Integraal beheer openbare ruimte

Doelen

Leefbare wijken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Leefbare wijken, met een aantrekkelijk woon – en werkklimaat.

Streefdoel/indicator

Een herziening van de visie op het beheer van de openbare ruimte is in ontwikkeling, omdat de huidige onvoldoende rekening houdt met de ontwikkelingen van nu. Essentie wordt: “De openbare ruimte is van en voor ons allemaal. Die openbare ruimte is schoon, heel en veilig. Tevens duurzaam en op maat. Gericht op het gebruik van de openbare ruimte. En rekening houdend met de effecten van beheer op de leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, economische aantrekkelijkheid en waarde van het vastgoed e.d. Dit doen we met zijn allen”.

In aansluiting op onze in ontwikkeling zijnde actualisatie van onze beheervisie passen we onze streefcijfers aan. We streven naar een redelijk hoge kwaliteit van de openbare ruimte in de Binnenstad; een rapportcijfer van 6,5 – 7 (was voorheen 7 – 7,5) en een basis kwaliteit in de rest van de stad; een rapportcijfer van 6 (was voorheen 6 – 6,5).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Rapportcijfers BOR schouw *

2010

2011

2012

Binnenstad

6.6

6.7

6.7

Diezerpoort, Wiptrik, Assendorp, Veerallee, Kamperpoort

6.3

6.3

6.1

Berkum

6.3

6.3

6.1

Buitengebied

6.3

6.3

6.2

Westenholte Stadshagen

6.4

6.4

6.1

Holtenbroek en Aalanden

6.1

6.1

6.3

Zwolle-Zuid

6.2

6.3

6.1

* Door de overdracht van uitvoering naar ROVA is de schouw in 2012 niet op de dezelfde wijze uitgevoerd als in 2011.

Schoon, heel en veilig is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ‘betrokkenen’. Als gemeente zorgen we voor veiligheid en functionaliteit. De openbare ruimte moet veilig zijn en alles moet goed functioneren. Het is niet erg als iets niet helemaal ‘heel’ is.

In aansluiting op onze in ontwikkeling zijnde visie passen we onze streefcijfers aan. We houden zoveel mogelijk vast aan de kwaliteit hoog voor de Binnenstad (cijfer 6,5 – 7) en basis voor de rest van de stad (cijfer 6).

Het reguliere wegonderhoud is uitgevoerd (zie ook paragraaf kapitaalgoederen).

2014 kende zowel in jan/maart als in nov/dec een milde winter, er is weinig gestrooid (zie ook financiële toelichting).

Het regulier beheer en onderhoud van de recreatieplassen is uitgevoerd.

Ook het reguliere onderhoud van speeltoestellen, straat - en parkmeubilair is uitgevoerd.

Sinds 1 juli 2012 maakt de afdeling uitvoering van de Gemeente Zwolle onderdeel uit van ROVA. Vanaf 1 januari 2013 is het groenonderhoud uitbesteed aan ROVA.

De kwaliteit van de openbare ruimte voor de betreffende producten is opgenomen in de productbladen.

2014 is voor het groenbeheer een uitzonderlijk jaar geweest. De winter van 2013/2014 was mild en het voorjaar begon erg vroeg. Voor een aantal productbladen is de afgesproken kwaliteit daardoor in vooral het voorjaar en het begin van de zomer niet gehaald. Het gaat dan vooral om het maaibeeld van de gazons. Rova heeft extra inspanningen geleverd om de achterstanden in te lopen en er zijn afspraken gemaakt om achterstanden in de toekomst te voorkomen.

In 2014 heeft de bestrijding van de Eiken Processierups veel extra inspanning gevergd. In de begroting was € 60.000 gereserveerd, terwijl de kosten € 101.000 bedroegen. In het najaar zijn extra maatregelen genomen om een explosie volgend jaar te voorkomen. Omdat de extra inspanningen in de eerste helft van het jaar zijn gepleegd, is het gelukt om dit nadeel incidenteel op te vangen in de begroting door andere werkzaamheden niet uit te voeren. Voor de toekomst is de verdere groei van de problematiek een aandachtspunt.

De in ontwikkeling zijnde herziene BOR visie.

-

Op 8 december 2014 heeft u een raadsdebat gevoerd over de actualisering van de BOR visie. Op 12 januari 2015 heeft u de nieuwe beheerprincipes met bijbehorende uitgangspunten vastgestel.

Duurzame wijken

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzame wijken, waar voldaan wordt aan de zorgplichten m.b.t. huishoudelijk afval, afvalwater, hemelwater en grondwater.  

Streefdoel/indicator

Bijdragen aan de duurzaamheidsambities van Zwolle, waarbij de nadruk ligt op: “duurzaamheid als leidend principe voor Zwolle” en “een betere leefomgevingskwaliteit nu en later”. Vanuit het programma integraal beheer openbare ruimte dragen we bij aan de doelstellingen voor de CO2/energie reductie en voor restafval reductie.

Concrete doelstellingen zijn:
47 kg. meer grondstoffen uit het restafval en grof huishoudelijk afval halen in 2016 t.o.v. 2010 (± 17 % reductie in 2016 t.o.v. 2010).
De Zwolse rioolstelsels blijven voldoen aan de wettelijke basisinspanning: het lozen van 50% minder vuil op het oppervlaktewater t.o.v. de referentie rioolstelsel.
Minder energieverbruik door openbare verlichting en daarmee CO2 vermindering.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Afvalscheiding in 2010 en 2012:

in kg per inwoner

2010

2012

Restafval

232

239

GHA, grof huish afval

46

44

subtotaal

278

283

GFT, groente, fruit, tuinafval

66

68

GTA, grof tuinafval

14

20

subtotaal

80

88

Papier

63

52

Textiel

5,2

4,8

Glas

17,5

18,5

subtotaal

85,7

75,3

KCA, klein chemisch afval

1,6

1,5

Kunststof

5,1

5

Het omgekeerd inzamelen is eind 2012 gestart in Stadshagen. De resultaten worden in 2013 zichtbaar.

Doelstelling afvalscheiding in Gemeentelijk Grondstoffen Plan 2012 – 2016 (GGP):

in kg per inwoner

2016

restafval

193

GHA, grof huish afval

38

subtotaal

231

GFT, groente, fruit, tuinafval

78

GTA, grof tuinafval

17

subtotaal

95

papier

76

textiel

6

glas

21

subtotaal

103

KCA, klein chemisch afval

1,6

kunststof

20,1

De geplande maatregelen uit het GGP zijn uitgevoerd. O.a.:

Het omgekeerd inzamelen is ingevoerd in Holtenbroek, Aalanden, Berkum, in een deel van Dieze en een deel van Assendorp.
Voorbereiding van een extra milieubrengstation, door verkenning van gescheiden grondstoffenstromen.
Voorbereiding nieuwe regeling bouw en sloopafval en stopzetten van inzameling wit- en bruingoed.
Uitvoeren van de bezuinigingsmaatregel voor afval, door het – in overleg met de buurt – weghalen van overbodige afvalbakken (dit project loopt door tot maart 2015). (Zie a.)

Op dit moment wordt nagenoeg al het groenafval gecomposteerd.

Het is ons streven dat op termijn al het Zwolse groenafval lokaal wordt afgehandeld en verwerkt tot nuttige producten als biogas  en biobrandstof. Gezien de nieuwe situatie dat uitvoering naar ROVA is gegaan, gaan we hierover met ROVA in overleg.

Het groenafval wordt zo veel mogelijk hergebruikt. Een lokaal voorbeeld is het hergebruik van hout door Binthout (http://binthout.nl/). Rova en de gemeenten werken hiermee samen. Zo worden de palen die worden gebruikt bij het planten van bomen van lokaal hout gemaakt. (zie ook financiële toelichting)

Het rioolstelsel voldeed in 2010 aan de doelstelling: het inzamelen en transporteren van afvalwater en afstromend regenwater, zonder overlast in gebouwen.

Het rioolstelsel blijft voldoen aan de doelstelling: het inzamelen en transporteren van afvalwater en afstromend regenwater. Waarbij geen overlast mag ontstaan in gebouwen. En lozers van afvalwater kunnen ongestoord hun afvalwater kwijt.

Het rioolstelsel heeft naar verwachting gefunctioneerd. Het noodzakelijk onderhoud is conform de doelen zoals verwoord in het GRP  uitgevoerd

energieverbruik openbare verlichting Zwolle

Jaar

aantal
lichtpunten

verbruik per
lichtpunt per jaar (in Kwh)

1986

12.500

283

1990

14.500

183

2000

20.000

190

2005

22.300

188

2010

23.700

189

2012

24.250

186

2013

24.700

175

2014

25.300

175

Meer LED verlichting en daarmee duurzame sociaal- en verkeersveilige energiezuinige openbare verlichting

Zowel in Ittersummerlanden als in Westenholte is de gele SOX-verlichting vervangen door witte LED-verlichting.

In de tabel links kunt u zien dat het gemiddeld energiegebruik van OVL in 2014 is gedaald.

In 2013 zijn alle heesters geïnventariseerd op belevingswaarde en ecologische waarde

Duurzaam investeren in groen door duurder (onderhoudsintensief) groen om te bouwen naar goedkoper (onderhoudsextensief) groen. Met name heesters zonder extra belevingswaarde en een lage ecologische functie vervangen door gras.  Zo behouden we groenbeleving èn groenareaal.

In 2014 is 40% van de ombouw gerealiseerd. Een deel van de om te bouwen vakken worden geadopteerd door aanwonenden. Omdat het grootste deel van de ombouw pas laat in het seizoen heeft plaatsgevonden (na het broedseizoen) is in 2014 nog veel onderhoud aan de om te bouwen heesters uitgevoerd. Daardoor is het grootste deel van de bezuiniging nog niet gerealiseerd. De begroting is n.a.v. de 2e Berap 2014 aangepast. De vertraagde bezuiniging is in 2014 gecompenseerd met incidentele meevallers elders in het groenonderhoud en het uitstellen van andere werkzaamheden.  
Rova monitort voor een aantal voorbeeldvakken de daadwerkelijke kosteneffecten. Daarmee kan in  de eerste helft van 2015 worden beoordeeld of de beoogde bezuiniging met de geplande ombouw wordt gerealiseerd. Daarbij verrekenen we de financiële besparing van de heestervakken die worden geadopteerd.

Toelichting

a. Afvalscheiding

in kg per inwoner

2010

2012

2013

2014

2016 GGP

Restafval + GHA, grof huish afval

278

283

262

256

231

GFT, groente, fruit, tuinafval en GTA, grof tuinafval

80

88

86

94

95

Papier Glas Textiel Kunststof

91

81

83

84

123

KCA, klein chemisch afval

1,6

1,5

1,5

1,4

1,6

specificering deelstromen Papier Glas Textiel Kunststof

in kg per inwoner

2010

2012

2013

2014

2016 GGP

papier

63

52

52

51

76

glas

18

19

19

19

21

textiel

5

5

5

5

6

kunststof

5

5

7

9

20

Tevreden ondernemers en belanghebbenden tevreden over openbare ruimte

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Ondernemers en belanghebbenden zijn tevreden over de exploitatie en beheer van de openbare ruimte.

Streefdoel/indicator

Werkbare wijken, die goed worden gefaciliteerd op economische bruikbaarheid.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Niet bekend / beschikbaar

n.v.t.

Facilitering en kaderstelling gebruik openbare ruimte. Reclamebeleid, standplaatsenbeleid en marktverordening met  bijbehorend uitvoeringsbesluit zijn uitgevoerd

Bezettingsgraad juli en augustus van de  Passantenhaven (open: 1/5 – 30/9)
zie toelichting

Een bezettingsgraad 44% of meer

zie toelichting

In 2012 is een sluitende keten m.b.t. dierennoodhulp gerealiseerd.

De sluitende keten m.b.t. dierennoodhulp borgen.

De samenwerking tussen de verschillende partijen is verbeterd.

Toelichting bezettingsgraad juli en augustus van de  Passantenhaven (open: 1/5 – 30/9)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

41%

44%

44%

39%*

42%**

42%

* mogelijke oorzaken: matig weer; overlast door uitgaanspubliek; overlast door werkzaamheden aanleg Rodetorenbrug; gewijzigde openingstijden Hofvlietbrug
** het percentage is in 2013 gestegen tov 2012, de verwachting is dat dat komt door de betere (tijdelijke) voorzieningen voor de havengebruikers. De verwachting is dat het gebruik langzaam aan nog verder toe zal nemen als deze betere voorzieningen meer bekend worden. Daar staat tegenover dat er in de weekenden overlast is door uitgaanspubliek

Wijken, waar iedereen een kans krijgt mee te doen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Wijken, waarin iedereen een kans krijgt mee te doen

Streefdoel/indicator

De Inhoudelijke ontwikkeling van de Zwolse Participatie gaat langs vier kernwaarden: eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief, synergie in samenwerking en vangnetfunctie. Hierbinnen zijn dossiers benoemd. Vanuit het beheer en onderhoud van de openbare ruimte dragen we bij aan het dossier ‘Participatie in de wijk/beheer en onderhoud’.  

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2013 is de ‘Doe mee – Ideeënkaart’
opgesteld. Op deze kaart staan alle fysieke participatie initiatieven. De kaart is voor en door bewoners om op allerlei plekken initiatieven te nemen om iets te verbeteren op straat.

Faciliteren en doorontwikkelen participatie

In 2014 is het aantal initiatieven verder gegroeid. De Doe mee-Ideeenkaart is gebruikersvriendelijker gemaakt. De ombouw "van struik naar gras" heeft een stimulans gegeven ten aanzien van de groenadoptie. Eind 2014 is gestart met een evaluatie van onze aanpak.

In 2012 zijn 10 rotondes ter adoptie aangeboden

rotondes en andere groene openbare ruimte ter adoptie en/of sponsoring aanbieden.

De markt voor adoptie van rotondes is door de crisis verkleind. Er zijn afspraken gemaakt over de adoptie van de rotonde bij de Burgemeester Roelenweg, maar  nog niet alle tien de rotondes zijn geadopteerd. In 2014 is de financiële tegenvaller die hiervan het gevolg is (€ 20.000) opgevangen binnen de begroting.
In 2017 loopt het contract met Rotondereclame.nl af, van een eerdere tranche adoptie van rotondes. We zien dat op die rotondes niet alle sponsormogelijkheden door Rotondereclame.nl worden benut omdat er blijkbaar onvoldoende vraag is van hun klanten. De kans bestaat daarom dat het contract niet of niet volledig wordt gecontinueerd. Daardoor zou een financiële tegenvaller ontstaan.

In 2012 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de belangenvereniging Schellerdriehoek over het beheer

Duurzaam groenbeheer in park Schellerdriehoek door zelfbeheer.

Het onderhoud is in 2014 volgens afspraak samen met de omwonenden uitgevoerd.

Relaties met andere programma’s

Relaties zijn er met de beleidsparagrafen Participatie en Duurzaamheid en de programma’s 3, 4 en en 6.