Integraal beheer openbare ruimte

Beleidsverantwoording

Algemeen

Terugkijkend op 2014 zijn er veel positieve resultaten te melden.

We hebben de vele informatie uit de gespreksronde met de stad in 2013 verwerkt tot nieuwe principes voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De nieuwe beheerprincipes - beheren doen we samen, toekomstbestendig en op maat - passen bij de wensen van de huidige tijd, bij de veranderende maatschappij.
Tegelijkertijd hebben we een stadsbrede enquête voorbereid voor de dialoog met de stad in het voorjaar van 2015.

De veranderende tijd betekent veranderende rollen. Wij ‘treden terug’ en sommige burgers pakken al hun eigen verantwoordelijkheid. Ook bedrijven en partners - werkzaam in of aangrenzend aan de openbare ruimte - willen een rol spelen in het beheer. We omarmen en stimuleren deze participatie.

De samenleving is niet uniform. Wijken en buurten verschillen en vragen om differentiatie, vragen om  maatwerk. Keuzes overv waar welke onderhoudskwaliteit doen we in samenspraak met de wijk. Bij deze differentiatie in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte sluiten we aan bij de opgaven voor buurten (wijkdialogen en stadsanalyses) en zoeken we de verbinding met de ontwikkelingen in het sociale domein.

Met toekomstbestendig beheer dragen we bij aan de agenda voor een toekomstbestendige stad. CO2 vermindering door minder energieverbruik (denk aan LED) en meer grondstoffen uit het rest - en grof huishoudelijk afval halen. En klimaatbestendig beheren, door relaties te leggen met bijvoorbeeld de ‘water-of wolkenkaart’ (met risico’s voor wateroverlast en mogelijkheden voor wateropslag) en de ‘hittestress-kaart‘ die kan aangeven waar het te warm kan worden voor mens, flora en fauna.

De wijk Ittersum is als eerste omgebouwd naar LED verlichting. De reacties van de wijk zijn positief. In Holtenbroek 3 zijn vooruitlopend op de grote ombouw naar nieuwe Led verlichting de gele lampen in de oude armaturen vervangen door witte lampen. Hierdoor is door middel van een fysieke ingreep een bijdrage geleverd aan een sociaal vraagstuk (vergroten van het veiligheidsgevoel).

In Park de Wezenlanden is een nieuwe wijkboerderij met volière gerealiseerd. Er vinden o.a. meer (kinder)activiteiten plaats. De wijkboerderijen in de stad zijn voorzien van een milieustraat, zodat afval gescheiden ingezameld kan worden.  En er is in samenwerking met ROVA een start gemaakt met de campagne Mooi Schoon. Middels deze campagne worden vrijwilligers gefaciliteerd bij het opruimen en schoonhouden van hun eigen buurt.  Zo is in september een opruimdag georganiseerd in de wijk Hanzeland.

Er is een eerste versie van het meerjaren onderhoudsplan gemaakt. In dit plan wordt het toekomstige geplande onderhoud voor verschillende elementen in de openbare ruimte  (zoals wegen, bomen, riolering, verlichting, bruggen, etc) op elkaar afgestemd. De weergave van de plannen op de kaart zorgt ervoor dat we kansen voor samenwerking kunnen signaleren en slimme combinaties  kunnen maken.

Er is een lespakket voor basisscholen ontwikkeld getiteld ‘Het riool is geen alleseter’. Op die manier willen we verstopping en beschadiging van het rioolstelsel terugdringen.  

De schaapskudde is in 2014 als proef langer ingezet om braakliggende kavels in Stadshagen te begrazen. Deze proef is geslaagd. Vanaf 2015 is de schaapskudde vergroot en zal deze structureel worden ingezet in Stadshagen.

In november is het nationaal beheercongres in Zwolle gehouden. Professionals uit het hele land waren naar Zwolle gekomen voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.