Beleidsparagraaf 2 Sociaal Domein

Vanaf 1 januari 2015 zijn we als gemeente Zwolle verantwoordelijk voor een fors aantal nieuwe taken in het sociale domein. Het gaat om: Wmo (individuele begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding), Participatiewet en Jeugdzorg. Deze overheveling is gepaard gegaan met bezuinigingen. In 2014 hebben we gewerkt aan de transitie van deze nieuwe taken naar de gemeente.

De contracten zijn afgesloten, de verordeningen vastgesteld, de sociale wijkteams zijn ingericht, onze inwoners zijn over de veranderingen geïnformeerd. We hebben een drietal wettelijke taken vormgegeven en onze organisatie, onze partners en onze inwoners daarop tijdig  voorbereid.

Beleidsmatig

In 2014 heeft de gemeenteraad verschillende uitvoeringsprogramma’s/ kadernota’s vastgesteld:

 • Sociale Wijkteams
 • Dagbesteding
 • Individuele Begeleiding/Huishoudelijke Hulp
 • Participatiewet
 • Beschermd Wonen
 • Jeugdhulp

Daarnaast zijn in december 2014 de noodzakelijke verordeningen rond Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp vastgesteld.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen inwoners voor alle vragen over hulp en ondersteuning terecht bij een sociaal wijkteam. Zwolle heeft vijf sociale wijkteams, één in ieder stadsdeel. Ieder wijkteam bestaat uit zo’n 10 tot 20 professionals. Ze werken in de wijk, dichtbij de inwoners, en ze zijn gemakkelijk te bereiken. In de stadsdelen noord en zuid hebben de teams vanaf 1 oktober 2014 ervaring op kunnen doen. Ondanks de onvermijdelijke aanloopproblemen is er bij de medewerkers een grote drive om de teams tot een succes te maken.

Per 1 januari 2015 kunnen inwoners bij de gemeente terecht voor ondersteuning op het gebied van de Wmo, participatie en jeugdhulp. De gemeente heeft hiertoe met verschillende partijen in de stad contracten afgesloten of subsidieafspraken gemaakt. Daarnaast zijn er de al bestaande partijen die, meestal via subsidie, ondersteuning en zorg bieden. Opvallend is dat er in de laatste maanden van 2014 een grote toestroom van initiatieven is geweest naar “Zwolle Doet”, de organisatie gericht op vrijwillige inzet.

Contractering

Met betrekking tot de contractering jeugdhulp is in het Regionaal Transitie Arrangement overeengekomen dat de zorg aan

zittende cliënten en cliënten op de wachtlijst, wordt geboden door de huidige aanbieders. Deze ‘zachte landing’ geldt voor 2015 en

2016; nieuwe cliënten die voor jeugdhulp in aanmerking komen worden eveneens ondergebracht bij de huidige aanbieders. Concreet betekent dit dat in de periode 2015 en 2016 nauw wordt aangesloten bij de werkwijze in de vroegere domeinen, met een opstap in de richting naar een integrale transformatie in de jeugdzorg vanaf 2017.

De gemeente Zwolle heeft voor de aanbesteding van Individuele Begeleiding en Huishoudelijke Hulp gekozen voor de methode van bestuurlijk aanbesteden.

Op basis van een aantal criteria, waaronder doelgroep en omvang, heeft de gemeente Zwolle een keuze gemaakt uit de geïnteresseerde aanbieders, ketenpartners en cliëntenvertegenwoordigers. Met deze partijen (64) vindt contractering plaats via de Deelovereenkomst Maatwerk Begeleiding met partijen.

Voor wat betreft beschermd wonen heeft de raad besloten om in het contracteringsproces in te zetten op het contracteren van de huidige in 2014 door het Zorgkantoor gecontracteerde partijen voor het bestaande aanbod. Hierbij wordt gewerkt met een subsidierelatie.

Passende regie en samenwerkingsvormen/regionalisering

In 2014 zijn er ten opzichte van eerdere jaren opvallende ontwikkelingen geweest in regie en samenwerking. De meest in het oog

springende waren:

 • de regionale samenwerking Jeugdzorg IJsselland die is uitgemond in een bedrijfsvoeringsorganisatie en een stevig inhoudelijk samenwerkingsverband;
 • de processen van (bestuurlijk) aanbesteden zowel lokaal als regionaal.
 • de samenwerking met kern- en schilpartners rond de ontwikkeling en implementatie van de sociale wijkteams. Hieruit is inmiddels een zogenaamd business change team voortgekomen waarin wij in samenwerking met de kernpartners van de sociale wijkteams invulling geven aan gezamenlijke ontwikkeling.
 • de samenwerking met Progrez en Meedrie op basis waarvan wij de samenwerking tussen de sociale wijkteams en de wijkverpleging en huisartsen vorm geven.
 • de samenwerking met Zorgkantoor en zorgverzekeraar Achmea om gezamenlijk invulling te geven aan de afstemming tussen gemeentelijke verantwoordelijkheden en de Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet en meer in het bijzonder de inzet van de functie wijkverpleging S1.

Financiële kaders

De gemeenteraad heeft in mei 2014 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ad € 0,7 mln ten behoeve van de organisatie van de decentralisaties in het sociaal domein. De raad is in mei ook meegenomen in de financiële kaders rond de decentralisaties sociaal domein. Daarnaast heeft de raad in juni 2014 een besluit genomen over de financiële kaders en uitgangspunten sociaal domein voor de periode 2015 tot en met 2018. Daarnaast hebben de collegepartijen bij de totstandkoming van het Coalitieakkoord

2014 – 2018 afspraken gemaakt over de inpassing van het financieel kader voor het sociaal domein in het financieel meerjarenperspectief 2016 – 2018. In juni heeft de raad besloten tot een wijziging van de indeling van de programmabegroting. De budgetten voor het sociaal domein zijn in deze begroting ingedeeld naar of herschikt over de vier nieuwe programma’s Samenleving, Inwonersondersteuning, Opvang en bescherming en Inkomensondersteuning. Deze Begroting 2015 is inmiddels conform deze besluiten ingericht. Bij het inrichten is tevens rekening is gehouden met de nieuwe IV3- verantwoordingsvoorschriften van het Rijk. In juni 2014 heeft de raad eveneens de notitie ‘Risicomanagement in het Sociaal Domein’ vastgesteld. De risico’s zijn nu in de risicoparagraaf van deze Begroting 2015 ‘op geld gezet’ en daarmee ingepast in het gemeentelijk risicobeleid conform de bestaande werkwijze met de Risicomatrix. Na vaststelling van de Begroting 2015 en de nieuwe verordeningen is de strategische financiële kaderstelling voor het sociaal domein afgerond en onderdeel van de bestaande gemeentelijk werkwijze.

Informatiehuishouding voor monitoring, sturing en verantwoording

Voor de sturing en beheersing in het sociaal domeinis een goede monitoring en informatiehuishouding onontbeerlijk. Het gaat daarbij om sturing en beheersing op respectievelijk:

 • maatschappelijk effect en beleidsindicatoren (outcome);
 • kwantitatieve sturing en managementindicatoren (output en throughput);
 • financiële sturing en bedrijfseconomische indicatoren (input).

In de laatste maanden van 2014 is begonnen met het opzetten en (basaal) implementeren van deze informatiehuishouding.