Gezondheid en zorg

Samenvatting

Het jaar 2014 stond voor een groot deel in het teken van de decentralisatie van taken in de Wmo. Vanaf 1-1-2015 is de Wmo qua verantwoordelijkheden uitgebreid met individuele begeleiding,  dagbesteding en beschermd wonen alsmede het AMHK en het mantelzorgcompliment. In 2014 hebben we gewerkt aan de transitie van deze nieuwe taken naar de gemeente in samenhang met de bestaande taken en binnen de financiële mogelijkheden.  Het resultaat daarvan is dat we zorg gedragen hebben voor de continuïteit en kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning door het bieden van een breed palet aan voorzieningen met behoud van de keuzevrijheid van inwoners.
Daarnaast is vanaf 1-1-2015 de toegang laagdrempelig en nabij georganiseerd via vijf sociale wijkteams.  Een netwerk van professionals en informele zorg draagt daarmee bij aan het snel en efficiënt kunnen inspelen op ondersteuningsvragen. De aanpak gaat uit van één regisseur en één plan voor een huishouden. Voor regionale voorzieningen als beschermd wonen en maatschappelijke opvang is de toegang georganiseerd via de regionale GGD-en.