3.3 Belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten

Belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten

Voor een uitvoerige toelichting op de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting verwijzen wij naar de verantwoording per programma. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met de vermelding van de belangrijkste verschillen (verschillen op productniveau > € 200.000) waarbij uitgegaan is van het gerealiseerde resultaat, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te schetsenvan de belangrijkste verschillen.

Verschil op productniveau > € 200.000
bedragen x € 1.000

Voordelig verschil

Nadelig verschil

Pijler De Stad

-

-

Pijler De Wijken

Onderwijshuisvestingsbeleid

475

Integrale veiligheid

1.567

Gras en water

-.375

Pijler De Mensen

Sociale werkvoorziening

-472

Algemene bijstand

594

Armoedebestrijding

243

Podiumkunsten

-236

Huishoudelijke hulp

436

Maatsch. Opvang/verslavingsbel

339

Pijler De Organisatie

Burgemeester en wethouders

-544

Onderst. bestuurlijk proces

261

Bouw

-322

Voorbereidingsprojecten

-2.275

Af te sluiten projecten

-1.656

Reserve verrekeningen

3.924

Bel. OZB, precario, toeristenbel.

-220

Overige financiering

-345

Renteverrekeningen reserves

416

Stelposten

-524

Onvoorziene uitgaven inc/str

337

Toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen

Onderwijshuisvestingsbeleid + 475
Het verschil is met name tot stand gekomen door uitgestelde plannen met betrekking tot nieuwe schoolgebouwen. Wegens deze uitgestelde plannen is het budget  van 350.000 voor het verwijderen van noodlokalen nog niet besteed.

Integrale veiligheid + 1.567
In 2014 vonden er geen grote ruimingen plaats welke ten laste kwamen van de Gemeente Zwolle, dus voordeel op post opruimen explosieven (507.000). Daarbij is de verwachting dat Veiligheidsregio 2014 positief zal afsluiten met een voordeel van 854.000.

Gras en water - 375
Het verschil komt met name tot stand door een langlopende claim. De rechter heeft eind 2014 onverwachts een uitspraak gedaan over een claim welke betrekking heeft op het project baggeren ‘Zwolse wateren’. Bij Berap-2 is besloten de gereserveerde middelen vrij te laten vallen en het risico, dat de claim alsnog zou worden toegekend in de risicoparagraaf op te nemen. Nu tot daadwerkelijke uitkering is overgegaan komt het nadeel ten laste van de algemene middelen.

Sociale werkvoorziening -472

De extra lasten worden met name veroorzaakt door de bijdrage aan de wezo voor het resultaat op inkoop en resultaat op de bedrijfsvoering. De extra baten worden met name veroorzaakt door bijstelling van de rijksbijdrage sociale werkvoorziening.

Algemene Bijstand +594
Het voordeel ontstaat vanwege een hogere rijksbijdrage dan bij de tweede berap verwacht. In oktober is de definitieve rijksbijdrage bekend geworden deze bleek hoger te zijn dan begroot.

Armoedebestrijding +243

Als gevolg van een herberekening van de afrekening van de collectieve zorgverzekering van oude jaren door Achmea ontstaat een incidenteel voordeel. De afrekening van oude jaren is voordelig voor de gemeente Zwolle en Achmea heeft de teveel betaalde premie over 2012/2013 terug betaald.

Podiumkunsten -236
In verband met een wijziging in de verantwoording van de subsidie. In berap 2 is vijf maanden correctie vermeld, terwijl dat zes maanden moet zijn.

Huishoudelijke hulp +436

De afwijking in de lasten en baten betref hogere inkomsten voor eigen bijdrage en lagere uitgaven voor WMO verstrekkingen.

Maatsch. opvang/verslavingsbel +339
Het voordeel ontstaat vanwege minder uitgaven voor nazorg ex gedetineerd en huisvesting bijzondere doelgroepen, het stopzetten van het project Tactory en het daarmee terugontvangen van het beschikbaar gestelde voorschot voor dit project.

Burgemeester en Wethouders -544
Door een behoorlijke verlaging van de gehanteerde rekenrente ontstaat er een tekort in de voorziening. Er zal hierdoor een extra bedrag a 595.000,- gestort moeten worden in de pensioenvoorziening.

Onderst. bestuurlijk proces +261
De budgetten die beschikbaar zijn gesteld t.b.v. de bezuinigingsoperatie, na aftrek van de gemaakte kosten in 2014, deels doorgeschoven, via de reserve NUTW, naar het jaar 2015 .

Bouw -322
De leges vallen t.o.v. de Berap II tegen doordat er enkele bezwaarschriftprocedures zijn afgerond waardoor leges gedeeltelijk afgeboekt dienden te worden. Ook het aantal vergunningen bleef iets achter.

Voorbereidingsprojecten -2.275
Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van programma 17A Exploitatie gronden.

Af te sluiten projecten -1.656
Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van programma 17A Exploitatie gronden.

Reserve verrekeningen +3.924
Betreft een hogere onttrekking aan de algemene concernreserve dan geraamd i.v.m. het in de vorige posten genoemde resultaat Vastgoed

Be.l OZB, precario, toeristenbel -220
Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in enkele bezwaarprocedures uitspraak is gedaan of de verwachting is dat n.a.v. recente jurisprudentie meerjarig de WOZ waarde verlaagd dient te worden van enkele grote objecten. Het belastingjaar 2014 laat een voordeel zien.

Overige financiering -345
Renteverrekeningen reserves +416
Het per saldo voordelig verschil ad € 71.000 betreft het treasuryresultaat.

Stelposten -524
Het nadeel op de stelposten wordt grotendeels gecompenseerd door voordelen op andere programma’s. De onder de baten genoemde € 162.000 betreft een eenmalig tekort op de bedrijfsvoeringbezuiniging en wordt gedekt via het implementatiebudget (programma 16). Onder de lastenkant is een bijdrage in de kosten van de waterschapverkiezingen geraamd, deze kosten worden in 2015 gemaakt (zie ook programma 16).

Onvoorziene uitgaven (inc/str) +337
Het beroep op de post onvoorzien (begroot op € 0,5 mln.) is beperkt gebleven tot ruim € 0,1 mln. (voor een specificatie verwijzen wij naar het afzonderlijk overzicht in paragraaf 3.5).