Beleidsparagraaf 3 Participatie

Participatie: iedereen doet mee, we laten niemand langs de zijlijn staan. Voor de meeste Zwollenaren spreekt dat vanzelf, sommigen hebben daar hulp bij nodig. Van familie, van vrienden, van buren, van wijkwerkers, van ondernemers, van maatschappelijke instellingen of van de gemeente. We kijken daarbij telkens naar wat iemand wél kan, iedereen heeft talenten.
Samen maken wij de stad was al een aantal jaren ons motto. In 2011 hebben we voor Zwolle een aanvullend motto geformuleerd: Iedereen doet mee: hoe zorgen we er met elkaar voor dat Zwolle een stad is waarin het voor en met iedereen fijn wonen, werken en leven is.

Het programma ‘Iedereen doet Mee’ is vormgegeven aan de hand van een viertal aandachtspunten:

 1. Fungeren als aanjager eigen kracht (faciliteren, stimuleren)
 2. Spin in het web bij dossiers
 3. Meedenken en doen in veranderen van houding eigen medewerkers
 4. Verbindende factor in en voor de stad

Het jaar 2014 was het laatste jaar voor het programma ‘Iedereen doet Mee’. Dit betekent niet dat de beginselen van Iedereen Doet Mee niet meer centraal blijven staan. In het collegeakkoord is er voor gekozen om het vervolg van het programma nadrukkelijk te borgen in het programma Initiatiefrijk Zwolle, Dienstbare Overheid.

Successen en oogst programma Participatie:

 • Veel initiatieven waaruit de eigen kracht van de stad blijkt, met en zonder ondersteuning vanuit de gemeente:
 • Ontstaan van nieuwe netwerken en verbindingen in de stad
 • Het ondersteunen, faciliteren, verbinden en stimuleren van (burger)initiatieven, wat door de stad gewaardeerd is.
 • Een interne beweging naar meer samenwerking tussen afdelingen, nieuwe werkwijzen en verbindingen
 • Lonend samenspel tussen ideeënmakelaar en programmacoördinator in signalering van kansen en uitdagingen voor participatie

Geslaagde voorbeelden van anders benaderen en organiseren: Citybattles, Z200, bewonerstraject Het Nieuwe Anker,  Hanzelabsessies, aanleg en onderhoud openbare ruimte en tijdelijke grond, Ontspruiten, Opgavegericht werken etc.

Ideeënmakelaar

Om burgerinitiatieven te stimuleren, te faciliteren, te communiceren en te verbinden, heeft de Gemeente Zwolle sinds 2008 een ideeënmakelaar aangesteld. De ideeënmakelaar heeft in 2014 inwoners van Zwolle die een maatschappelijk initiatief in Zwolle willen ontplooien, geholpen om hun idee te realiseren. De focus ligt hierbij op burgers en op kleine organisaties. Vanuit het initiatief wordt bekeken welke partijen het beste kunnen worden betrokken.

In 2014 heeft de ideeënmakelaar zich, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, met name op drie terreinen ingezet:

 • Maatschappelijk verantwoorde initiatieven van burgers en (kleine) organisaties die een bijdrage leveren aan de economische kracht van Zwolle
 • Tijdelijk Anders Grondgebruik (TAG): het tijdelijk beschikbaar stellen van gronden aan (groepen) bewoners en (kleine) organisaties om initiatieven te realiseren die onze stad mooier maken.
 • Jeugd en jongeren: ideeën en initiatieven van en voor jongeren stimuleren, faciliteren en tot realisatie brengen.

Besloten is om de functie van Ideeënmakelaar in het kader van het programma Initiatiefrijk Zwolle en Dienstbare Overheid in 2015 te continueren.