3.5 Overzicht van reserves

Nr.

Reserve

Stand per 1-1-2014

Toevoeging resultaat vorig jaar

Toe-voeging resultaat rente

Toe-voeging resultaat bestem-ming

Ont-trekking resultaat bestem-ming

Stand per 31-12-2014

1. Weerstand- en risicoreservering

C01

Algemene reserve

17.286.241

-767.609

18.378.025

8.545.417

28.348.796

vanwege een stelselwijziging is de voorziening

1.997.556

derivaten ingaande 2014 omgezet in C01

S01

Inkomensdeel WWB

1.918.742

48.000

1.966.742

0

S04

WMO

666.833

666.833

0

Totaal Weerstand- en risicoreservering

21.869.372

-767.609

0

18.426.025

11.178.992

28.348.796

2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel

E01

Egalisatie afvalstoffenheffing

5.763.826

615.057

5.148.769

vanwege een stelselwijziging moet deze reserve ultimo 2014 omgezet moet worden in een voorziening

-5.148.769

E02

Egalisatiereserve riolering

5.481.781

2.868

776.088

4.708.561

vanwege een stelselwijziging moet deze reserve ultimo 2014 omgezet moet worden in een voorziening

-4.708.561

P01

Begraafplaatsen

496.203

105.914

390.289

P04

Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen

377.553

140.606

236.947

Totaal Reserv.gekopp. aan kostend.beginsel

12.119.363

0

0

2.868

1.637.665

627.236

3. Reservering voor lopende exploitatielasten

a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten

A01

ICT investeringen

200.538

470.907

406.835

264.610

A03

Dekking kapitaallasten bedrijfsverzamelgebouw

6.020

241

6.261

0

C06

Afkoop regelingen LVS/WI

90.000

60.000

30.000

E03

Kapitaallasten wagenpark

62.619

10.415

52.204

O01

Algemene bedrijfsreserve Vastgoed

1.561.498

5.071.372

5.511.179

1.121.691

O12

Dekking kapitaallasten Morsestraat

308.115

12.325

21.317

299.123

O13

Dekking kapitaalasten verb.SH/SK

523.334

20.933

65.267

479.000

O18

Dekking kapitaallasten kunstgras

2.188.261

87.530

254.324

2.021.468

O20

Toekomstige exploitatie gronden

7.864.380

314.575

2.160.523

2.263.790

8.075.689

O32

Dekking kapitaallasten binnenklimaat PO

160.987

6.439

26.563

140.863

O33

Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal

0

128.000

128.000

O34

Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven

287.722

11.509

36.302

262.929

b. onderhoudsreserveringen

A02

Onderhoud panden gemeentelijke organisatie

833.460

127.206

1.244

959.422

E04

Reserve civiele infrastructuur

225.001

388.800

457.316

156.485

E05

Onderhoud Wythmenerplas

266.325

10.000

276.325

E06

Onderhoud Kleine Veer

77.467

7.350

70.117

E07

Gronddepot Anth. Fokkerstraat

270.128

51.822

218.306

O05

Onderhoud wijk- en buurtcentra

183.379

136.000

47.379

O06

Onderhoud sportaccommodaties

670.261

205.884

265.809

610.336

O27

Onderhoud verhuurde panden

2.393.330

2.970.770

2.738.940

2.625.160

O30

Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden

2.287.185

434.517

679.135

2.042.567

c. rechtspositionele verplichtingen

C51

Garantieverplichtingen personeel concernstaf

30.767

30.767

0

C53

Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)

1.061.977

132.855

73.890

1.120.942

P51

Rechspositionele verplichtingen publiekszaken

170.196

6.808

28.447

148.556

S51

Rechtspositionele verplichtingen sociale zaken

114.947

4.598

119.545

0

Nr.

Reserve

Stand per 1-1-2014

Toevoeging resultaat vorig jaar

Toe-voeging resultaat rente

Toe-voeging resultaat bestem-ming

Ont-trekking resultaat bestem-ming

Stand per 31-12-2014

d. bedrijfsvoeringsreserves

A52

Bedrijfsvoeringsreserve a&f

180.244

43.000

223.244

C10

Bedrijfsvoeringsknelpunten directie

277.972

31.549

309.521

C52

Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf

74.000

9.000

83.000

E52

Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum

382.000

46.000

428.000

O52

Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling

219.000

141.017

77.983

P52

Bedrijfsvoeringsreserve publiekszaken

215.097

215.097

0

R51

Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)

12.000

2.000

14.000

S52

Bedrijfsvoeringsreserve soc.zaken en werkg.

310.077

90.757

219.320

Totaal Reservering voor lopende exploitatiel.

23.508.287

0

464.958

12.232.383

13.699.389

22.506.240

4. Overige bestemmingsreserves

a. nog uit te voeren werken

A50

Nog uit te voeren werken a&f

340.159

135.000

97.642

377.517

B50

Nog uit te voeren werken brandweer

17.496

17.496

0

C50

Nog uit te voeren werken concernstaf

2.632.493

120.000

1.456.305

1.296.188

E50

Nog uit te voeren werken expertisecentrum

3.300.522

1.039.592

1.900.086

2.440.028

O50

Nog uit te voeren werken ontwikkeling

13.410.548

5.371.940

5.333.114

13.449.375

P50

Nog uit te voeren werken publiekszaken

948.148

133.797

814.351

R50

Nog uit te voeren werken Raad(sgriffie)

1.512

1.512

0

S50

Nog uit te voeren werken soc.zaken werkg.

2.184.857

1.487.129

1.699.943

1.972.043

b. overige bestemmingsreserves

C05

Reserve incidentele bestedingen (v/h MIB)

7.808.996

3.121.000

6.460.500

4.469.496

C03

Stadsontwikkelfonds

0

4.981.000

4.981.000

O04

Stimuleringsreserve podiumkunsten

94.709

84.408

10.301

O21

Stadsuitleg

14.652.503

176.458

987.473

13.841.489

O22

Recreatieve voorziening

157.610

105.518

52.092

O23

Parkeren (vh Bereikbaarheidsfonds)

5.362.316

2.669.326

2.311.638

5.720.004

O24

Stimuleringsfonds volkshuisvesting

3.866.908

40.302

1.414.818

2.492.392

O25

Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)

11.041.163

5.261.593

5.779.570

O26

Bestemmingsplannen

491.570

180.000

159.897

511.673

O28

Openbaar vervoer

352.147

135.000

264.866

222.281

O29

Decentralisatiefonds stadsvernieuwing

9.009.625

1.117.909

4.205.980

5.921.554

O31

Rekening courant NRF

0

0

O35

Gebiedsbeheersplan

0

7.392.792

541.946

6.850.847

P02

Verkiezingen

240.221

169.372

70.849

S03

Wet Inburgering Nieuwkomers

49.608

49.608

0

S53

Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding

360.318

-306

360.624

Totaal Overige bestemmingsreserves

76.323.429

0

0

27.967.448

32.657.206

71.633.674

TOTAAL RESERVES

133.820.451

-767.609

464.958

58.628.724

59.173.252

123.115.946