2.3 Balanstoelichting

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa:

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

De kosten onderzoek en ontwikkeling betreffen een aantal balansposten van onderzoek die te zijner tijd worden toegevoegd aan dan gerealiseerde activa.

Het verloop van de immateriële vaste activa:

2014

2013

boekwaarde per 1 januari

35

41

afschrijving

-7

-6

boekwaarde per 31 december

28

35

Materiële vaste activa:

Verloop van de totale materiële vaste activa

2014

2013

boekwaarde per 1 januari

346.543

366.407

investeringen

16.962

19.736

desinvesteringen

-4.377

-21.096

afschrijvingen

-15.334

-16.781

bijdrage van derden direct gerelateerd aan een actief

-1.265

-1.723

boekwaarde per 31 december

342.529

346.543

De materiële vaste activa zijn onderverdeeld in:

Investeringen met economisch nut

2014

2013

gronden en terreinen

33.306

31.941

bedrijfsgebouwen

218.651

218.956

grond- weg en waterbouwkundige werken

862

795

vervoermiddelen

257

1.898

machines apparaten en installaties

20.914

22.241

overige materiële vaste activa

18.330

20.297

totaal

292.320

296.128

investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

2014

2013

gronden en terreinen

2.067

2.185

bedrijfsgebouwen

39

44

grond- weg en waterbouwkundige werken

29.614

30.579

machines apparaten en installaties

2.350

2.572

overige materiële vaste activa

424

443

totaal

34.494

35.823

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

2014

2013

grond- weg en waterbouwkundige werken

7.892

7.390

machines apparaten en installaties

2.511

2.362

overige materiële vaste activa

2.096

1.861

totaal

12.499

11.613

In erfpacht uitgegeven

2014

2013

in erfpacht uitgegeven

3.216

2.979

TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA

342.529

346.543

De belangrijkste (des)investeringen zijn

2014

2013

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen (bouw + onderhoud)

2.230

Onderwijs Veiligheidseisen

506

977

Het Nieuwe Werken

3.322

Stadhuis (verduurzaming)

483

Hedon uitbreiding

1.495

3.719

Anker

1.829

730

Vervangingsinvesteringen Bruggen

620

Vervangingsinvesteringen Straatmeubilair

571

Onderwijshuisvestingsbeleid diverse scholen (bijdrage aan activa van derden)

580

Rioleringsplan 2014

162

613

ICT investeringen (MPI)

2.142

Overgang Brandweer naar Veiligheidsregio

-2.386

Ecodrome (opstalrecht)

-1.467

Aquamarijn uitbreiding schoolgebouw

609

Brug uitbreiding huisvesting

569

Brandweerpost Middelweg 235 (investering)

1.880

Brandweerpost Middelweg 235 (naar Veiligheidsregio)

-4.594

Brandweerpost Marsweg 39 (naar Veiligheidsregio)

-13.565

Pannekoekendijk 15 (Huize Hofvliet)

-883

Verkoop vervoermiddelen aan ROVA

-1.246

Financiële vaste activa:

Kapitaal verstrekkingen aan deelnemingen

2014

2013

100 aandelen N.V. WMO (nominaal € 453,78; 25% volgestort)

10

10

aanpassing Vitens nominale waarde

46

46

2.715 aandelen (nominaal € 113,45) N.V. ROVA Holding

307

307

355.645 aandelen Enexis holding

221

221

355.645 aandelen Essent Milieu (Attero) verkoop in 2014

0

43

355.645 aandelen PBE BV

92

92

0,2376 aandelen vordering Enexis BV

0

0

0,2376 aandelen verkoop vennootschap BV

0

0

0,2376 aandelen CBL vennootschap BV

0

0

0,2376 aandelen Staat vennootschap BV

0

0

149.097 BNG aandelen (nominaal €. 2,50 volgestort)

373

373

dataland

5

5

deelneming WEZO NV

2

2

cv Kapitaal Zuiderzeehaven

238

238

bv Kapitaal Zuiderzeehaven

3

3

1.297

1.340

Leningen aan

2014

2013

woningbouwcorporaties

22.391

27.420

deelnemingen

4.691

4.894

overige verbonden partijen

19.870

20.179

46.952

52.493

Verloop van de leningen

2014

2013

boekwaarde per 1 januari

52.493

39.929

uitzettingen

0

18.159

ontvangen aflossingen

-5.541

-5.595

boekwaarde per 31 december

46.952

52.493

Leningen aan deelnemingen

2014

2013

achtergestelde lening Zuiderzeehaven

667

667

achtergestelde lening ROVA

2.603

2.603

achtergestelde lening Vitens

1.421

1.624

4.691

4.894

Leningen aan verbonden partijen:

2014

2013

Enexis BV

2.020

2.020

Veiligheidsregio

17.850

18.159

19.870

20.179

Bij verkoop van de aandelen Essent aan RWE is besloten om de leningen niet mee te verkopen aan RWE maar over te dragen aan de aandeelhouders. Het ging hierbij om 4 leningen met een looptijd variërend van 3 t/m 10 jaar. Per 31-12-14 zijn er nog 2 leningen over. Daarnaast zijn 2 leningen verstrekt aan de Veilgheidsregio voor de overname van de gebouwen brandweer.

Overige langlopende leningen

2014

2013

boekwaarde per 1 januari

15.517

16.083

Effecten 2,5% en 3% Grootboek St. Nederl.: in 2014 naar overige uitzettingen > 1 jaar

0

-261

uitzettingen

747

1.184

ontvangen aflossingen

-4.475

-1.396

afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen

-271

-93

boekwaarde per 31 december

11.518

15.517

voorziening oninbare leningen algemene bijstand

-460

-476

voorziening risico schuldhulpverlening

-80

-73

boekwaarde per 31 december

10.978

14.968

Overige uitzettingen > 1 jaar

2014

2013

boekwaarde per 1 januari

261

0

Effecten 2,5% en 3% Grootboek St. Nederl.: in 2014 van overige langlopende leningen

261

Obligaties van het vm. Geneesmiddelenfonds: in 2014 van kapitaalverstr. aan deelnemingen

3

ontvangen aflossingen

-3

boekwaarde per 31 december

261

261

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

2014

2013

boekwaarde per 1 januari

4.398

4.678

bijdragen aan activa in eigendom van derden

581

200

afschrijvingen op bijdragen aan activa in eigendom van derden

-447

-480

boekwaarde per 31 december

4.532

4.398

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden:

Grond- en hulpstoffen

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

stand per 1-1-2014

mutaties 2014

aanschafwaarde

voorziening

boekwaarde

aantal m²

investeringen

desinvesteringen

vm schoolgebouwen

2.887

2.843

44

65.484

264

terreinen Voorsterpoort

13.970

13.970

101.886

agrarisch verpacht < 6 jaar

6.954

1.789

5.165

2.636.124

609

agrarisch verpacht > 6 jaar

681

88

593

979.628

stedelijk diverse bezittingen

703

419

284

16.627

67

175

strategisch bezit bebouwd

347

15

332

9.267

332

Dijklanden

6.463

3.506

2.957

536.226

Vechtpoort

9.741

6.242

3.499

1.749.515

aankoop NS gronden

0

0

158.094

bouwrijpe/ te verkopen terreinen,

21.967

21.967

1.170.188

342

156

uit te nemen gronden

2

2

0

21

waterberging Alm.Kanaal

5

5

0

250

subtotaal

63.720

14.909

48.812

7.423.310

673

1.272

corr.grond- en hulpstoffen

-24.389

-12.066

-12.323

-6.080.303

-67

-609

Totaal

39.331

2.843

36.489

1.343.007

606

663

stand per 31-12-2014

aanschafwaarde

aantal m²

aanschaf- waarde per m²

voorziening

boekwaarde

boekwaarde per m²

vm schoolgebouwen

3.151

65.484

48,12

2.843

308

4,70

terreinenen Voorsterpoort

13.970

101.886

137,11

13.970

137,11

agrarisch verpacht < 6 jaar

6.345

2.449.763

2,59

1.670

4.675

1,91

agrarisch verpacht > 6 jaar

681

979.628

0,70

83

598

0,61

stedelijk diverse bezittingen

595

4.090

145,48

419

176

38,04

strategische bezit bebouwd

15

7.317

2,05

15

2,05

Dijklanden

6.463

536.226

12,05

3.727

2.736

5,10

Vechtpoort

9.741

1.749.515

5,57

6.242

3.499

2,00

aankoop NS gronden

0

158.094

0,00

-

0,00

bouwrijpe/ te verkopen terreinen,

22.155

1.282.760

17,27

58

22.097

18,67

uit te nemen gronden

2

21

95,24

2

-

0,00

waterberging Alm.Kanaal

5

250

20,00

5

-

0,00

subtotaal

63.123

7.335.034

8,61

15.049

48.074

6,55

corr.grond- en hulpstoffen

-23.848

-5.893.942

4,05

-12.149

-11.699

1,98

Totaal NNIEGG

39.275

1.441.092

27,25

2.900

36.375

27,10

Ingevolge gewijzigde regelgeving is bovengenoemde voorraad ingaande 2013 niet in zijn geheel als NNIEGG voorraad gepresenteerd, maar een gedeelte onder overige grond- en hulpstoffen.

Overige grond- en hulpstoffen

2014

2013

voorraad gronden (uit NNIEGG)

11.699

12.323

voorraad restauratiematerialen

29

30

11.728

12.353

Onderhandenwerk, waaronder bouwgronden in exploitatie

2014

2013

boekwaarde

74.440

84.022

af: voorziening voor verwachte verliezen

-11.216

-8.733

subtotaal bouwgrondexploitatie

63.224

75.289

onderhanden expertisecentrum

9

16

boekwaarde per 31 december

63.233

75.305

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2014 het volgende overzicht worden weergegeven:

projecten

stand per 1-1-2014

mutaties 2014

stand per 31-12-2014

Vervaar-digins-waarde

Voorz. verlies- latende complexen

Boek- waarde

Vermeer- deringen

Vermin- deringen

Winst- nemingen

Vervaar- digings- waarde

Voorz. verlies- latende complexen

Boek- waarde

Woningbouwprojecten

Stadshagen 1 & 2

24.665

2.498

22.167

5.603

7.323

22.945

3.154

19.791

Oude Mars

6.010

6.010

406

0

6.416

6.416

Schaepman

173

53

120

1.127

3.767

-2.467

1.278

-3.745

Bagijneweide

246

527

-281

239

390

-100

-5

381

-386

Stinspoort

3.177

3.177

376

1.716

1.837

1.837

Wijthmen fase 1

101

481

-380

102

275

-72

316

-388

Subtotaal

34.372

3.559

30.813

7.853

13.471

-100

28.654

5.129

23.525

Werkgelegenheidsprojecten

Marslanden Zuid

-204

-204

55

378

-527

-527

Hessenpoort 1 & 2

52.665

52.665

6.508

11.839

47.334

47.334

Voorsterpoort (Spoolderwerk)

-5.294

-5.294

7

55

-195

-5.537

-5.537

Subtotaal

47.167

0

47.167

6.570

12.272

-195

41.270

0

41.270

Herstructureringsprojecten

Vrolijkheid herontwikkeling

1.417

0

1.417

77

3

1.491

1.491

Langenholterweg

148

148

58

0

206

206

Geert Groootestraat

21

21

-4

0

17

17

Kamperpoort incl.Katwolderplein

1.126

1.126

2.313

251

3.188

651

2.537

Subtotaal

2.712

0

2.712

2.444

254

0

4.902

651

4.251

Particuliere grondexploitaties

Forelkolk

75

75

4

79

79

ABN AMRO Prinsenpoort

362

139

223

99

265

196

68

128

Campus

-621

-621

-20

-641

-641

Subtotaal

-184

139

-323

83

265

0

-366

68

-434

Binnenkort af te sluiten complexen

Deltion-transactie

-72

-72

1

275

348

2

2

Beter met Bos

-50

-50

-50

-50

Noordereiland

-776

-776

57

39

-758

-758

Holtenbroek-Händellaan

9

9

9

9

Westenholte Stins

0

0

8

8

8

Van der Valk

-162

-162

31

-42

89

0

0

Rechtbank

0

0

19

19

0

0

Zwolle Zuid, restant

222

222

30

252

252

Marslanden G, restant

185

185

16

201

201

Oosternk, restant

23

23

21

44

44

Bos & Buitenplts.,restant

496

496

25

521

521

Stadsh,fase 1, restant

-7

-7

25

18

18

Stasds.vlek1, restant

2

2

3

5

5

Kop Hanzelan, restant

40

40

4

181

-137

-137

Rood voor Rood

0

0

-69

216

-285

-285

Wipstrikark

0

0

0

Nog uit te voeren werken

0

0

0

0

333

-333

Subtotaal

-90

0

-90

152

688

456

-170

333

-503

Voorbereidingsprojecten

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

1

35

-34

1

35

-34

Wijrhmenerplas, marktsekectie

44

44

98

142

142

Hispice Wipstrikkerallee

0

0

0

7

7

7

Subtotaal

45

35

10

105

0

0

150

35

115

sprong in de grondprijs

5.000

-5.000

5.000

-5.000

TOTAAL

84.022

8.733

75.289

17.207

26.950

161

74.440

11.216

63.224

Gereed produkt en handelsgoederen

2014

2013

rijbewijzen en eigen verklaringen

17

34

Vooruitbetalingen

2014

2013

ontvangen voorschotten op grondverkopen

-1.245

-1.078

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar:

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering

saldo 31-12-2014

voorziening oninbaarheid

gecorrigeerd saldo 31-12-2014

gecorrigeerd saldo 31-12-2013

vorderingen op openbare lichamen

22.518

22.518

20.325

overige vorderingen

21.877

8.100

13.777

10.686

totaal

44.395

8.100

36.295

31.011

Verloop vorderingen

2014

2013

debiteuren openbare lichamen

22.518

20.325

overige debiteuren

13.598

10.190

vorderingen sociale zaken

8.279

8.228

saldo 31-12

44.395

38.743

voorziening dubieuze debiteuren

-228

-109

voorziening WRZV

-353

-353

voorziening sociale zaken

-7.519

-7.270

gecorrigeerd saldo 31-12

36.295

31.011

Liquide middelen:

Kas

2014

2013

kassasysteem stadskantoor Publiekszaken

98

73

Werkplein De Lure

4

7

102

80

Banksaldi

2014

2013

BNG

854

0

ING

1

1

rekening-courant restauratiefonds

113

88

rekening-courant Stimuleringsfonds

821

2.015

1.789

2.104

kruisposten kas, bank en giro

6

58

totaal

1.795

2.162

Overlopende activa:

Overlopende activa

2014

2013

nog te ontvangen van openbare lichamen

9.291

16.704

nog te ontvangen van overigen

9.306

952

subtotaal nog te ontvangen

18.597

17.656

vooruitbetaalde bedragen t.b.v. overigen

1.307

5.204

totaal

19.904

22.860

De belangrijkste posten nog te ontvangen bedragen per 31-12-2014 zijn

te ontvangen subsidies/bijdragen overheden in het kader van diverse projecten

5.990

onroerende zaakbelasting

2.568

betalingsregeling OdS

992

heffingen GBLT afval

834

eigen bijdragen hulp bij het huishouden

676

De belangrijkste posten vooruitbetaalde bedragen per 31-12-2014 zijn

vooruitbetalingen SSC

453

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen:

Algemene reserve

2014

2013

stand per 1 januari

17.286

30.016

stelselwijziging per 1-1-2014 overheveling saldo van voorziening derivaten

1.998

1.998

stand per 1 januari na stelselwijziging

19.284

32.014

toevoegingen resultaat bestemming + rente

18.378

46.206

onttrekkingen resultaatbestemming

-8.545

-1.894

toevoeging/onttrekking resultaat vorig boekjaar

-768

-57.042

saldo per 31 december

28.349

19.284

De belangrijkste mutaties in 2014 zijn

vermeerderingen

verminderingen

stelselwijziging per 1-1-2014 overheveling saldo van voorziening derivaten

1.998

rekeningresultaat 2013

768

incidenteel nieuw beleid 2014

7.001

concernstelposten en septembercirculaire

6.000

berapresultaat

2.636

sociaal domein

700

Bestemmingsreserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

2014

2013

stand per 1 januari

12.119

12.430

toevoegingen resultaat bestemming + rente

3

734

onttrekkingen resultaatbestemming

-1.638

-1.045

oveboeking naar voorziening in verband met stelselwijziging

-9.857

saldo per 31 december

627

12.119

De belangrijkste mutaties in 2014 zijn

vermeerderingen

verminderingen

omzetting reserve afvalstoffenheffing naar voorziening in verband met stelselwijziging

5.149

omzetting reserve riolering naar voorziening in verband met stelselwijziging

4.708

Overige bestemmingsreserves

2014

2013

stand per 1 januari

102.418

144.270

toevoegingen resultaat bestemming + rente

40.713

127.348

onttrekkingen resultaatbestemming

-48.991

-169.200

saldo per 31 december

94.140

102.418

De belangrijkste mutaties in 2014 zijn

vermeerderingen

verminderingen

algemene bedrijfsreserve Vastgoed

5.071

5.511

toekomstige exploitatie gronden

2.160

2.264

onderhoud verhuurde panden

2.971

2.739

incidentele bestedingen

3.121

6.461

reserve stadsontwikkelfonds (nieuw)

4.981

parkeren

2.669

2.312

decentralisatiefonds stadsvernieuwing

1.118

4.206

reserve gebiedsbeheerplan (nieuw)

7.393

542

reserves nog uit te voeren werken (totaal)

8.154

10.640

Alle reserves gesaldeerd naar aard per 31-12-14

2014

2013

weerstand- en risicoreserves : algemene concernreserve, BCF, WWB en WMO

28.349

21.870

reserves gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel: begraafpl., rijbewijzen, afvalst., riolering

627

12.119

reserves voor lopende exploitatielasten:

- ter dekking van kapitaal- en exploitatielasten

12.876

13.254

- onderhoudsreserveringen

7.006

7.207

- rechtspositionele verplichtingen

1.269

1.378

- bedrijfsvoeringsreserves

1.355

1.670

overige bestemmingsreserves: o.a. MIP, stadsuitleg, HIS, parkeren, nog uit te voeren werken

71.634

76.323

123.116

133.821

exploitatieresultaat (onderdeel eigen vermogen)

3.004

-768

totaal alle reserves

126.120

133.053

Voor het verloop per reserve verwijzen wij naar het overzicht reserves onder de programmarekening 3.1 en naar het bijlagenboek met de toelichting per reserve.

Resultaat na bestemming

2014

2013

de stad

-10.157

-1.260

de wijken

-62.843

949

de mensen

-79.500

1.402

de organisatie

155.504

-1.859

nadelig resultaat

3.004

-768

Voorzieningen:

Nr

Voorziening

Stand per 1-1-2014

Toevoeging

Vrijgevallen bedragen

Aan- wendingen

Stand per 31-12-2014

A70

Bijdrage voormalig personeel

61

60

59

62

A71

Voorz. rechtspos verplicht. concern

497

21

100

111

307

A72

Voorz. Derivaten

1.998

1.998

Vanwege een stelselwijziging BBV is deze

-1.998

-1.998

voorziening ingaande 2014 omgezet in de algemene concernreserve C01

C70

Voorz. rechtspos. Verplichtingen cs

38

2

14

26

C73

Alg.Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

467

596

1.063

E01

Voorz. rechtspos. verplichtingen ec

201

146

86

261

E02

Voorziening afval

vanwege stelselwijziging reserve ==> voorziening

5.149

E03

Voorziening riolering

vanwege stelselwijziging reserve ==> voorziening

4.708

O72

Grondwatersanering NS emplacement

340

14

354

0

O73

Wonen boven winkels

1.480

1.480

0

R01

Rechtspositie raadsleden

181

45

90

136

Totaal voorzieningen

3.265

884

1.580

714

11.712

De belangrijkste mutaties zijn

vermeerder- ingen

verminder- ingen

stelselwijzing BBV waardoor voorziening derivaten ultimo 2013 wordt overgeheveld naar de

1.998

algemene concernreserve

aanvulling voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

596

omzetting reserve afvalstoffenheffing naar voorziening in verband met stelselwijziging

5.149

omzetting reserve riolering naar voorziening in verband met stelselwijziging

4.708

vrijval voorziening Rechtspositionele verplichtingen concern

100

vrijval voorziening Wonen boven Winkels

1.480

aanwending grondwatersanering NS emplacement

354

Voor het verloop per voorziening verwijzen wij naar met bijlagenboek met het voorzieningen-overzicht en toelichting per voorziening

vaste schulden:

Onderhandse leningen van

2014

2013

binnenlandse banken en overige financiële instellingen

302.794

313.982

overige binnenlandse sectoren

2.571

2.660

buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

20.000

20.000

325.365

336.642

Verloop leningen

2014

2013

stand per 1 januari

336.642

341.209

bij: nieuw aangetrokken leningen binnenland

642

48.404

bij: lening tbv renteswap 2013 Deutsche Bank omgezet van vlottende passiva in vaste passiva

10.000

0

af: reguliere aflossingen

-21.919

-52.971

saldo per 31 december

325.365

336.642

De swap van € 10 miljoen heeft een looptijd tot december 2053 en de rente is 3,425%. Hij heeft een breekclausule die elke

10 jaar door beide partijen kan worden ingeroepen, voor het eerst in 2023. De Deutsche Bank is de tegenpartij en die heeft

een rating van A bij Standard&Poor.

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 11.100

Voor een uitgebreid overzicht verwijzen wij naar het overzicht van leningen in het bijlagenboek.

VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

Overige kasgeldleningen

2014

2013

opgenomen kasgeldleningen

26.000

25.000

Betreft 2 leningen bij Aegon Schadeverzekering en Credit Europe Bank

Banksaldi

2014

2013

BNG

0

4.079

Overige schulden

2014

2013

crediteuren

21.161

25.612

sociale zaken verplichtingen SHV

1.288

1.798

sociale zaken overige schulden

1.090

807

23.539

28.217

Overlopende passiva:

Overlopende passiva

2014

2013

m.b.t. openbare lichamen:

nog te betalen bedragen

386

304

vooruitontvangen bedragen

47.370

53.744

subtotaal openbare lichamen

47.756

54.048

m.b.t. overige:

nog te betalen bedragen

12.202

13.202

vooruitontvangen bedragen

2.087

1.748

subtotaal overige

14.289

14.950

totaal

62.045

68.998

De belangrijkste posten nog te betalen bedragen per 31-12-2014 zijn

afwikkeling subsidies 2014

1.147

rente leningen

4.255

De posten vooruitontvangen bedragen per 31-12-2014 zijn

vooruitontvangen BDU

67

vooruitontvangen specifieke uitkeringen

47.095

overige openbare lichamen

208

overige

2.087

totaal

49.457

De specificatie van de post vooruitontvangen BDU is als volgt

2014

2013

BDU economie 1

61

61

BDU provincie

6

6

67

67

Voor het verloop per regeling verwijzen wij naar het bijlagenboek toelichting op de vooruitontvangen bedragen

De specificatie van de post vooruitontvangen specifieke uitkeringen is als volgt

2014

2013

specifieke uitkeringen de Mensen/de Wijken

2.317

specifieke uitkeringen de Stad/de Mensen

2.014

specifieke uitkeringen de Stad/de Wijken

49.347

specifieke uitkeringen Sociale Zaken en Werkgelegenheid

493

specifieke uitkeringen Ontwikkeling

46.327

specifieke uitkeringen Concernstaf

160

specifieke uitkeringen Expertisecentrum

115

47.095

53.678

Voor het verloop per regeling verwijzen wij naar het bijlagenboek toelichting op de vooruitontvangen bedragen

De overige vooruitontvangen bedragen hebben o.a. betrekking op

opbrengst parkeervergunningen

724

Waarborgen en garanties

Het verloop van de gewaarborgde geldleningen is als volgt geweest:

Omschrijving categorie

Stand per 1 januari

Gewaarborg- de leningen

Aflossingen

Stand per 31 december

Woningcoorpraties met garantie WSW

644.573

18.000

14.663

647.910

Landelijk toegelaten instellingen

50.440

693

49.747

Particuliere woninghypotheken

1.283.000

33.000

1.250.000

Monumentale en behoudenswaardige panden

1.721

650

1.071

Verkrijgen en verbeteren eigen woning

14.994

275

2.114

13.155

Sportverenigingen c.a.

3.231

100

373

2.958

Zorginstellingen

534

267

267

Overige, w.o. woningcorporaties niet

11.704

600

6.497

5.807

gegarandeerd door WSW

Totaal 31 december

2.010.197

18.975

58.257

1.970.915

Voor een nadere toelichting op de gewaarborgde geldleningen wordt verwezen naar het Overzicht gewaarborgde geldleningen ultimo 2014 in het bijlagenboek.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Wij vermelden de volgende verplichtingen en vorderingen die hun oorzaak voor de balansdatum hebben, maar daarna zullen worden geëffectueerd:

x € 1.000

-Terugkoopverplichting gebouwen Brandweer van veilgheidsregio (i.c.m. lening) ultimo 2016

12.889

- idem ultimo 2022

3.592

-Huurcontracten

12.471

- Opgebouwde rechten vakantiegeld over de periode juni (of latere datum indiensttreding) t/m december

1.875

- Wachtgeldverplichtingen wethouders

415

- Garantstelling als aandeelhouder voor betalingsverplichtingen NV Wonen boven Winkels voor tenminste

p.m.

13 maanden na ondertekening jaarrekening 2014

31.242