Onderwijs en jeugd

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

27.080

3.637

26.027

3.958

24.980

3.872

1.046

-86

960

Reservemutaties

69

82

184

120

-184

38

-147

Gerealiseerd resultaat

27.080

3.706

26.027

4.041

25.165

3.992

862

-49

813

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Onderwijshuisvestingsbeleid

551

24

575

-106

7

475

Lokaal onderwijsbeleid

19

19

19

Studentenbeleid

6

6

6

Brede School

-34

-21

-55

31

-24

Leerlingenvervoer

176

176

176

Beleid bewegingsonderwijs

27

-22

5

5

RMC/leerplicht/voortijd school

225

-147

78

-78

Gem. onderwijs achterstandbel.

-61

78

16

16

Jongerenbeleid

1

1

1

Opvoedingsonderst/ontwikkeling

198

198

198

Kinderopvang

-61

2

-60

-60

Peuterwerk

Totaal

1.046

-86

960

-184

38

813

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Onderwijshuisvestingsbeleid

475

I

Het positieve resultaat op de lasten bestaat  voornamelijk uit het in 2014 nog niet bestede budget voor het verwijderen van noodlokalen, omdat de plannen voor nieuwe schoolgebouwen nog niet zijn uitgewerkt.

Verder was er in 2014 minder behoefte was aan (externe) adviezen en onderzoeken dan waarmee in de begroting rekening is gehouden en was het budget voor vandalismeschade niet volledig nodig; de uitgaven hierop kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar.
Het  budget voor tijdelijke huisvestingsvoorzieningen is nog niet uitgegeven omdat de benodigde verhuisbewegingen nog niet konden plaatsvinden door gewijzigde huisvestingsplannen. Het budget is nodig in 2015 en is daarom in de reserve gestort.
In 2014 heeft EC opdracht gekregen voor het verwijderen van een noodschool. Deze opdracht is nog niet in zijn geheel uitgevoerd; in 2015 maakt EC nog kosten  vanwege o.a. verwijderen van bestrating en riool en uitwisselen van grond en zand. Het budget is in de reserve gestort.

Leerlingenvervoer

176

I/D

De lagere uitgaven op leerlingenvervoer zijn deels incidenteel van aard als gevolg van minder aanvragen en een meevaller op gymvervoer doordat alleen de Montessorischool gymvervoer nodig had.
Verder is er op leerlingenvervoer een structurele meevaller  van 50 vanwege het positieve effect van de nieuwe aanbesteding die heeft plaatsgevonden. Het structurele voordeel zal vrijvallen bij Berap 1 2015.

RMC/leerplicht/voortijd school

-

I

Het verschil betreft met name het project Harde Kern. In de begroting was rekening gehouden met een afloop in 2014. Het project loopt door in 2015. Het niet benodigde deel aan cofinanciering is in de reserve gestort.

Gem. onderwijsachterstandbel

16

I

De uitgaven op onderwijsachterstandenbeleid worden grotendeels gedekt vanuit  meerjarige specifieke rijksgelden en kunnen daarom over meerdere jaren  besteed worden. Dit verklaart zowel het negatieve  resultaat op de lasten als het positieve resultaat op de baten

Opvoedondersteuning

198

I

Het positieve resultaat op de baten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de betaalde subsidie voor 'opvoedondersteuning 0-4 jaar' éénmalig ten laste is gebracht van de Specifieke Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid. De betreffende activiteiten kunnen onder de doelstelling van deze uitkering worden geschaard en de Rijksmiddelen waren toereikend. Om die reden kan het gemeentelijk budget voor opvoedondersteuning 0-4 jaar eenmalig vrijvallen.
Verder was het voor dit product beschikbare budget vanuit de Decentralisatie-uitkering CJG iets ruimer dan voor de uitgevoerde activiteiten in 2014 nodig was.

Kinderopvang

-60

I

In 2014 hebben we leges ingevoerd voor kinderopvang, die laat een klein voordeel zien. Hier staat tegenover dat de kosten behoorlijk hoger zijn. De inzet GGD valt hoger uit en de kosten per controle zijn behoorlijk toegenomen. Ook de ambtelijke inzet was hoger dan begroot. Het aantal aanvragen en meldingen blijft op een hoog niveau.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Onderwijshuisvesting

openbaar basisonderwijs

5.920

698

1.395

5.223

5.142

waarvan afgesloten

-81

bijzonder basisonderwijs

11.767

1.150

1.337

11.580

11.458

waarvan afgesloten

-122

openbaar speciaal onderwijs

827

301

305

823

823

bijzonder speciaal onderwijs

246

186

265

167

42

waarvan afgesloten

-125

openbaar voortgezet onderwijs

516

15

15

516

516

bijzonder voortgezet onderwijs

128

-49

79

0

waarvan afgesloten

-79

vrijstaande gymaccommodaties

4.080

-3.255

825

0

waarvan afgesloten

-825

23.484

-954

3.317

17.981

0

0

17.981

Jeugd

IMG niet geind.amb.begel. 0-6 jarigen

1

1

1

CJG/Jeugd

87

87

17

70

88

0

0

88

17

71

0

23.572

-954

3.317

18.069

17

71

17.981

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

OHP 2014

2.301

Rb. 19-8-2013

WC Anker van progr. 7 naar 17B

-3.255

-954

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

openbaar basisonderwijs

-81

bijzonder basisonderwijs

-122

bijzonder speciaal onderwijs

-125

bijzonder voortgezet onderwijs

-79

vrijstaande gymaccommodaties

-825

-1.232

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Het totaal van nog openstaande kredieten op het programma Onderwijs en Jeugd bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2014 € 18,07 mln. Dit bedrag bestaat voor € 17,98 mln. uit openstaande onderwijshuisvestingskredieten. Onderstaand volgt een opsomming van de grootste posten:

  • € 11,5 mln.: dit bedrag heeft betrekking op de nieuwbouw van een drietal scholen in Stadshagen. Met de bouw van de twee scholen (protestant christelijk en rooms katholiek) in het gebied Breezicht wordt binnenkort gestart; ingebruikname wordt in december 2015 verwacht. De plannen voor de gereformeerde school in het gebied de Tippe zijn momenteel in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze school in 2017/2018 in gebruik kan worden genomen;
  • € 1,9 mln.: dit bedrag betreft de realisatie van nieuwbouw  t.b.v. Talentstad: met het schoolbestuur vindt overleg plaats over de wijze waarop de toekomstige (her)huisvesting van dit onderwijsinstituut gestalte kan krijgen; verwacht wordt dat de plannen in 2016 gerealiseerd zullen zijn;
  • € 1,3 mln.: dit bedrag heeft betrekking op het treffen van veiligheidsvoorzieningen (o.a. asbestsanering) en het treffen van maatregelen in schoolgebouwen waardoor die gebouwen voldoen aan de eisen op het gebied van brand- en inbraakpreventie;
  • € 1,2 mln.: dit bedrag is bestemd voor de 2e fase nieuwbouw t.b.v. de openbare basisschool Festival in Stadshagen;
  • € 0,6 mln: dit bedrag heeft betrekking op nog met de afdeling Vastgoed te verrekenen grondkosten a.g.v. nieuwbouwprojecten;
  • €  1,4 mln: dit betreft diverse huisvestingsvoorzieningen (o.a. vervangingsinvesteringen, 1e inrichting meubilair/ olp) t.b.v. verschillende (over het algemeen relatief kleinere) projecten.

De restantkredieten op vrijstaande gymaccommodaties zijn aangewend voor Nieuwbouw Het Anker en vervolgens afgesloten.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)