Beleidsparagraaf 5 Bezuinigingen

Om de stad financieel gezond te houden hebben wij vanwege de economische crisis meerdere maatregelen moeten nemen om de tering naar de nering te zetten. Minder inkomsten van het rijk, maar ook een daling van de gemeentelijke inkomsten vanwege tegenvallende bouwproducties en het nemen van verliezen op de grondexploitatie dwongen de gemeente om te bezuinigingen op de bestaande voorzieningen in de stad. Tegelijkertijd is ingezet om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de Spoorzone en de decentralisatie van de rijkstaken jeugd, begeleiding en participatie.

Gerekend vanaf 2011 is in totaliteit sprake van 27,6 mln. (bruto 31,6 mln.) aan aangenomen en goedgekeurde bezuinigingsbesluiten, inclusief 2,0 mln. bij begroting 2015. Tot en met 2014 voor 18,2 mln. is geëffectueerd.  Voor de periode 2015 t/m 2018 wordt nog 9,4 mln. van de reeds genomen besluiten geëffectueerd. De uitvoering hiervoor ligt op schema, er zijn geen signalen die duiden op het niet halen van de bezuinigingen.
( In de perspectiefnota 2016-2019 wordt ingegaan op de mogelijkheden om een  opgaaf van € 11 mln. aan nog te realiseren bezuinigingen in te vullen. Dat is geen onderdeel van deze jaarrekening.)

De reeds gerealiseerde en voorgenomen bezuinigingen/ombuigingen zijn te onderscheiden in beleidsmatige- en bedrijfsvoeringachtige bezuinigingen.

Inhoudelijke maatregelen per 2014

De bezuinigingen op inhoudelijke programma’s waartoe de raad in de afgelopen jaren besloten heeft, liggen op koers qua uitvoering.  De bezuinigingen die geëffectueerd zijn per 2014 vindt u in onderstaande tabel. In deze tabel is ook aangegeven  voor welke bedragen deze bezuinigingen in 2015 en verder geëffectueerd worden. Tot slot zijn de nieuwe bezuinigingen, waartoe bij begroting 2015 is besloten, per programma aangegeven  (ingaande in de periode 2015 t/m 2018).

Beleidsmatige bezuinigingen o.b.v. besluitvorming t/m  begroting 2015 (november 2014)

(bedragen cumulatief  x € 1.000)

 t/m 2013

2014

2015/ 2018

 totaal

Volkshuisvesting

47

18

65

Economie

117

97

200

414

Algemeen mobiliteitsbeleid/bereikbaarheid

17

300

317

Groen en milieu

50

30

40

120

Ruimte en cultuurhistorie

4

168

114

286

Leefbaarheid en welzijn

665

240

370

1275

Onderwijs en jeugd

562

265

484

1311

Veiligheid

116

340

0

456

Integraal beheer openbare ruimte

1.261

421

150

1832

Sociaal economische zelfredzaamheid

55

0

55

Cultuur

1.378

240

1062

2680

Sport

375

157

131

663

Gezondheid en zorg

1.393

372

606

2371

Raad

100

62

162

Bestuur en dienstverlening

144

300

670

1114

Vastgoedmanagement

135

210

345

Samenleving ( per 2015)

375

375

Opvang en Bescherming (per 2015)

79

79

Inkomen (per 2015)

500

500

   Totaal programma’s

6.419

2.630

5.371

14.420

Financieel-technische en overige mutaties

Wijziging rentesystematiek

400

400

Parkeren: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

100

100

Afval: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

835

835

Afval: dividend ROVA volledig t.g.v. alg. middelen

435

435

Riolering: doorbelasting hogere forfaitaire BTW

281

281

Riolering: doorbelasting onderhoud stedelijk water

65

65

   Totaal financieel-technisch en overig

835

1.281

2.116

Maatregelen Bedrijfsvoering

De bezuinigingen op de bedrijfsvoering omvatten een veelheid aan maatregelen. Zoals reductie management en ondersteuning, reductie beleidscapaciteit, efficiëncymaatregelen, lagere huisvestingslasten, voordelen vanwege digitalisering etc.  In onderstaand overzicht de voortgang in de doorvoering van de bedrijfsvoeringbezuinigingen.

Voortgang in de doorvoering van bedrijfsvoeringsbezuinigingen

(bedragen cumulatief  x € 1.000)

t/m 2013

2014

2015/ 2016

 totaal

Bezuinigingsopdracht raad (netto)

6.500

2.000

1.800

10.300

Gerealiseerde en nog te realiseren maatregelen

6.341

1.980

2.749

11.070

Bij het realiseren van besparingen gaan kosten voor de baat uit. Hiervoor is een implementatiebudget beschikbaar. De tekorten in 2013 en 2014 worden incidenteel opgevangen door een beroep te doen op het implementatiebudget bedrijfsvoering.

De jaarlijkse verschillen worden verrekend via het implementatiebudget ten behoeve van de bezuinigingen. Het voorlopig verwachte structurele voordeel in 2016 is een buffer om eventuele tegenvallers in de uitvoering van de bezuinigingen op te vangen. Daarnaast dient de buffer om nadelige gevolgen (desintegratiekosten) als gevolg van de ‘uitplaatsingen organisatieonderdelen’ in verband met diverse samenwerkingsverbanden op te vangen.
Voor eventuele frictiekosten (bovenformatief personeel) is de organisatie zelf verantwoordelijk. Hier is geen separaat budget voor beschikbaar gesteld. Via herplaatsing wordt getracht de kosten zo beperkt mogelijk te houden.  

Bruto – netto bezuinigingen op de bedrijfsvoering

De in bovenstaande tabel vermelde bedrijfsvoeringbezuinigingen betreft de netto-opbrengst. Dat is de opbrengst die ten gunste komt van de algemene middelen. Vanwege de doorbelastingsystematiek van de organisatiekosten (bijv. via uurtarief) komt een deel van de bezuinigingen op de bedrijfsvoering ten goede aan de gemeentelijke tarieven, grondexploitaties en projecten. Om de met de raad afgesproken bezuinigingsopbrengst (netto) te kunnen realiseren ligt de werkelijke bezuiniging ca. 30% hoger (bruto). In onderstaand overzicht is de verhouding bruto – netto zichtbaar gemaakt.

Verhouding bruto - netto

(bedragen cumulatief  x € 1.000)

t/m 2013

2014

2015/ 2016

 totaal

Bezuinigingsopdracht raad (netto)

6.500

2.000

1.800

10.300

Bruto te bezuinigen op de bedrijfsvoering

8.500

2.700

3.900

15.100