Gezondheid en zorg

Beleidsverantwoording

Algemeen

Binnen het begrotingsprogramma Gezondheid en Zorg lag in 2014 zeer sterk het accent op de decentralisatie in de Wmo.  Vanaf 1-1-2015 is de Wmo qua verantwoordelijkheden sterk uitgebreid met individuele begeleiding,  dagbesteding en beschermd wonen alsmede het AMHK en het mantelzorgcompliment. Deze decentralisaties zijn gepaard gegaan met rijksbezuinigingen op de nieuwe maar ook op bestaande taken (huishoudelijke hulp). In 2014 hebben we gewerkt aan de transitie van deze nieuwe taken naar de gemeente in samenhang met bestaande taken binnen de financiële  mogelijkheden.  Resultaat daarvan is dat we zorg gedragen hebben voor de continuïteit en kwaliteit van maatschappelijke ondersteuning door het bieden van een breed palet aan voorzieningen  waarmee keuzevrijheid gewaarborgd is.

De toegang daartoe is vanaf 1-1-2015 laagdrempelig en nabij georganiseerd via met name vijf sociale wijkteams.  Een netwerk van professionals en informele zorg draagt daarmee bij aan het snel en efficiënt kunnen inspelen op ondersteuningsvragen. De aanpak gaat uit van één regisseur en één plan voor een huishouden. Voor regionale voorzieningen als beschermd wonen en maatschappelijke opvang is de toegang georganiseerd via de regionale GGD-en.

Met deze basis kan in de komende jaren worden gewerkt aan verdere transformatie in samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners.

De beweging naar een meer wijkgerichte geïntegreerde toegang is in 2014 samen op gegaan met een groeiende regionale samenwerking, binnen de centrumgemeenteregio (als het gaat om beschermd wonen), maar ook op de Wmo als geheel (als het gaat om de samenwerkingsagenda Wmo-hervorming langdurige zorg).

Relevante kaderstellende nota's

Gezondheidsbevordering

 • Samen maken we de stad gezond: lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015 (raadsbesluit: 21 januari 2013)

Maatschappelijke ondersteuning

 • Wmo beleidskader 2010-2013 (januari 2010)
 • Beleidsplan Wmo (raadsbesluit 8 december 2014)
 • Visie betrekken van burgers bij Wmo-beleid (maart 2011)
 • Ouderenagenda (raadsbesluit: 13 februari 2012)
 • Verordening Individuele voorzieningen gemeente Zwolle 2011 (oktober 2010)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 (raadsbesluit 8 december 2014)
 • Besluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Zwolle 2011 (collegebesluit februari 2011)
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Zwolle (collegebesluit 16 december 2014)
 • Kadernota Dagbesteding ‘Ondersteuning van kwetsbare inwoners met dagbesteding en bijzonder werk’ (raadsbesluit 14 oktober 2013)
 • Uitvoeringsprogramma dagbesteding 'Verbonden met de samenleving' (raadsbesluit 30 juni 2014)
 • Kadernota Diensten in en aan huis "Langer zelfstandig leven en opgroeien" (raadsbesluit 14 oktober 2013)
 • UItvoeringsprogramma Diensten in en aan huis, Huishoudelijke hulp en  Individuele begeleiding (raadsbesluit 30 juni 2014)
 • Kadernotitie transitie beschermd wonen GGZ (raadsbesluit 30 juni 2014)
 • Stedelijk Kompas Zwolle (raadsbesluit 26 maart 2007)
 • Stand van zaken Stedelijk Kompas Zwolle 2010 (raadsbesluit, 27 september 2011)
 • Maatschappelijke Opvang – nachtopvang (raadsbesluit, 16 september 2013)
 • Opvang asielzoekers (raadsbesluit, 22 november 2010)
 • Regionale aanpak kindermishandeling (RAAK) (raadsbesluit 25 mei 2009)
 • Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland (raadsbesluit mei 2014)
 • Kaders en uitgangspunten AMHK IJsselland (raadsbesluit maart 2014)