Financieel verslag

Omvang en samenstelling uitkomsten jaarrekening 2014

Het voordelige gerealiseerde resultaat  bedraagt € 3.004.000 ten opzichte van de laatst gewijzigde begroting 2014.
In de cijfers van de laatst gewijzigde begroting zijn de uitkomsten van de Beleidsrapportages 2014 al verwerkt, evenals de per saldo neutrale budgettaire gevolgen van de nadien t/m raad van 15 december genomen raadsbesluiten. Het in de gewijzigde begroting verwerkte resultaat van de eerste Beleidsrapportage 2014 was €  2,3 mln. negatief en de tweede € 2,3 mln. positief.

Ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 is er dus ook sprake van een voordelig resultaat  van € 3,0 mln.

Onderstaand gaan wij kort in op de samenstelling van het voordelig resultaat van de jaarrekening ad € 3,0 mln. vanuit de volgende invalshoeken:
* uitsplitsing resultaat: resultaat vóór en na bestemming (mutatie eigen vermogen)
* specificatie resultaten per pijler

Resultaat vóór en na bestemming

Het feitelijke resultaat van de jaarrekening 2014 komt overeen met de mutatie in het eigen vermogen in het boekjaar.

bedragen x € 1.000

Saldo eigen vermogen per 31-12-2014 (inclusief resultaat 2014 )

 €   126.120

Saldo eigen vermogen per 1-1-2014 (inclusief resultaat bestemming 2013)                              *)

€   133.053

Resultaat voor bestemming 2014 (saldo van baten en lasten)

-/- €       6.933

Stelselwijziging BBV reserves afval en riolering ==> voorziening ultimo 2014

€       9.857

In de exploitatie zijn resultaatbestemmingen verwerkt volgens bestaand beleid:
het saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves bedraagt

€            80

*) € 133.053 is inclusief € 1.998 vrijval voorziening SWAP 2013 t.g.v. de algemene concernreserve a.g.v. stelselwijziging BBV.

Specificatie resultaat  naar pijler
De samenstelling van de concernuitkomst 2014 blijkt uit onderstaand overzicht:
+       meevallende uitkomst rekening 2014 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2014
-        tegenvallende uitkomst rekening 2014 t.o.v. laatst gewijzigde begroting 2014

Pijler

bedragen x€.1000

De stad

-/- €   10.157

De wijken

-/- €   62.843

De mensen

-/- €   79.500

De organisatie

€ 155.504

Belangrijkste verschillen in de staat van baten en lasten

Voor een uitvoerige toelichting op de verschillen tussen de rekening en de laatst gewijzigde begroting verwijzen wij naar de verantwoording per programma. Hierin worden ook de verschillen voor en na resultaatbestemming toegelicht en wordt ook nader ingegaan op het structurele dan wel incidentele karakter van ontstane verschillen. Wij volstaan op deze plek met vermelding van de belangrijkste verschillen (verschillen op productniveau > € 200.000) waarbij uitgegaan is van het gerealiseerde resultaat, dus in deze verschillen zijn de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de diverse reserves al meegenomen. Aansluitend volgt een summiere toelichting met de bedoeling om op hoofdlijnen een beeld te krijgen van de belangrijkste verschillen.

Verschillen op productniveau > € 200.000 (Bedragen x €  1.000)

Voordelig verschil

Nadelig verschil

Pijler De Stad

-

-

Pijler De Wijken

Onderwijshuisvestingsbeleid

€    475

Integrale veiligheid

€ 1.567

Gras en water

-/-€    375

Pijler De Mensen

Sociale werkvoorziening

-/-€    472

Algemene bijstand

€    594

Armoedebestrijding

€    243

Podiumkunsten

-/-€    236

Huishoudelijke hulp

€    436

Maatsch. Opvang/verslavingsbel

€    339

Pijler De Organisatie

Burgemeester en wethouders

-/-€    544

Onderst. bestuurlijk proces

€    261

Bouw

-/-€    322

Voorbereidingsprojecten

-/-€ 2.275

Af te sluiten projecten

-/-€ 1.656

Reserve verrekeningen

€    3.924

Bel. OZB, precario, toeristenbel

-/-€    220

Overige financiering

-/-€    345

Renteverrekeningen reserves

€    416

Stelposten

-/-€    524

Onvoorziene uitgaven inc/str

€    337

Toelichting op hoofdlijnen van de belangrijkste verschillen

Onderwijshuisvestingsbeleid + 475
Het verschil is met name tot stand gekomen door uitgestelde plannen met betrekking tot nieuwe schoolgebouwen. Wegens deze uitgestelde plannen is het budget  van 350.000 voor het verwijderen van noodlokalen nog niet besteed.

Integrale veiligheid + 1.567
In 2014 vonden er geen grote ruimingen plaats welke ten laste kwamen van de Gemeente Zwolle, dus voordeel op post opruimen explosieven (€ 507.000). Daarbij is de verwachting dat Veiligheidsregio 2014 positief zal afsluiten met een voordeel van 854.000.

Gras en water - 375
Het verschil komt met name tot stand door een langlopende claim. De rechter heeft eind 2014 onverwachts een uitspraak gedaan over een claim welke betrekking heeft op het project baggeren ‘Zwolse wateren’. Bij Berap-2 is besloten de gereserveerde middelen vrij te laten vallen en het risico, dat de claim alsnog zou worden toegekend in de risicoparagraaf op te nemen. Nu tot daadwerkelijke uitkering is overgegaan komt het nadeel ten laste van de algemene middelen.

Sociale werkvoorziening -472

De extra lasten worden met name veroorzaakt door de bijdrage aan de Wezo voor het resultaat op inkoop en resultaat op de bedrijfsvoering. De extra baten worden met name veroorzaakt door bijstelling van de rijksbijdrage sociale werkvoorziening.

Algemene Bijstand +594
Het voordeel ontstaat vanwege een hogere rijksbijdrage dan bij de tweede berap verwacht. In oktober is de definitieve rijksbijdrage bekend geworden deze bleek hoger te zijn dan begroot.

Armoedebestrijding +243

Als gevolg van een herberekening van de afrekening van de collectieve zorgverzekering van oude jaren door Achmea ontstaat een incidenteel voordeel. De afrekening van oude jaren is voordelig voor de gemeente Zwolle en Achmea heeft de teveel betaalde premie over 2012/2013 terug betaald.

Podiumkunsten -236
In verband met een wijziging in de verantwoording van de subsidie. In berap 2 is vijf maanden correctie vermeld, terwijl dat zes maanden moet zijn.

Huishoudelijke hulp +436

De afwijking in de lasten en baten betref hogere inkomsten voor eigen bijdrage en lagere uitgaven voor WMO verstrekkingen.

Maatsch. opvang/verslavingsbel +339
Het voordeel ontstaat vanwege minder uitgaven voor nazorg ex gedetineerd en huisvesting bijzondere doelgroepen, het stopzetten van het project Tactory en het daarmee terugontvangen van het beschikbaar gestelde voorschot voor dit project.

Burgemeester en Wethouders -544
Door een behoorlijke verlaging van de gehanteerde rekenrente ontstaat er een tekort in de voorziening. Er zal hierdoor een extra bedrag van € 595.000 gestort moeten worden in de pensioenvoorziening.

Onderst. bestuurlijk proces +261
De budgetten die beschikbaar zijn gesteld t.b.v. de bezuinigingsoperatie, na aftrek van de gemaakte kosten in 2014, deels doorgeschoven, via de reserve NUTW, naar het jaar 2015 .

Bouw -322
De leges vallen t.o.v. de Berap 2 tegen doordat er enkele bezwaarschriftprocedures zijn afgerond waardoor leges gedeeltelijk afgeboekt dienden te worden. Ook het aantal vergunningen bleef iets achter.

Voorbereidingsprojecten -2.275
Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van programma 17A Exploitatie gronden.

Af te sluiten projecten -1.656
Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van programma 17A Exploitatie gronden.

Reserve verrekeningen +3.924
Betreft een hogere onttrekking aan de algemene concernreserve dan geraamd i.v.m. het in de vorige posten genoemde resultaat Vastgoed

Belasting, OZB, precario, toeristenbel -220

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in enkele bezwaarprocedures uitspraak is gedaan of de verwachting is dat n.a.v. recente jurisprudentie meerjarig de WOZ waarde verlaagd dient te worden van enkele grote objecten. Het belastingjaar 2014 laat een voordeel zien.

Overige financiering -345
Renteverrekeningen reserves +416
Het per saldo voordelig verschil ad € 71.000 betreft het treasuryresultaat.

Stelposten -524
Het nadeel op de stelposten wordt grotendeels gecompenseerd door voordelen op andere programma’s. De onder de baten genoemde € 162.000 betreft een eenmalig tekort op de bedrijfsvoeringbezuiniging en wordt gedekt via het implementatiebudget (programma 16). Onder de lastenkant is een bijdrage in de kosten van de waterschapverkiezingen geraamd, deze kosten worden in 2015 gemaakt (zie ook programma 16).

Onvoorziene uitgaven (inc/str) +337
Het beroep op de post onvoorzien (begroot op € 0,5 mln.) is beperkt gebleven tot ruim € 0,1 mln. (voor een specificatie verwijzen wij naar het afzonderlijk overzicht in paragraaf 3.5).

Uitkomsten Meerjaren Prognose Vastgoed

In deze paragraaf wordt een samenvattend overzicht gegeven van de financiële positie van het grondbedrijf.

Resumé

Exploitatieresultaat per 31-12-2014

Gunstiger, neutraal
of ongunstiger

MPV 2015

MPV 2014

verschil

Resultaat grondexploitaties

-41.000.000

-38.900.000

-2.100.000

gunstiger

Reserve Vastgoed:

- stand reserves

1.700.000

5.600.000

-3.900.000

gunstiger

- stand voorzieningen

26.300.000

23.600.000

2.700.000

ongunstiger

- stand bestemmingsreserve

8.075.688

4.100.000

3.975.688

ongunstiger

Resultaat grondexploitaties

Het resultaat van de grondexploitaties is met € 2,1 mln. verbeterd tot een positief resultaat van € 41,0 mln.. Dit wordt met name  veroorzaakt door de grondexploitatie Hessenpoort die € 4,3 mln. gunstiger is geworden en de grondexploitaties Kraanbolwerk en Kamperpoort die respectievelijk  met € 1,2 mln. en € 1,3 mln. zijn verslechtert.

Reserve, voorziening en bestemmingsreserve Vastgoed

Reserves en voorzieningen

MPV 2015

MPV 2014

reserve vastgoed (lopende rekening

-1.656.208

-5.573.775

voorziening vastgoed (geoormerkt geld tekortplannen)

26.266.038

23.641.614

bestemmingsreserve Nniegg

8.075.688

7.864.380

De stand van de reserve Vastgoed per 31-12-2014 is € 3,9 mln. negatief, bestaande uit het  resultaat van de lopende rekening ad € 1,7 mln. negatief en het ophogen van de voorzieningen met € 2,2 mln. negatief. Aan de voorziening vastgoed van € 23,6 mln. is 4% rente toegevoegd.De reserve is het afgelopen jaar met € 1,2 mln. toegenomen en afgenomen met € 3,3 mln.
De toename is vooral het gevolg van het afsluiten van een drietal grondexploitaties, het resultaat  van de erfpacht en verhuurde gronden en de verkoop van een pand. De afname betreft vooral het resultaat van de Nniegg, de afwikkeling van een verkoop en de voorbereidingskredieten. Het resultaat van de MPV 2015, op basis van het saldo op 31-12-2014, stortingen en onttrekkingen is € 1,7 mln. negatief. Het tekort wordt onttrokken uit de concernreserve. Het resultaat van de bestemmingsreserve Nniegg
 (€ 0,2 mln. negatief) is verrekend met het jaarresultaat reserve  Vastgoed  en maakt daar dan ook onderdeel vanuit.
De belangrijkste ontwikkelingen en aandachtspunten zijn:

 • afsluiten van projecten, totaal resultaat is € 0,5 mln. positief;
 • exploitatieresultaat van de Nniegg, € 2,2 mln. negatief;
 • grondprijzen, voorziening van totaal € 5,0 mln. en een stimuleringsreserves van € 1,9 mln.

Voorziening Vastgoed

De voorziening Vastgoed is bedoeld voor de zogenaamde tekortplannen en de afwaardering  van de Nniegg-gronden. Per 1 januari 2014 was een voorziening gevormd van € 23,6 mln..
Aan de voorziening vastgoed wordt jaarlijks de rente toegevoegd, in 2014 in totaal € 0,35 mln.
De volgende grote wijzigingen hebben plaatsgevonden waardoor een verhoging van de voorziening noodzakelijk is:

In exploitatie genomen gronden

Exploitatieresultaat per 31-12-2014

Gunstiger, neutraal of ongunstiger

MPV 2015

Verschil

Woningbouw:

Kraanbolwerk

1.277.868

1.224.487

ongunstiger

Bagijneweide

381.059

-145.773

gunstiger

Stadshagen I en II

3.153.481

655.648

ongunstiger

Dorpsvisie Wythmen

316.022

316.022

ongunstiger

Kamperpoort

651.378

1.268.429

ongunstiger

Rekening houdend met o.a. bovenstaande wijzigingen is de benodigde voorziening per 31 december 2014 per saldo gestegen met € 2,6 mln. tot een totaal van € 26,3 mln. Een bedrag van € 2,6 mln. is gestort in de voorziening vastgoed en als nadelig resultaat gepresenteerd in de staat van Baten & Lasten.  

Bestemmingsreserve Nnieg-gronden

De jaarlijkse exploitatielasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve exploitatie gronden.
Sinds de introductie van het instrument is de hoogte van deze reserve ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand van het jaarlijkse exploitatieresultaat. Vorig jaar was de bestemmingsreserve € 7,9 mln. Het exploitatieresultaat van de Nniegg-gronden bedraagt dit jaar € 8,1 mln. over de komende 4 jaar. Dit bedrag is gereserveerd in de bestemmingsreserve exploitatie gronden.
De omvang van de voorziening is verhoogd door het vervallen van een huurcontract vanaf 2017.

Risico’s

Met het exploiteren van (bouw) grond zijn niet alleen grote bedragen gemoeid, er zijn ook risico’s aan verbonden. Zeker gelet op de lange looptijden, de relatief hoge boekwaarden van de lopende exploitaties, geprognosticeerde omzetten en hoge nog te genereren opbrengsten moet rekening gehouden worden met een reëel bedrijfsrisico.
De regels omtrent de risicosystematiek en het bijbehorende niveau van het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2011 – 2014. In het overzicht hieronder zijn de gewogen risico’s van de MPV 2015 weergegeven.

Risico's

MPV 2015

MPV 2014

Economische risico's

5.886.532

4.437.293

Projectgebonden risico's (rood)

14.532.834

14.134.000

Projectgebonden risico's (oranje en groen)

6.969.281

6.321.836

Specifieke risico's

-

-

De € 4,9 mln. aan risico’s (projectgebonden en economische risico’s) die specifiek op de positieve grondexploitatie Hessenpoort van toepassing zijn, moeten in bovenstaande tabel in mindering worden gebracht.  Deze risico’s worden binnen het project opgevangen. Verder is het programma-risico, conform de besluitvorming bij de Nota van Uitgangspunten, ad € 1,6 mln. toegevoegd aan de economische risico’s. In de tabel hieronder zijn de gecorrigeerde gewogen risico’s inzichtelijk  gemaakt.

De projectgebonden risico’s van de projecten Stadshagen, Kamperpoort, Kraanbolwerk en  Oude Mars zijn nog steeds groot te noemen, waarvan er, uitgezonderd de Oude Mars, sprake is  van een negatief exploitatieresultaat. Deze risico’s maken voor ca. 75% deel uit van alle projectgebonden risico’s.

Risico's

Economische risico's

5.886.532

Economische risico's Hessenpoort (gewogen)

-2.289.629

Projectgebonden risico's (rood) 75%

14.532.834

Projectgebonden risico's (oranje) 50%

5.690.757

Projectgebonden risico's (groen) 25%

1.278.524

Projectgebonden risico's Hessenpoort (gewogen)

-2.641.642

Het risicoprofiel waarmee het weerstandsvermogen wordt berekend is € 2,4 mln. lager dan bij de MPV 2014.

Weerstandsvermogen

De hoogte van de risico’s en de grootte van het weerstandsvermogen hangen nauw met elkaar samen.
Het berekende weerstandsvermogen in de MPV 2015 is 31,0%. Dit betekent dat 31,0% van de risico’s gedekt kunnen worden uit de aanwezige middelen.  

 • Weerstandsvermogen: De verhouding tussen de aanwezige en vereiste weerstandscapaciteit
 • Vereiste weerstandscapaciteit: Het risicobedrag dat periodiek bepaald wordt op basis van een inventarisatie en financiële vertaling van risico's
 • Aanwezige weerstandscapaciteit: Het vrij besteedbare geld dat de gemeente gereserveerd en beschikbaar heeft  om tegenvallers op te vangen

In de tabel hieronder is een financiële weergave gegeven van bovenstaande begrippen.

Aanwezige weerstandscapaciteit

Weerstandsvermogen

reserve vastgoed na verrekening voorzieningen

-3.931.332

storting concern naar reserve vastgoed

-

weerstandsreserve vastgoedrisico's (concern)

10.900.000

Totaal aanwezige weerstandscapaciteit

6.968.668

Vereiste weerstandscapaciteit

31%

Economische risico's

5.886.532

Economische risico's Hessenpoort (gewogen)

-2.289.629

Projectgebonden risico's (rood) 75%

14.532.834

Projectgebonden risico's (oranje) 50%

5.690.757

Projectgebonden risico's (groen) 25%

1.278.524

Projectgebonden risico's Hessenpoort (gewogen)

-2.641.642

Totaal risicobedrag

22.457.377

Schuldontwikkeling  kengetallen

2014

2013

Debt – ratio

76,02%

77,25%

( Mate waarin bezit is gefinancierd met schulden )
Netto-schuld in relatie tot inkomsten

97,06%

80,51%

Netto-schuld per inwoner

€ 3.049,64

€ 3.301,06

Uitleenquote

14,72%

13,40%

(Verstrekte leningen in relatie tot inkomsten)
Netto-schuldquote -/- 0,9 * uitleenquote

83,81%

68,45%

Voorraadquote

28,27%

24,36%

(Voorraden in relatie tot inkomsten)
Bruto gevestigde schuld ofwel EMU-schuld

€ 374.904

€ 393.938

(Som van vaste en vlottende schuld)
Benuttingspercentage EMU – referentiewaarde

-121,57%

-152,12%

Renterisiconorm
(In Wet-FIDO voorgeschreven norm betreffende
herfinanciering; mag maximaal 20 % zijn

0,00%

12,27%

Ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Per 31 december 2014 zijn de totaalstanden van de reserves en voorzieningen als volgt gespecificeerd per eenheid.

Eenheid
bedragen x€1 mln.

Weerstand- en risicoreserves

Overige reserves

Voorzieningen

Advies & faciliteiten

1,8

0,4

Concernstaf

28,4

11,3

1,1

Expertisecentrum

3,6

10,1

Ontwikkeling

73,8

0,0

Publiekszaken

1,7

Raad(sgriffie)

0,0

0,1

Sociale zaken

2,5

Eindstanden 2014

28,4

94,7

11,7

Eindstanden 2013

19,9

111,9

5,3

In het bijlagenboek is voor elke reserve en voorziening afzonderlijk aangegeven welke mutaties in 2014 hebben plaatsgevonden.

A. Weerstand- en risicoreserves:  algemene concernreserve

In 2014 zijn de weerstandsreserves WWB en WMO opgeheven en toegevoegd aan de algemene concernreserve, zodat beter inzicht ontstaat in het beschikbare weerstandsvermogen.
In verband met de decentralisaties in het sociaal domein is er met ingang van 2015 voor de eerste drie jaar een aparte risicoreserve sociaal domein gevormd, de overige risico’s worden afgedekt via de algemene concernreserve.

Reserves kunnen worden omschreven als eigen vermogen zonder of met een aangegeven bestemming.
Ontbreekt een bestemming, dan spreken we van algemene reserves.  De algemene reserve heeft het karakter van "weerstandsvermogen" dat is bedoeld voor het opvangen van calamiteiten, rekeningstekorten of meer algemeen voor slechte tijden.
Per eind 2014 hebben wij € 28,4 mln. als weerstandsvermogen in de algemene concern reserve, waarvan
€ 7  mln. voor vastgoed en € 15,3 mln. voor algemene risico’s, 3,6 mln. voor bestedingsbesluiten en 2,5 mln. vrije ruimte die bij de PPN kan worden betrokken om – indien nodig - het weerstandsvermogen aan te vullen.

In de weerstandsparagraaf wordt de functie en normering van de algemene concernreserve nader uiteengezet. Ten aanzien van de algemene reserve geldt als basisafspraak een normatieve omvang van € 10 mln. Met dit bedrag moet wel minimaal 50% en maximaal 100% van het in de risicomatrix berekende netto risicobedrag kunnen worden afgedekt. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risico’s in deze rekening.
Bij de behandeling van de begroting in 2015 vindt besluitvorming plaats over het waar te nemen surplus ten  opzichte van het normbedrag.

De stijging van het weerstandsvermogen in 2014 met € 8,8 mln.  wordt met name veroorzaakt door het afboeken van de swapvoorziening € 2 mln., de verrekening van het rekeningresultaat 2013 (€-0,8 mln.); besluiten begrotingsbehandeling 2014
(€7 mln); voordeel I-deel WWB (€ 6 mln.); resultaat 2e Beleidsrapportage 2014 (€ 2,3 mln.); resultaat 1e beleidsrapportage
(€-2,6 mln), Werken aan minder bijstand (€ -0,8 mln. ), programma sociaal domein (€-0,7 mln. )en resultaat MPV/Vastgoed (€-3,9 mln).

B. Bestemmingsreserves

Een groot deel van het gereserveerd eigen vermogen heeft op basis van besluitvorming een bepaalde bestemming gekregen. We spreken dan van bestemmingsreserves. Per eind 2014 beschikken we in totaal over 60 bestemmingsreserves met een totaalstand van € 94,8 mln. Binnen het totaal van bestemmingsreserves zijn diverse groepen te onderkennen: risicoreservering voor specifieke taken, reserveringen gekoppeld aan het kostendekkingsbeginsel, reservering voor lopende exploitatiekosten (kapitaallasten/exploitatie, onderhoud, rechtspositionele verplichtingen, bedrijfsvoering) en overige bestemmingsreserves.

Onderstaand geven we een korte toelichting op de verschillen > € 1,0 mln. tussen de eindstanden 2014 en 2013.

Reserve incidentele bestedingen (- € 4,6 mln.)

De daling met € 4,6 mln. is het saldo van € 1,8 mln. aan toevoegingen en € 6,4 mln. aan onttrekkingen . De toevoeging betreft met name Kasschuif ICT reserve. De onttrekkingen zijn het gevolg  van de (meerjarige) incidentele bestedingsbesluiten die de raad in de afgelopen jaren (via perspectiefnota of begroting heeft genomen). De grootste onttrekking heeft betrekking op de toevoeging aan de reserve Stadsontwikkelfonds (5 mln). Opmerking bij de onttrekkingen is dat dit niets zegt over de daadwerkelijke besteding in 2014. De daadwerkelijke besteding loopt via de programma’s.

Reserve Stadsontwikkelfonds (+ € 5 mln.)

Bij de begrotingsbehandeling 2015 is besloten een afzonderlijke reserve stadsontwikkelfonds in te stellen. De toevoeging van
€ 5 mln. komt uit de hiervoor binnen de reserve incidentele bestedingen geparkeerde middelen.

Reserve Parkeren (+ € 0,3 mln.)

Doel van deze reserve is het dekken van de investerings- en exploitatielasten van het parkeren in het centrumgebied van Zwolle alsmede het flankerend beleid.
De reserve is in 2014 met € 0,3 mln. toegenomen tot € 5,7 mln. Dit is de resultante van de storting van het voordelig
Exploitatiesaldo bijprogramma 3 met betrekking tot het onderdeel parkeren – exploitatie EC (€ 2,6 mln.), het
parkeerbeleid Ontwikkeling (waaronder tevens de reguliere afdracht aan de algemene middelen) -€ 1,0 mln.
en de reguliere investeringsuitgaven – € 1,3 mln.

Reserve Hoofdinfrastructuur Stadshagen (- € 5,2 mln.)

Doel van deze reserve is bundeling van alle middelen voor de aanleg van de hoofdinfrastructuur Stadshagen.
In 2014 bedroegen de bestedingen aan de hoofdinfrastructuur van Stadshagen € 5,2 mln.
Het saldo van deze reserve sluit daarmee eind 2014 op € 5,8 mln.

Reserve Decentralisatiefonds stadsvernieuwing (- € 3,1 mln.)

Het restant van de rijksbijdragen ISV 1, ISV2, GSB 3 en de decentralisatie-uitkering zijn de aflopen paar jaren in deze reserve gestort. In 2014 is de laatste rijksbijdrage (+ € 1,1 mln) via de decentralisatie-uitkering ontvangen en in de reserve gestort. Er is in 2014  € 4,2 aan de reserve onttrokken. Hiervan heeft een bedrag ad.  € 1,5 mln  betrekking op de binnenstad,  een bedrag ad. € 1,5 mln  op het project Visie ondergrond en € 0,4 mln. op Diezerpoort.  De overige € 0,8 heeft betrekking op kleinere projecten.

Reserve Gebiedsbeheersplan  (+ € 6,9 mln.)

Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland) de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten. De inkomsten die hiervoor beschikbaar zijn dan wel binnenkomen, worden in de reserve ‘Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal’ gestort.  De jaarlijkse uitvoeringskosten worden gedekt uit deze reserve.
In 2014 is er € 7,4 mln in de reserve gestort. Deze storting  bestaat uit € 4,0 mln aan bijdragen uit gemeentelijke projecten, € 2,7  mln  bijdrage van de provincie en € 0,7 mln bijdragen derden. Voor de uitvoeringskosten is in 2014 € 0,5 mln uit de reserve onttrokken

Reserveringen nog uit te voeren werken

De stand van deze reserves bedragen eind 2014 € 19,3 mln. De eindstand 2013 was € 22,8 mln. De reserves zijn dus met € 3,5 mln. afgenomen. Iedere eenheid beschikt over een reserve nog uit te voeren werken waarin nog niet bestede restanten van toegekende (hoofdzakelijk) eenmalige budgetten en kredieten worden gereserveerd, althans voor zover de doelen waarvoor het geld is toegekend nog actueel zijn. Zoals gebruikelijk worden deze reserves in het kader van de begrotingsopstelling jaarlijks doorgelicht.

Conform de toezegging bij de behandeling van de jaarrekening 2007 tonen wij onderstaand het meerjarige verloop van deze reserves en gaan wij aansluitend nader in op omvang en samenstelling van de in de jaarrekening 2014 verwerkte reserveringen nog uit te voeren werken.

Omvang en samenstelling verwerkte reserveringen nog uit te voeren werken in de jaarrekening 2014

In de werkafspraken voor de jaarrekening 2014 is een reserveringskader vastgelegd dat aangeeft in welke situaties voor niet bestede gelden in 2014 direct in de jaarrekening een reservering mag worden verwerkt. Het reserveringskader is opgenomen in het bijlagenboek (bijlage reservemutaties).
In de bijlage reservemutaties geven wij een gespecificeerd inzicht in de omvang en samenstelling van de in de jaarrekening verwerkte reserveringen voor nog uit te voeren werken.
In totaal gaat het daarbij om reserveringen tot een bedrag van € 7,2 mln. (ter vergelijking: in de rekening 2013 was het € 9,9 mln.), als volgt te specificeren:
€ 1,5 mln. aangegane verplichtingen waarvoor per 31/12/2014 de prestatie nog moest worden geleverd (balanstechnisch geen  reserve maar een overlopende post onder schulden);
€ 3,7 mln. reservering van (deels) nog niet bestede door de raad afzonderlijk voor specifieke bestedingsdoelen toegekende  eenmalige budgetten;
€  2 mln. reservering van (deels) niet bestede structurele budgetten in verband met per 31/12/2014 nog intern uitstaande going concern opdrachten;

C. Voorzieningen

Een voorziening is bedrijfseconomisch gezien geen eigen vermogen. Het geld in de voorzieningen is bedoeld om te kunnen voldoen aan (toekomstige) financiële verplichtingen.
De onderhoudsfondsen zijn gerubriceerd onder de reserves en nog niet bestede gelden van derden worden via overlopende posten op de balans verwerkt. Een aantal voorzieningen – met name voor afboeking van dubieuze vorderingen en verwachte verliezen op grondexploitaties –  worden aan de activakant van de balans op de betreffende posten direct in mindering gebracht.

Eind 2014 resteren er nog 8 voorzieningen met een totaalstand van € 11,7 mln.  Dat is € 6,4 mln. hoger dan de eindstand 2013.

De 3 grootste voorzieningen zijn de de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (€ 1 mln.) en de als gevolg van een stelselwijziging BBV dit jaar ingestelde voorzieningen afval (€ 5,1 mln.) en riolering (€ 4,7).
I.v.m. de stelselwijziging BBV is de voorziening derivaten (€ 2 mln.) overgeheveld naar de algemene concernreserve.

Samenvatting restant kredieten

(bedragen x € 1.000)

Begin saldo

nieuwe kredieten

Besteding

Afgesloten

Restant krediet
31-12-2014

Volkshuisvesting

4.396

228

368

4.256

Economie

2.915

526

674

-39

2.806

Bereikbaarheid en mobiliteit

71.823

808

12.964

-2

59.669

Groene leefomgeving en milieu

11.138

1.169

6.036

27

6.244

Ruimte en cultuurhistorie

10.331

109.310

8.307

56

111.278

Leefbaarheid en welzijn

490

784

156

330

788

Onderwijs en Jeugd

23.572

-954

3.317

1.232

18.069

Veiligheid

294

-294

-

Integraal beheer openbare ruimte

2.378

4.393

2.514

17

4.240

Sociaal economische zelfredzaamheid

100

48

52

Cultuur

114

36

65

85

Sport

1.079

183

645

617

Gezondheid en zorg

1.901

2.464

2.608

93

1.664

Bestuur en dienstverlening

10.275

4.888

7.043

150

7.970

Vastgoedmanagement

7.432

10.672

4.108

13.996

Totaal

148.138

134.313

48.853

1.864

231.734

Dekking restant kredieten 2014:

bijdrage derden

77.614

t.l.v. reserves en voorzieningen

46.881

t.l.v. exploitatierekening

107.239

 

Specificatie restantkredieten > € 1 mln. :

Volkshuisvesting

Trapjeswoningen Holtenbroek

3,5

Economie

Duurz. versterking Voorst

1,6

Bereikbaarheid en mobiliteit

Regiotram Zwolle/ Toekomst Kamperlijn

10,7

Doorstr. openbaar vervoer (lange termijn)

7,5

Hoofd Infrastructuur Stadshagen

7,1

Herontwikkeling Shell-terrein

1,6

Ceintuurbaan fasen 3-4-5

1,2

Katwolderplein parkeeracc.

25,4

Fietsenstalling Bankenlocatie

2,0

Groene leefomgeving en milieu

Geluidssanering

2,1

Ruimte en cultuurhistorie

Spoorzone Fase 2

1,2

Spoorzone Uitvoering

95,3

Binnenstad

2,6

Diezerpoort fysiek

2,1

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta

2,0

Onderwijs en jeugd

openbaar basisonderwijs

5,2

bijzonder basisonderwijs

11,6

Intergraal beheer openbare ruimte

Ombouw verlichting naar LED

2,2

Bestuur en dienstverlening

ICT projecten (MPI)

1,0

Het Nieuwe werken

3,1

Stadskantoor verv./upgrade installaties

1,4

Vastgoedmanagement

Nieuwbouw Het Anker

3,2

Stadkamer, aank. en verb

7,9

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

1,5

Volkshuisvesting

Trapjeswoningen Holterbroek 3,5 mln.
De ontwikkeling van de muziekwijk heeft vertraging opgelopen. Naar verwachting kan het project eind 2015 worden afgerond. Voor de herontwikkeling van het totale gebied ontvangt SWZ een subsidie. Deze wordt betaald na juridische levering van de openbare ruimte.

Economie

Duurzame versterking Voorst 1,6 mln.
Het project bevat een pakket aan maatregelen die van 2010 t/m 2015 worden uitgevoerd. Dit betreffen werkzaamheden in de openbare ruimte: verwijdering spoorlijn Voorst, aanpassing wegprofielen, fietspaden, bewegwijzering, geluidzonebeheersplan, groenvoorzieningen. Zoveel mogelijk wordt werk met werk gemaakt door aan te sluiten op planningen van stedelijke projecten.

Bereikbaarheid en mobiliteit

 • Regiotram Zwolle-Kampen 10,7 mln.
  Als gevolg van het niet gunnen van het vervoer op de Kamperlijn door de provincie is de voorbereiding stopgezet, in afwachting van een vervolgbesluit over de Kamperlijn.
  Mogelijk heeft dit consequenties voor de inmiddels ontvangen subsidietoezeggingen.
 • Doorstr. openbaar vervoer (lange termijn)   7,5 mln.
  De realisatie van de Katerdijk is afgerond in 2014. Het DO van de Pannenkoekendijk met de centrumhalte is vastgesteld en het VO voor de Willemskade is vastgesteld. Roelenweg: de herinrichting is uitgevoerd en vrijwel gereed (m.u.v. groeninplant)
 • Hoofd Infrastructuur  Stadshagen 7,1 mln.
  De voorbereidende werkzaamheden en  realisatie tweede fase Hasselterweg (project) zijn gereed. Afhankelijk van de juridische procedure met betrekking tot een onteigening wordt dit naar verwachting eind 2015 opgeleverd. De werkzaamheden aan de tunnel bij de Boxem zijn gestart in 2012 en de tunnel is medio 2014 opgeleverd.
 • Herontwikkeling Shell-terrein 1,6 mln.
  De uitvoering van de kruising Blaloweg/Katwolderweg is o.a. vertraagd door de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan Hornbach. In mei zal de Raad van State uitspraak doen. De realisatie van de kruising hangt van de uitspraak van de Raad van State en de samenloop met de andere infrastructurele opgaven in het kader van HOV-assen.
 • Ceintuurbaan 1,2 mln.
  Het project Ceintuurbaan bevindt zich in de laatste fase, momenteel worden nog enkele kleine deelprojecten gerealiseerd. Medio 2015 worden deze opgeleverd.
 • Katwolderplein 25,4 mln.
  Op 1 juli 2013 is door de gemeenteraad ingestemd met de nieuwe planopzet voor het Katwolderplein en werd gestart met het ontwerpproces. Naar verwachting kan het ontwerp op VO-niveau eind 1e / begin 2e kwartaal 2014 worden afgerond. Een gewijzigde projectopzet zal incl. de effecten voor het bestaande krediet en de reserve parkeren aan de raad worden voorgelegd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar ‘beleidsparagraaf 5  Investeringsprogramma’ van deze jaarrekening.
 • Fietsenstalling Bankenlocatie 2,0 mln.
  De geplande ondergrondse fietsenstalling in de Bankenlocatie wordt niet gerealiseerd vanwege het te verwachten beperkte gebruik, de geringe capaciteit en de hoge kosten. Besloten is om de benodigde capaciteit voor fietsparkeren in de omgeving van de Bankenlocatie te realiseren. Hier vindt momenteel een studie naar plaats.

Groene leefomgeving en milieu

Geluidssanering 2,1mln.
Een deel van het krediet ( 1,5 mln) is bestemd voor de geluidsanering Mimosastraat. Hiervoor heeft het Rijk een bijdrage toegekend. Doordat er nu wijzigingen gaan plaats vinden in verband met de Spoorzone is besloten de maatregelen mee te nemen in de Spoorzone. Het restant ad 0,6 mln is bestemd voor Actieplan geluid 2013-2018. Dit bedrag is in 2013 in de Raad beschikbaar  gesteld.

Ruimte en cultuurhistorie

 • Spoorzone Fase 2 1,2 mln.
  Dit deel van het totale project Spoorzone is, op het onderdeel reizigerstunnel na, afgesloten.
 • Spoorzone Uitvoering 95,3 mln.
  Dit onderdeel van het project Spoorzone is met het raadsbesluit in 2013 in uitvoering genomen. In 2014 is hier nog een krediet van 6,6 mln. voor de reizigerstunnel bijgekomen.  
 • Binnenstad 2,6 mln.
  Het herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt is vertraagd. Reden is dat contractvorming langer heeft geduurd.
  Inmiddels is het project in volle gang.Het afronden van ontwerp voor het Gasthuisplein en voorbereiden van de uitvoering is vertraagd. Visievorming heeft langer geduurd dan voorzien.
 • Diezerpoort fysiek 2,1 mln.
  In de Diezerpoort wordt gewerkt vanuit het principe van natuurlijke wijkvernieuwing met als uitgangspunt aan te sluiten bij de dynamiek en ontwikkelkracht van de wijk. Door de corporaties wordt woningverbetering gerealiseerd door een combinatie van renovatie, sloop en nieuwbouw met behoud van het specifieke karakter en kracht van de wijk zoals ruimte, licht en lucht. De gemeente ondersteunt dit proces in de aanpak van het openbaar gebied en voorzieningen. Gerealiseerd periode 2013/2014: openbare ruimte/verlichting Pieter Steynstraat I t/mIV; openbare ruimte Geert Grote I en II, en Simon van Slingelandtplein.
 • Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta 2,0 mln.
  Met dit project is in 2014 een start gemaakt.

Onderwijs en jeugd

 • Openbaar basisonderwijs 5,2  mln.
  De belangrijkste restantkredieten zijn:
  • € 1,9 mln.: dit bedrag betreft de realisatie van nieuwbouw  t.b.v. Talentstad: met het schoolbestuur vindt overleg plaats over de wijze waarop de toekomstige (her)huisvesting van dit onderwijsinstituut gestalte kan krijgen; verwacht wordt dat de plannen in 2016 gerealiseerd zullen zijn;
  • € 1,3 mln.: dit bedrag heeft betrekking op het treffen van veiligheidsvoorzieningen (o.a. asbestsanering) en het treffen van maatregelen in schoolgebouwen waardoor die gebouwen voldoen aan de eisen op het gebied van brand- en inbraakpreventie; € 1,2 mln.: dit bedrag is bestemd voor de 2e fase nieuwbouw t.b.v. de openbare basisschool Festival in Stadshagen;·€ 1,4 mln: dit betreft diverse huisvestingsvoorzieningen (o.a. vervangingsinvesteringen, 1e inrichting meubilair/ olp) t.b.v. verschillende (over het algemeen relatief kleinere) projecten.
 • Bijzonder basisonderwijs 11,6 mln.
  Dit bedrag heeft betrekking op de nieuwbouw van een drietal scholen in Stadshagen. Met de bouw van de twee scholen (protestant christelijk en rooms katholiek) in het gebied Breezicht wordt binnenkort gestart; ingebruikname wordt in december 2015 verwacht. De plannen voor de gereformeerde school in het gebied de Tippe zijn momenteel in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze school in 2017/2018 in gebruik kan worden genomen.

Intergraal beheer openbare ruimte

Ombouw verlichting naar LED 2,2 mln.

 1. In 2014 zijn voor de eerste fase die nu in uitvoering is, de inkoop van armaturen en de levering en plaatsing lichtmasten aanbesteed.
 2. Er zullen komende jaren nog 3.550 lichtpunten en masten geleverd en geplaatst worden. De verwachting is dat eind 2016 alle lichtpunten en masten van deze eerste fase vervangen zullen zijn.

Bestuur en dienstverlening

 • ICT projecten (MPI) 1,0 mln.
 1. Afgeronde projecten: per saldo 165.000,-
 2. De projecten Windows en Office, HNW, Stukkenstroom, I-Nup, Sepa, E-loket 2014, Upgrade Lias, Opleidingsadministratie, Begroting in beeld, Transitie RIS en Thin clients zijn opgeleverd en in gebruik genomen.
 3. Per saldo was er een overschot op de opgeleverde projecten van 165.000 op een totaal investeringsvolume van ongeveer € 1,5 mln.
 • Het Nieuwe werken 3,1 mln.
  Dit krediet is verleend in 2011.
  De investeringen vinden plaats in 2012, 2013 en 2014. Doordat de huur van de Lure daardoor kan komen te vervallen in 2015, leidt dit vanaf  2016 tot een structurele kostenverlaging van 500.000 per jaar.
 • Stadskantoor verv./upgrade installaties 1,4 mln.
  De vervanging en upgrade van de installaties vindt plaats binnen het project HNW. Op dit moment landen de kosten daar ook. Binnen de administratie/boekhouding zullen de kosten in 2015 worden omgeboekt

Vastgoedmanagement

 • Nieuwbouw Het Anker 3,2 mln.
  De planning is dat eind april/begin mei 2015 de nieuwbouw wordt opgeleverd.
 • Stadkamer, aankoop en verbouwing 7,9 mln.
  Dit pand is bestemd voor de huisvesting van de Bibliotheek, pand wordt in 2015 aangekocht waarna met verbouwing wordt begonnen. Oplevering van dit pand is in 2016
 • Burg.Drijbers.11-13, verbouw 1,5 mln.
  Dit pand is bestemd voor de nieuwe huisvesting van Travers. Krediet is eind 2014 verleend en de planning is dat het dit jaar, 2015, nog in gebruik wordt genomen door Travers.

Voor verdere toelichting zie de toelichting restant kredieten bij de programmaverantwoordingen.