaf 3 Verbonden partijen

In de paragraaf verbonden partijen besteden wij aandacht aan rechtspersonen (verbonden partijen), waarmee de gemeente Zwolle een bestuurlijke én financiële relatie heeft. Verbonden partijen betreffen (participaties in) deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen.
Van bestuurlijke belang is sprake wanneer de gemeente zeggenschap heeft door een zetel in het bestuur of door stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt raakt ingeval van faillissement van de verbonden partij of dat de gemeente voor een bepaald bedrag aansprakelijk wordt gesteld als de verbonden partij zijn/haar verplichtingen niet nakomt.

Ten opzicht van de jaarrekening 2013 besteedt de jaarrekening 2014 meer aandacht aan de financiële situatie bij de verbonden partijen. De overzichten zijn naast een verandering in lay-out, uitgebreid met gegevens over de vestigingsplaats, het (verwachte) eigen vermogen, het (verwachte) vreemd vermogen en het (verwachte) financiële resultaat aan het begin en eind van 2014 van de verschillende verbonden partijen. De verwachting is gebaseerd op de begroting 2015 van de verbonden partij, waarin een verwachting is uitgesproken over de financiële resultaten. Hiermee wordt voldaan aan de nieuwe eisen die zijn gesteld in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) en wordt verder uitwerking gegeven aan de grip op onze verbonden partijen.

Deelname in gemeenschappelijk regelingen:

Gemeenschappelijke GezondheidsDienst IJsselland (GGD IJsselland) - Zwolle

Programma

Programma 13: Opvang en bescherming / Programma 14: Inkomen

Oorsprong verbonden partij

Zwolle neemt deel in de GR GGD IJsselland op basis van verlengd lokaal bestuur. Belangrijkste beleidsterrein betreft de publieke gezondheidszorg. Daartoe voert de GGD een aantal wettelijke taken uit (wet Publieke Gezondheid) en een aantal taken ‘in vrijwillige samenwerking’ (zoals bijv. lijkschouwing).

Openbaar belang (doelstelling)

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners

Resultaten beleidsvoornemens

Beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners in de GGD-regio.
Per 1 januari 2014 is de jeugdgezondheidszorg voor  0-4 jarigen van Icare naar GGD IJsselland overgegaan. Hiermee is een doorgaande lijn gerealiseerd in de jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 11 gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling (RG) GGD IJsselland. Het DB bestaat uit 3 leden. Zwolle levert de voorzitter van DB en twee leden in het AB (waaronder voorzitter).

Financieel belang

1 januari 2014:

24% (€ 1.613.196)

31 december 2014:

24% (€ 1.613.196)

Toelichting

Financieel belang is de gemeentelijke bijdrage.   

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 1.356.000

31 december 2014:

€ 1.423.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 6.487.000

31 december 2014:

€ 6.314.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 67.000

Risico’s

Geen significante risico's

Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) - Zwolle

Programma

Programma 7: Veiligheid

Oorsprong verbonden partij

De Veiligheidsregio is ontstaan uit de verplichting, zoals vastgesteld in artikel 9 en volgende van de Wet veiligheidsregio's. Die wet is op 1 oktober 2010 van kracht geworden om daarmee de slagkracht van de overheid bij rampen en zware ongevallen te verbeteren.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering van de veiligheidstaken op basis van de Wet veiligheidsregio’s.

Resultaten beleidsvoornemens

De veiligheidsregio heeft onder meer het regionaal crisisplan vastgesteld, dat de basis vormt waarop de hulpdiensten bij rampen en calamiteiten in samenhang optreden. Daarnaast is er het geactualiseerde regionaal risicoprofiel en het regionaal (brandweer-)dekkingsplan en een aantal rampbestrijdingsplannen.

Bestuurlijk belang

De veiligheidsregio wordt gevormd door elf gemeenten. De burgemeester van  Zwolle is voorzitter van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur.

Financieel belang

1 januari 2014:

26,5% (9.080.000)

31 december 2014:

26,5% (8.226.000)

Toelichting

dit is de jaarlijkse bijdrage aan de veiligheidsregio

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

1.681.000

31 december 2014:

1.856.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

1.671.000     

31 december 2014:

29.967.000

(Verwacht) Financieel resultaat

4.024.500

Risico’s

Risico wordt gering geacht.

Regionale Sociale Recherche - Zwolle

Programma

Oorsprong verbonden partij

De Gemeenschappelijke Regeling is in 1992 ontstaan met toentertijd 12 regiogemeenten. In verband met herindeling en wijzigingen bestaat de nieuwe GR sinds 2012 uit 8 gemeenten. De GR is ontstaan uit het oogpunt van effectiviteit. In een groter dienstverband kan een betere kwaliteit en dienstverlening worden geboden. Daarnaast is specifieke kennis op gebied van sociale zekerheidsfraude vereist en eenheid in de uitvoering.

Openbaar belang (doelstelling)

De gemeenschappelijke regeling is ontstaan om redenen van efficiency, kwaliteitsborging en uniforme aanpak met betrekking tot de bestrijding van sociale zekerheidsfraude en handhaving in bredere zin.

Resultaten beleidsvoornemens

  • Nadruk ligt op zichtbaarheid en dienstbaarheid en het leveren van maatwerk richting regiogemeenten;
  • Prioriteit bij meest schadeveroorzakende typen van fraude en inspanningen plegen waar dit naar verwachting het meest oplevert.
  • In stand houden van de regionale samenwerking op het gebied van sociale zekerheidsfraude

In 2014 zijn door de sociale recherche in totaal 161 zaken afgehandeld (waarvan 102 in Zwolle). Verder zijn er 5 processen-verbaal opgemaakt  tegen 10 personen.
Door toedoen van de sociale recherche zijn 30 (10 in Zwolle) uitkeringen beëindigd , hetgeen een besparing opleverde van ruim € 29.000 per maand ( € 9.000 in Zwolle)
In totaal werd er voor ruim 1,0 mln. (Zwolle € 767.709) aan fraude opgespoord.

Bestuurlijk belang

8 gemeenten nemen deel aan deze gemeenschappelijke regeling. De stemverhouding in het Bestuurlijk Overleg (het beslissingsbevoegd forum van portefeuillehouders, waarvan Zwolle voorzitter is) is bepaald op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden per gemeenten, met een maximum van 3 stemmen. Zwolle heeft 3 stemmen van de 15.

Financieel belang

1 januari 2014:

nvt

31 december 2014:

nvt

Toelichting

De uitvoering van de sociale recherche is in handen van de gemeente Zwolle. De kosten worden verrekend o.b.v. het aantal uitkeringsgerechtigden per 31-12.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

nvt

31 december 2014:

nvt

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

nvt

31 december 2014:

nvt

(Verwacht) Financieel resultaat

Zie toelichting Financieel belang

Risico’s

nvt

WEZO GR - Zwolle

Programma

Programma 10: Sociaal economische zelfredzaamheid

Oorsprong verbonden partij

Vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is deze verbonden partij ontstaan.

Openbaar belang (doelstelling)

De GR WEZO geeft namens de vijf deelnemende gemeenten Wezo NV opdracht  tot uitvoering van de Wsw. GR WEZO fungeert als formeel werkgever voor alle – uit de deelnemende gemeenten afkomstige - personen met een Wsw-dienstverband.

Resultaten beleidsvoornemens

Met de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015 stopt de instroom van Wsw-medewerkers.  De actuele ontwikkeling en de dubbele bestuursstructuur voor de uitvoering van de Wsw hebben er toe geleid, dat de GR WEZO per 1-1-2016 zal worden opgeheven.
In 2014 is de  Wsw conform taakstelling uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

5 gemeenten participeren in de GR. Zwolle heeft 2 van de 6 stemmen.

Financieel belang

1 januari 2014:

73,8% van €  234.000 (€ 173.000)

31 december 2014:

73,8%van € 256.000 (€ 189.000)

Toelichting

De GR heeft een geldlening van € 7,7 mln. aan de NV Wezo verstrekt.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

0

31 december 2014:

0

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 13.055.000

31 december 2014:

€ 12.131 (verwacht)

(Verwacht) Financieel resultaat

De exploitatie van GR WEZO is budgetneutraal. De gemeenten dragen na rato  van deelname in Wezo NV de kosten van € 256.174.

Risico’s

Met de opheffing van de GR WEZO worden alle risico’s rechtstreeks gekoppeld aan Wezo NV. Het betreft de garantstelling voor de BNG, garantiestelling niet Wsw-personeel en vastgoed. Het risico is zeer klein.

Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) - Zwolle

Programma

Verplichte paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Oorsprong verbonden partij

In 2012 hebben de gemeenten Kampen, Zwolle en de provincie Overijssel het besluit genomen om het Shared Service Centrum Bedrijfsvoering (SSC) op te richten. Het SSC is een samenwerking tussen de gemeente Kampen, gemeente Zwolle en provincie Overijssel op het gebied van bedrijfsvoering (personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop). Vanaf 1 januari 2013 is het SSC gestart en verleent het de genoemde diensten aan de drie partnerorganisaties.

Openbaar belang (doelstelling)

Efficiëntere uitvoering van diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT en inkoop.

Resultaten beleidsvoornemens

De gemeente Zwolle treedt op als gastheerorganisatie voor het SSC en de SSC- medewerkers zullen naar verwachting begin 2014 in dienst komen bij de gemeente Zwolle.
In 2014 wordt het accent gelegd op de daadwerkelijke realisatie van beoogde besparingen. 
In 2014 zal het perspectief op uitbreiding met andere (bedrijfsvoerings) diensten en met andere deelnemende overheden verder ontwikkeld worden. Dit perspectief zal in de bedrijfsvoeringnota 2014-2017 verwoord worden. Uitbreiding wordt niet in 2014 verwacht.

Bestuurlijk belang

Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel participeren in de GR. Zwolle participeert in de hoedanigheid als centrumgemeente in de GR  SSC Bedrijfsvoering.

Financieel belang

1 januari 2014:

n.v.t.

31 december 2014:

n.v.t.

Toelichting

Als participant is Zwolle een bijdrage in de regeling verschuldigd respectievelijk moet Zwolle betalen voor afgenomen producten en diensten van het SSC

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

n.v.t.

31 december 2014:

n.v.t.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

n.v.t.

31 december 2014:

n.v.t.

(Verwacht) Financieel resultaat

n.v.t.

Risico’s

Als participant is Zwolle mede risico drager van een eventueel nadelig exploitatieresultaat van het SSC. De mate waarin is afhankelijk van de nog nader uit te werken verrekenafspraken tussen de drie participanten. Het financieel risico op dit moment nog onbekend.

Historisch Centrum Overijssel (HCO) - Zwolle

Programma

Programma 12: Cultuur

Oorsprong verbonden partij

Eind jaren 90 is er een landelijke tendens geweest dat in elke provincie een historisch centrum is geopend. De samenstellingen van deze historische centra verschilt. Vrijwel altijd is het historisch centrum ook in de provinciehoofdstad gevestigd. Gedachte destijds was vooral dat het archief beter en breder beschikbaar moest zijn (toegankelijkheid) en daarop is de wetgeving aangepast zodat de historische centra er kwamen.

Openbaar belang (doelstelling)

HCO voert voor de gemeente de wettelijke archieftaak uit. Daarnaast zijn er publiekstaken gericht op ontsluiting van de archieven, zoals tentoonstellingen, websites e.d. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling, aanvullend in een vierjarig activiteitenplan.

Resultaten beleidsvoornemens

Het rijk is voornemens om de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor alle historische centra aan te passen. Echter spelen deze voornemens al langer en is hierin weinig voortgang. Indien de GR gewijzigd wordt, zal ook de  bestuurssamenstelling worden gewijzigd. Hierover bent u geïnformeerd in 2014, toen u heeft ingestemd met de huidige invulling van het bestuur. De provincie heeft niet deelgenomen aan de GR, maar is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan.

Bestuurlijk belang

50% gemeente Zwolle en  50% Ministerie van OCenW

Financieel belang

1 januari 2014:

31 december 2014:

Toelichting

De totaaltelling van de balans op 1 januari 2014 is € 2.124.431. De verleende bijdrage voor 2014 is € 1.492.609.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 344.910

31 december 2014:

415.827

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 1.779.517

31 december 2014:

1.507.024

(Verwacht) Financieel resultaat

71.000

Risico’s

Gezien de bestuurlijke constructie bedraagt het financiële risico 50% van een eventueel tekort. Een tekort wordt niet verwacht.
Accountantscontrole moet nog plaatsvinden.

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT) - Zwolle

Programma

Programma 18: Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Oorsprong verbonden partij

GBLT voert de belastingheffing en inning plus de Wet WOZ uit voor haar leden.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelstelling van GBLT is het zorgdragen voor een efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen en WOZ uitvoering

Resultaten beleidsvoornemens

Door samenwerking ontvangen onze burgers nog maar één aanslag waarin zowel gemeentelijke als waterschapsbelastingen zijn opgenomen. Daarnaast verwachten we door verder samenwerking en uitbreiding de lasten te reduceren.

Bestuurlijk belang

In totaal nemen 6 waterschappen en 4 gemeenten deel aan GBLT. Het DB bestaat uit 1 lid van de gemeenten en 1 lid vanuit de waterschappen. Zwolle is met één lid vertegenwoordigd in het AB net als de andere deelnemers.

Financieel belang

1 januari 2014:

9,3% (1.580.000)

31 december 2014:

9,4% (1.575.000)

Toelichting

Jaarlijkse bijdrage

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 1.398.000

31 december 2014:

€ 713.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 5.833.000

31 december 2014:

€ 8.293.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 334.000

Risico’s

Risico zit hier voornamelijk in het realiseren van de begrote belastinginkomsten, dit risico wordt beperkt geacht.

Deelname in vennootschappen:

NV BNG Bank – Den Haag

Programma

Oorsprong verbonden partij

De N.V. BNG Bank is in 1914 opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (onder de naam 'Gemeentelijke Credietbank’). De bank is een structuurvennootschap. Klanten van BNG Bank zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. BNG Bank biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Ook participeert de bank in publiek-private samenwerking. Verreweg het grootste deel van de kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder garantie van overheden plaatsvindt.

Openbaar belang (doelstelling)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Doelen voor de gemeente Zwolle zijn :

  • invloed op dienstverlening en kostenniveau  
  • rendement op aandelen

Resultaten beleidsvoornemens

Geen bijzonderheden

Bestuurlijk belang

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,27%.

Financieel belang

1 januari 2014:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal = €  372.743

31 december 2014:

149.097 aandelen à € 2,50 nominaal =
€ 372.743

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 3.430 mln.

31 december 2014:

€ 3.582 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 127.721 mln. + 32 mln. achtergestelde schulden

31 december 2014:

€ 149.891 mln. + 32 mln. achtergestelde schulden

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 126 mln.

Risico’s

Risico wordt gering geacht

NV Essent-opvolgers - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

In 2009 is het productie- en leveringsbedrijf verkocht aan RWE. We zijn nog aandeelhouder in enkele BV’s ter afdoening van de verkoop aan RWE waaruit nog geld kan vrijvallen.

Openbaar belang (doelstelling)

Gezamenlijk met de andere aandeelhouders geleidelijke afbouw van de banden met de restanten van Essent.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2014 zijn er geen ontwikkelingen geweest met betrekking tot afbouw van de banden met Essent. Wij onderzoeken de mogelijkheid om tot verkoop over te gaan.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24%.

Financieel belang

1 januari 2014:

355.645 aandelen à € 1,- nominaal

31 december 2014:

355.645 aandelen à € 1,- nominaal

Toelichting

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

niet van belang

31 december 2014:

niet van belang

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

niet van belang

31 december 2014:

niet van belang

(Verwacht) Financieel resultaat

niet van belang

Risico’s

Risico wordt gering geacht

Enexis Holding N.V. - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf en een Productie- en Leverings Bedrijf. Enexis richt zich op de netwerkactiviteiten. Het productie- en leveringsbedrijf is verkocht aan RWE. De provincies en gemeenten trachten met hun aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming:

  • invloed op dienstverlening en tarieven
  • rendement (zij het dat Min V&W niet meer het rendement toestaat dat Essent voorheen realiseerde)

Resultaten beleidsvoornemens

Enexis beweegt mee met duurzame energievoorziening, zoals lokale opwekking.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zwolle heeft via stemrecht een belang van 0,24%.

Financieel belang

1 januari 2014:

355.645 aandelen à € 1,- nominaal

31 december 2014:

355.645 aandelen à € 1,- nominaal

Toelichting

     

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 3.516,7 mln.

31 december 2014:

€ 3.370,1 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 2.900,3 mln.

31 december 2014:

€ 2894,8 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 265,5 mln.

Risico’s

Niet van toepassing

Attero - 's Hertogenbosch

Programma

Oorsprong verbonden partij

In 2009 is het voormalige bedrijf Essent Milieu verzelfstandigd en verder gegaan onder de naam Attero. Attero is expert in het storten, verbranden en composteren van afval. Daarnaast richt Attero zich op de productie van duurzame energie uit afval.

Openbaar belang (doelstelling)

Gezamenlijk met andere aandeelhouders verkopen tegen een gunstige prijs.

Resultaten beleidsvoornemens

Op 27 mei 2014 heeft de overdracht plaatsgevonden van de aandelen Attero aan Waterland. Hiermee is het beleidsvoornemen en de doelstelling in 2014 behaald.  

Bestuurlijk belang

Vanwege verkoop van de aandelen heeft Zwolle geen belang meer in Attero.

Financieel belang

1 januari 2014:

nvt

31 december 2014:

nvt

Toelichting

     

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

nvt

31 december 2014:

nvt

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

nvt

31 december 2014:

nvt

(Verwacht) Financieel resultaat

nvt

Risico’s

Voor Zwolle is bij verkoop van aandelen € 32.099 in escrow (derdenrekening) geplaatst voor eventuele vergoeding aan Waterland. Mochten deze gelden niet worden aangewend, dan wordt in 2015 een bedrag van ongeveer € 22.800 en in 2019 een bedrag van € 9.300 uitbetaald.

NV Vitens  - Zwolle

Programma

Oorsprong verbonden partij

Overal in ons land werden drinkwaterbedrijven opgezet; uiteindelijk telde Nederland er zo’n 220. In de jaren daarna fuseerden steeds meer drinkwaterbedrijven tot de huidige tien, waarvan Vitens er één is. Vitens bestaat in haar huidige vorm sinds 2006 en richt zich op het maken van drinkwater.

Openbaar belang (doelstelling)

  • invloed op dienstverlening en tarieven
  • rendement

Resultaten beleidsvoornemens

In 2014 heeft Vitens haar tarieven niet verhoogd, in lijn met het beleidsvoornemen. Het eigen vermogen is verminderd. Het voorstel aan de AvA is om de bestemming van de winst deels toe te voegen aan de reserves en deels uit te keren in dividend.   

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 0,802%. Gemeente Zwolle vertegenwoordigt de Overijsselse gemeenten tijdens de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

1 januari 2014:

46.329 aandelen à € 1

31 december 2014:

46.329 aandelen à € 1

Toelichting

     

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 438,3 mln.

31 december 2014:

€ 421,2 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 1.273,5 mln.

31 december 2014:

€ 1.292,5 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 77,6 mln.

Risico’s

Niet van toepassing

NV Wadinko - Zwolle

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

Wadinko is ontstaan vanuit Wavin (en daarvoor de Waterleidingmaatschappij Overijssel, WMO). De gemeente Zwolle is één van de 25 aandeelhouders, allen overheden.

Openbaar belang (doelstelling)

Het stimuleren van gezonde bedrijvigheid (vooral stuwende sectoren, zoals zakelijke dienstverlening en industrie) en daarmee de groei en het behoud van werkgelegenheid in de regio.

Resultaten beleidsvoornemens

Op dit moment vinden 6 van de 27 deelnemingen bij bedrijven gevestigd in Zwolle plaats.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: 4,18%.

Financieel belang

1 januari 2014:

100 aandelen à €  100

31 december 2014:

     

Toelichting

Wadinko heeft een revolverend karakter. Gezien de liquiditeitspositie heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 april 2013 besloten tot een dividenduitkering. Voor de gemeente is dat een uitkering van € 50.000 (€ 500 per aandeel. Deze uitkering is jaarlijks in de periode 2013-2017

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 54,3 mln.

31 december 2014:

€ 60,5 mln.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 1,3 mln.

31 december 2014:

€ 1,6 mln.

(Verwacht) Financieel resultaat

€ 7,4 mln.

Risico’s

Het risico in deze deelneming wordt laag geacht.

NV ROVA - Zwolle

Programma

Programma 9: Integraal beheer openbare ruimte

Oorsprong verbonden partij

Rova is in 1996 ontstaan door de verzelfstandiging van de gemeentelijke "dienst" Milieubeheer uit efficiëncyoverwegingen. Het onderdeel afval is toen verzelfstandigd. Rova is in eerste instantie alleen ontstaan door het deel van de gemeente Zwolle. Vervolgens zijn andere gemeenten aangehaakt (Regio IJssel-Vecht).
In 2012 is het onderdeel Uitvoering van het beheer van de openbare ruimte overgegaan naar Rova.

Openbaar belang (doelstelling)

Doelen van de deelneming: invloed op dienstverlening en tarieven.

Resultaten beleidsvoornemens

Doorvoeren omgekeerde inzameling cf. gemeentelijk grondstoffenplan 2012 – 2016. Per 1 juli 2012 is het onderhoud van openbare ruimte overgegaan naar Rova.

Bestuurlijk belang

Via stemrecht op aandelen: huidig aandeel, aandelen A (afval) à totaal 17,6%. In 2013 heeft uitbreiding plaatsgevonden van het aandelenpakket (C) i.v.m. overgang van het onderhoud van openbare ruimte naar Rova à totaal A+C: 26,7% van de aandelen.

Financieel belang

1 januari 2014:

1.490 aandelen A à
€ 113,45 nominaal. 1.225 aandelen C à
€ 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln.: rentevergoeding 8% = € 185.000

31 december 2014:

1.490 aandelen A à
€ 113,45 nominaal.
1.225 aandelen C à
€ 113,45 nominaal.
Achtergestelde geldlening € 2,3 mln; rentevergoeding 8% = € 185.000

Toelichting

Ontvangen dividenden:
2009 €    673.000
2010 €    664.000
2011 € 1.068.000
2012 €    945.000
2013 € 1.054.000
2014 €    701.000

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€    26.239.000

31 december 2014:

€   29.435.000

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€    31.710.000

31 december 2014:

€   31.710.000

(Verwacht) Financieel resultaat

€  3.196.000

o.b.v. begroting 2014

Risico’s

Het risico in deze deelneming wordt laag geacht.

NV WEZO - Zwolle

Programma

Programma 10: Sociaal economische zelfredzaamheid

Oorsprong verbonden partij

Wezo NV is ontstaan vanuit de wettelijke verplichting tot uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening.

Openbaar belang (doelstelling)

Uitvoering geven aan de Wet sociale werkvoorziening  door middel van het Aanwijzingsbesluit van de GR WEZO namens de deelnemende gemeenten

Resultaten beleidsvoornemens

Met de invoering van de Participatiewet per 1-1-2015 stopt de instroom van Wsw-medewerkers.  De actuele ontwikkeling en de dubbele bestuursstructuur voor de uitvoering van de Wsw hebben ertoe geleid dat de GR WEZO per 1-1-2016 zal worden opgeheven en is een traject van aandelenoverdracht voor de Wezo NV in gang gezet. Doelstelling van dit traject is, dat Zwolle per 1-1-2016 enig eigenaar van Wezo NV zal zijn.
In 2014 is de  Wsw conform taakstelling uitgevoerd

Bestuurlijk belang

De gemeente Zwolle is voor 73,8 % aandeelhouder. Binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft zij 50% stemrecht.

Financieel belang

1 januari 2014:

1719 van 2330 aandelen (73,8%)

31 december 2014:

1719 van 2330 aandelen (73,8%)

Toelichting

Maatschappelijk kapitaal : 4.500 a 1.000 nominaal
Aandelen in portefeuille   : 2170
Geplaatst en gestort        : 2.330

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

1.028.000

31 december 2014:

n.n.b.

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

17.129.000

31 december 2014:

n.n.b.

(Verwacht) Financieel resultaat

Negatief exploitatieresultaat  2014 : 892.000 euro

Risico’s

De aandeelhoudende gemeenten hebben een garantstelling voor de tekorten van de Wezo holding NV afgegeven. Daarnaast hebben gemeenten (via GR WEZO) zich garant gesteld voor de BNG leningen en de wachtgeld uitkeringen en premieafdracht voor het niet Wsw-personeel dat vóór 2001 reeds in dienst was bij de GR WEZO.

Het financieel risico is groot, zie paragraaf weerstandsvermogen

Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij CV en Zuiderzeehaven Beheer BV – Kampen

Programma

Programma 2: Economie

Oorsprong verbonden partij

In het kader van de regionale bestuurlijke samenwerking en omdat Zwolle geen natte kavels meer kan verkopen is er gekozen voor een regionale aanpak. Inmiddels is er de Logistieke visie waarbij zelfs over een tweede ZZH wordt gesproken.

Openbaar belang (doelstelling)

Versterking van de economische structuur van Zwolle en Kampen. De ontwikkeling van de ZZH, een watergebonden bedrijventerrein op Kampens grondgebied is één van de acties. Voor de gemeente Zwolle van groot belang omdat wij geen watergebonden bedrijventerreinen meer hebben. Daarom de gezamenlijke ontwikkeling via PPS.

Resultaten beleidsvoornemens

In 2014 is van de 51 hectare nog 14,6 hectare uitgeefbaar. Wel zijn de windmolen rechten a  900.000 verkocht.
Streven is per 2018 / 2021 alles verkocht te hebben.

Bestuurlijk belang

Participatie is in beide gevallen 16,7% obv PPS constructie 50% publieke- en 50% private sector

Financieel belang

1 januari 2014:

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

31 december 2014:

Inbreng als commanditair vennoot € 237.500 en achtergestelde lening € 0,67 mln.
Deelname aandelen beherend vennoot 30 aandelen á € 100 = € 3.000.

Toelichting

Geen opbrengst uit rente op kapitaalverstrekking en voorlopig geen dividend.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 5.199.058

31 december 2014:

€ 5.816.870

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

€ 4.475.735

31 december 2014:

€ 4.579.376

(Verwacht) Financieel resultaat

......

Risico’s

Gezien de omvang van het eigen vermogen kunnen alle verplichtingen worden ingelost.

NV Wonen boven winkels - Zwolle

Programma

Programma 1: Volkshuisvesting

Oorsprong verbonden partij

De NV wonen boven winkels Zwolle is in 2002 opgericht met als doelstelling het verruimen van de woonfunctie in de Zwolse Binnenstad in het algemeen en in leegstaande verdiepingen boven winkels in het bijzonder.

Openbaar belang (doelstelling)

De NV heeft als doelstelling het versterken van de woonfunctie in de Zwolse Binnenstad in het algemeen en in leegstaande verdiepingen boven winkels in het bijzonder. Belangrijke nevendoel-stellingen zijn het versterken van de levendigheid en de leefbaarheid, sociale veiligheid, de zicht- en belevingskwaliteit en het monumentale herstel in de Binnenstad.

Resultaten beleidsvoornemens

De NV heeft de winkelruimte van het project Boven Jan (Diezerstraat/Korte Smeden) in 2014 verkocht. Vervolgens heeft besluitvorming plaatsgevonden over het aanvullen van het negatieve eigen vermogen door beide aandeelhouders van NV en is besloten de NV te liquideren. (raadsbesluit 15 december 2014)

Bestuurlijk belang

50% participant, woningstichting deltaWonen participeert voor de overige 50%.

Financieel belang

1 januari 2014:

€ 5.095.200

31 december 2014:

€        0

Toelichting

De door de gemeente verstrekte lening is afgelost

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

- € 2.960.613

31 december 2014:

€ 5395

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

  € 5.679.635

31 december 2014:

€        0

(Verwacht) Financieel resultaat

..0..

Risico’s

Geen

Deelname in stichtingen en verenigingen:

Stichting administratiekantoor Dataland - Gouda

Programma

Oorsprong verbonden partij

DataLand is een initiatief van en voor gemeenten. Het doel van DataLand is het realiseren van een landelijke voorziening die leidt tot het breder toegankelijk maken van gegevens uit het gemeentelijke informatiedomein
voor de publieke en private markt. Per brief van 13 april 2001 adviseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan gemeentebesturen - mede in het licht van de zeer lage eenmalige kosten - deel
te nemen aan de activiteiten van Dataland.

Openbaar belang (doelstelling)

Dataland verzorgt de toegankelijkheid van gemeentelijke vastgoedinformatie voor marktpartijen in Nederland. Dataland faciliteert het Gemeentelijk Geo Beraad; een bestuurlijk podium voor gemeentelijke
standpunten op het terrein van de ruimtelijke informatie.  En verzorgt een verbinding tussen gemeenten, VNG en KING.

Resultaten beleidsvoornemens

Verdere integratie en afstemming van informatie uitwisseling heeft plaatsgevonden door ambtelijke participatie in het Gemeentelijk Geo Beraad (GGB)

Bestuurlijk belang

Zwolle is als een van de 400 deelnemende gemeenten als participant vertegenwoordigd in de certificaathoudersvergadering

Financieel belang

1 januari 2014:

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

31 december 2014:

59.422 certificaten van aandelen Dataland B.V. à € 0,10

Toelichting

Dienstenovereenkomst voor aanlevering gebouwgegevens. 20% van de opbrengst die Dataland maakt op door Zwolle aangeleverde gegevens komt ten gunste van de algemene middelen.

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

niet beschikbaar

31 december 2014:

niet beschikbaar

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

niet beschikbaar

31 december 2014:

niet beschikbaar

(Verwacht) Financieel resultaat

niet beschikbaar

Risico’s

Risico wordt gering geschat

Coöperatieve vereniging Dimpact UA – Enschede

Programma

Programma 16: Bestuur en dienstverlening

Oorsprong verbonden partij

Sinds 2005 is Zwolle lid van de coöperatieve verenging Dimpact. Een vereniging met als doel het gezamenlijk inkopen van dienstverleningssoftware. Deze doelstelling is inmiddels uitgebreid met het thema standaardisatie van overheidsdienstverlening.

Openbaar belang (doelstelling)

Vereenvoudigen van digitale (dienstverlenings)processen en digitale aanvragen. Verbeteren digitale dienstverlening.

Resultaten beleidsvoornemens

Verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven

Bestuurlijk belang

De vereniging telt 31 lid gemeenten. Zwolle levert voorzitter van de RvC en afvaardiging in kerngroep, stuurgroep, expert- en werkgroepen.

Financieel belang

1 januari 2014:

€ 0

31 december 2014:

€ 0

Toelichting

Contributie van € 570.000 per jaar

(Verwacht) Eigen Vermogen

1 januari 2014:

€ 526.460

31 december 2014:

€ 525.955

(Verwacht) Vreemd Vermogen

1 januari 2014:

0

31 december 2014:

0

(Verwacht) Financieel resultaat

- € 505

Risico’s

Risico wordt gering geschat