Onderwijs en jeugd

Beleidsverantwoording

Algemeen

In 2014 is opnieuw vooruitgang geboekt in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters is weer gedaald. Jongeren die nu nog uitvallen, ondervinden vaak problemen op meerdere gebieden. Het rijk is in 2014 gestart om samen met gemeenten nieuw beleid te ontwikkelen gericht op deze groep kwetsbare jongeren. Een belangrijke ontwikkeling om ervoor te zorgen dat jongeren hun schoolloopbaan succesvol kunnen afsluiten.
Aandacht blijft nodig, ook voor het zonder achterstand starten van jonge kinderen in het basisonderwijs. Positief is de constatering van de Onderwijsinspectie in 2014 dat de kwaliteit van Voorschoolse educatie (VVE) verbeterd is ten opzichte van 2010.

Per 1 augustus 2014 zijn scholen verantwoordelijk geworden voor passend onderwijs. Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Voor de opgaven van jeugdbeleid is een goede aansluiting tussen de inzet van scholen voor passend onderwijs en de inzet van gemeente en partners op het gebied van jeugdhulp van groot belang. Scholen zijn zowel vindplaats voor problemen rondom opgroeien en opvoeden als werkplaats waar die problemen vroegtijdig worden onderkend en waar met ondersteuning van jeugdhulppartners kinderen en ouders gericht ondersteund kunnen worden. In 2014 zijn we daarom in samenspraak met het onderwijs gestart met ontwikkelagenda's passend onderwijs/jeugdhulp. We bouwen hierbij voort op de resultaten van het project Doorontwikkeling Netwerk Jeugd en Gezin. Het NJG is per 1 januari 2015 onderdeel geworden van de sociale wijkteams.

De deelname van nieuwe studenten aan de Mbo en Hbo instellingen in Zwolle tijdens de Bruisweek activiteiten is gestegen. In 2015 wordt opnieuw een forse stijging verwacht. De opzet verandert . De bruisweek en de introductieweek van diverse opleidingen worden in elkaar geschoven. De brede introductie heeft als doel de binding met elkaar te bevorderen, binding met de opleiding te vergroten en kennismaking met de steeds meer bruisende studentenstad Zwolle en omgekeerd te stimuleren.

Relevante kaderstellende nota's

  • Werken vanuit vertrouwen. Visie sociaal domein (december 2012)
  • Nota jeugdbeleid ‘De toekomst van Zwolle – Samenwerken aan verbeteringen voor de jeugd’ (december 2012)
  • Beleidskader ‘Op weg naar een meerjarenvisie peuterspeelzaalwerk’ (april 2013)
  • Beleidskader ‘VVE 2011-2015: Een stevig fundament’ (februari 2011)
  • Notitie ‘Extra rijksmiddelen VVE en schakelklassen’ (februari 2012)
  • Beleidskader voor de Zwolse Brede School 2006-2010 (februari 2007)
  • Meerjarenbeleidsplan voorkomen voortijdig schoolverlaten regio IJssel-Vecht 2012- 2015 (februari 2013)
  • Beslisnota “Zwolle studie- studentenstad” (juni 2011)
  • Masterplan Onderwijshuisvesting 2011-2020 (incl. actualisatie, maart 2010 / mei 2011).
  • Opvoeden versterken. Projectplan doorontwikkeling netwerk CJG (2012)

Deels vloeien bovenstaande nota’s voort uit wettelijke kaders, te weten: Wet Ontwikkelingskansen voor Kwaliteit en Educatie (Wet Oke), Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voortgezet onderwijs, wet- en regelingeving leerplicht en RMC en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo omvat in totaal negen prestatievelden. Prestatieveld 2 ‘opvoeden en opgroeien’ maakt tot en met 2014 onderdeel uit van dit begrotingsprogramma, vanaf 2015 is dit onderdeel van de Jeugdwet en het nieuwe begrotingsprogramma Samenleving.