Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.735

187.836

2.614

187.596

2.811

186.877

-197

-720

-917

Reservemutaties

15.083

1.237

25.767

12.426

25.351

16.350

416

3.924

4.339

Gerealiseerd resultaat

17.818

189.074

28.382

200.022

28.163

203.226

219

3.204

3.423

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Uitkering gemeentefonds

18

18

18

Reserve verrekeningen

3.924

3.924

Uitvoering wet W.O.Z.

-115

1

-115

-115

Bel.OZB,precario, toeristenbel

-220

-220

-220

Invordering

-59

-59

-59

Deelnemingen algemeen

-11

-11

-11

Overige financiering

2

-346

-345

-345

Renteverrekening reserves

416

416

Stelposten

-361

-162

-524

-524

Onvoorziene uitgaven inc./str

337

337

337

Totaal

-197

-720

-917

416

3.924

3.423

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Reserve verrekeningen

3.924

I

Betreft een hogere onttrekking aan de algemene concernreserve dan geraamd i.v.m. het resultaat Vastgoed

Uitvoering wet WOZ

-115

I/D

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de vergoeding proceskosten bij GBLT veel hoger was dan begroot (€ 156.000). Ook de bijdrage aan GBLT valt iets negatief uit (€ 33.000). Dit wordt veroorzaakt door hogere inningskosten. Hier staat tegenover een voordeel op doorschuif BTW van GBLT (€ 47.000). Ook de kosten oude belastingjaren laat een voordeel zien (€ 27.000)  

Zie ook toelichting bij beleid over regelgeving vergoeding proceskosten.

Bel. OZB, precario, toeristenbelasting

-220

I

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat in enkele bezwaarprocedures uitspraak is gedaan of de verwachting is dat n.a.v. recente jurisprudentie meerjarig de WOZ waarde verlaagd dient te worden van enkele grote objecten. Het belastingjaar 2014 laat een voordeel zien.

Invordering

-59

I/D

We merken nog steeds dat het economisch nog niet goed gaat in Nederland. Ondanks de eerste positieve geluiden is het bedrag dat niet ingevorderd kan worden door faillissement en schuldsanering hoger dan begroot.

Overige financiering/

-345

I

Deze twee posten moeten in combinatie met elkaar gezien worden en leiden tot een positief treasuryresultaat van € 71.000. Het belangrijkste feit is dat de rente lager was.

renteverrekening reserves

416

Stelposten

-524

I

Het nadeel op de stelposten wordt grotendeels gecompenseerd door voordelen op andere programma’s. De onder de baten genoemde € 162.000 betreft een eenmalig tekort op de bedrijfsvoeringbezuiniging en wordt gedekt via het implementatiebudget (programma 16). Onder de lastenkant is een bijdrage in de kosten van de waterschapverkiezingen geraamd, deze kosten worden in 2015 gemaakt (programma 16).

Onvoorziene uitgaven

337

I

Het beroep op de post onvoorzien (begroot op € 0,5 mln.) is beperkt gebleven tot ruim € 0,1 mln. (voor een specificatie verwijzen wij naar het afzonderlijk overzicht in paragraaf 3.5).

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)