Gezondheid en zorg

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

43.759

3.664

44.147

4.628

43.090

4.759

1.057

131

1.188

Reservemutaties

992

120

2.083

170

2.052

-50

-31

-81

Gerealiseerd resultaat

43.759

4.656

44.267

6.711

43.260

6.812

1.007

100

1.107

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Gezondheidsbeleid

210

-6

204

-50

154

Geldlening. vm Zandhove-Sophia

-4

-4

-4

Vervoersvoorzieningen

121

22

143

143

Woonvoorzieningen WVG

-131

3

-128

-128

Externe advisering

-2

-2

-2

Gehandicapten parkeerkaarten

5

5

5

Rolstoelen

-36

71

35

35

Gehandicaptenbeleid

66

-54

12

12

Huishuidelijke hulp

336

100

435

435

Algemeen maatschappelijk werk

98

98

98

Beleid meervoud. problematiek

-13

-13

34

21

Maatsch.opvang/Verslavingsbel.

404

404

-65

339

Totaal

1.057

131

1.188

-50

-31

1.107

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Gezondheidsbeleid

Vervoersvoorziening

+ 194

+143

I/S

S

Het voordeel ontstaat onder andere door een hogere teruggaaf van het BTW compensatiefonds van de GGD GR dan begroot. De definitieve teruggaaf is pas bekend in januari van het jaar t+1. Reden dat dit dan ook niet eerder is opgenomen in de berap, het blijkt wel dat er de afgelopen jaren een voordeel ten opzichte van de begrote bedragen ontstaat op het BTW compensatiefonds.  Daarnaast zijn werkzaamheden op het gebied van gezondheid ouderen en monitoring niet opgestart in 2014, dit omdat ze per 2015 onderdeel van de bezuiniging zijn.  Ook het niet benutten van incidentele gelden voor de zichtbare schakel door Buurtzorg vanwege het ontbreken van capaciteit bij Buurtzorg geeft een afwijking op de lasten. Deze gelden zijn gereserveerd om in 2015 te benutten voor verbinding van zorg en welzijn.

Het voordeel op de vervoersvoorzieningen komt vanwege het voordelig uitvallen van de nieuwe aanbesteding. In de loop van 2015 zal bepaald worden of het voordeel ingezet kan worden vanwege kortingen binnen het sociaal domein.

Woonvoorziening

-128

I

Het nadeel op de lasten komt vanwege een aantal grote aanvragen die nog zijn geweest na de 2e berap.

Rolstoelen

+35

I

Het voordeel op de baten komt vanwege de incidentele verkoop van een aantal rolstoelen.

Gehandicaptenbeleid

+12

I

De afwijking ontstaat als gevolg van werkelijk lagere provinciale baten als lagere uitgaven voor het project de Zevenmijlslaars voor Awbz-decentralisatie in 2014. het project loopt tot 1 maart 2015 en de restant gelden worden dan naar verwachting benut.

Huishoudelijke hulp

+435

S

De afwijking in de lasten en baten betref hogere inkomsten voor eigen bijdrage en lagere uitgaven voor WMO verstrekkingen.Bij de 2e berap is dit niet gemeld vanwege het prognosticeren van het totale resultaat op de individuele verstrekkingen van de WMO. Het is dan nog niet mogelijk om te bepalen welke eventuele grote woningaanpassingen of rolstoel aanvragen er zullen zijn. De lagere verstrekkingen voor hulp in het huishouden liggen in lijn met de invoering van keukentafel gesprekken, welke preventief werken en alternatieve oplossingen stimuleren. In sommige situaties leiden deze tot hogere verstrekking vanwege het signalerende karakter van het gesprek.Het behalen van dit voordelig effect is noodzakelijk aangezien de budgetten voor huishoudelijke hulp de aankomende jaren veder naar beneden worden bijgesteld. Het voordeel op de eigen bijdrage ontstaat voornamelijk vanwege een hogere werkelijke bijdrage uit 2013 dan bij de jaarrekening 2013 opgenomen als nog te ontvangen.

Algemeen maatschappelijk werk

+98

I

Deze afwijking is het gevolg van een terugvordering van een subsidie aan de Kern uit oude jaren. De Kern heeft in 2012 en 2013  voor een aantal projecten subsidie ontvangen. Dit betroffen de volgende projecten 2e lijns ambulante hulpverlening, ondersteuning van ontregelde gezinnen en de inzet van een gezinscoach echter uit de verantwoording van de Kern blijkt dat de projecten niet zijn uitgevoerd en dat de subsidie derhalve is teruggevorderd.

Maatsch.opvang/
Verslavingsbel.

+339

I

Het voordeel ontstaat vanwege minder uitgaven voor nazorg ex gedetineerd en huisvesting bijzondere doelgroepen, het stopzetten van het project Tactory en het daarmee terugontvangen van het beschikbaar gestelde voorschot voor dit project. De restant gelden huisvesting bijzondere doelgroepen zijn gereserveerd .
Voor Huiselijk Geweld is sinds enkele jaren extra budget beschikbaar gekomen voor onze regio om in te zetten voor Ouderenmishandeling, Kwaliteitsverbetering van de aanpak Huiselijk Geweld en het opstellen en werken vanuit een Regiovisie Huiselijk Geweld. Tegelijkertijd werd aangekondigd dat er een nieuw objectief verdeelmodel zou komen per 2015. Daarom is het extra budget incidenteel ingezet. Leidraad van de inzet is de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland. Mede doordat de regiovisie pas in de loop van 2014 is vastgesteld en sommige zaken meer voorbereiding nodig hadden dan haalbaar was is de inzet van de middelen in 2014 slechts gedeeltelijk mogelijk gebleken.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Zwolle gezonde stad

13

afgesloten

Roelenweg Oost

1.220

245

15

1.450

1.025

425

IMG - Innovatie in de zorg

106

-13

afgesloten

IMG - pilot Palestrinalaan

155

-14

afgesloten

Invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

407

2.005

2.620

afgesloten

Onderzoek netwerkonderst. buurt-wijk

0

214

214

214

1.901

2.464

2.608

1.664

1.239

425

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Roelenweg Oost

245

Rb. 3-2-2014

aanv.krediet

invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

551

Inc.nw.bel.

budget implementatie sociaal domein

invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

149

overheveling implementatiebudget

invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

700

Rb. 12-5-2014

organisatiekosten sociaal domein

invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

150

Berap 2014-2

impl.krediet backoffice/ict

invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

455

BW 19-9-2014

inzet reg.transitiebudget

Onderzoek netwerkonderst. buurt-wijk

214

BW 30-9-2014

2.464

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Zwolle Gezonde Stad

13

IMG- Innovatie in de Zorg

119

IMG - Pilot Palestrinalaan

169

Invoer kst.dec.uitk.AWBZ&JZ

-208

93

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Het krediet Roelenweg Oost beoogd de realisatie van studentenhuisvesting en een zorgcluster met bijbehorende parkeervoorzieningen. Een belangrijk deel van de voorzieningen zijn reeds gerealiseerd. In 2015 zal de administratieve afhandeling plaatsvinden van de ‘ontwikkel en realisatieovereenkomst Burgemeester Roelenweg Zwolle’ met Volkwessels bouw & Vastgoedontwikkeling BV en afwikkeling van de IMG-subsidie van de provincie Overijssel.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)