Onderwijs en jeugd

Samenvatting

Op grond van ons jeugdbeleid zetten wij in op een succesvolle schoolloopbaan voor alle Zwolse jongeren, samen met de onderwijsinstellingen in de stad. Immers, een zo ononderbroken mogelijke schoolloopbaan is de beste garantie op succesvolle maatschappelijke participatie, zowel in de vorm van betaalde arbeid als andere, vrijwillige activiteiten. Als gemeente hebben we dit in 2014 onder meer gedaan door investeringen in schoolgebouwen, door subsidie voor voorschoolse educatie, brede scholen en opgroei- en opvoedondersteuning via het Netwerk Jeugd en Gezin, door inzet om voortijdig schoolverlaten te beperken en door het vervoer van leerlingen naar school te faciliteren.
In 2014 slaagden we er in het aantal nieuwe jeugdige schoolverlaters zonder startkwalificatie verder te beperken. De bekend van het Netwerk Jeugd en Gezin en de waardering voor de dienstverlening namen toe. Met de totstandkoming van nieuwe studentenflats en een nieuwe opzet van de Bruisweken kreeg Zwolle een nieuwe impuls als onderwijsstad.
2014 was verder het jaar van de voorbereiding op nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp met ingang van 2015. Voor de scholen in Zwolle was 2014 het jaar van invoering van passend onderwijs. Afstemming tussen beide is voor leerlingen, ouders, scholen, jeugdhulpaanbieders en gemeente van groot belang om een ononderbroken schoolloopbaan voor jeugdigen te realiseren en (rijks)bezuinigingen op te vangen. Nieuwe verbindingen tussen passend onderwijs en jeugdhulp bieden hiervoor kansen. In dit kader ging het Netwerk Jeugd en Gezin per 1 januari 2015 op in de sociale wijkteams.