Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Samenvatting

Onder het programma financiering en algemene dekkingsmiddelen worden de inkomsten verantwoord die de gemeente vrij aanwendbaar kan inzetten voor de financiering/uitvoering  van de activiteiten bij de andere programma's. De grootste algemene inkomstenbronnen zijn de van het rijk ontvangen gemeentefondsuitkeringen (€ 140 mln.) en de opbrengst uit de onroerend zaakbelasting (€ 34 mln.) Verder worden via dit programma het jaarlijks renteresultaat en de algemene reserveverrekeningen verantwoord.  Het renteresultaat wordt bepaald door de aan de diverse programma's door te belasten omslagrente (4,0% in 2014, vanaf 2015 3,5%) en de werkelijke rentekosten. Per saldo in 2014 een voordelig resultaat van € 11 mln. Zie voor nadere informatie de verplichte paragraaf financiering.

Doelstellingen & maatschappelijke effecten