Exploitatie gronden

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v.  begroting 15-12-2014

-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van baten en lasten

65.365

60.048

65.013

61.724

37.544

32.607

27.469

-29.117

-1.648

Reservemutaties

1.919

2.980

6.743

7.440

-6.743

4.460

-2.283

Gerealiseerd resultaat

65.365

61.967

65.013

64.704

44.288

40.047

20.725

-24.657

-3.931

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Strat.bezit NNIEGG

-1.722

1.824

101

-2.161

2.059

Voorbereidingsprojecten

57.939

-60.214

-2.275

0

0

-2.275

Herstructureringsprojecten

-2.444

2.444

0

0

Woningbouwprojecten

-13.593

13.535

-58

-42

100

Werkgelegenheidsprojecten

-12.144

12.272

128

-172

45

Particuliere grondexploitaties

-265

265

0

0

Af te sluiten projecten

-301

757

457

-4.369

2.256

-1.656

Totaal

27.469

-29.117

-1.648

-6.743

4.460

-3.931

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Strat.bezit NNIEGG

0

I

De hogere lasten en baten hebben betrekking op verkopen van percelen grond.

De reservemutatie betreft de onttrekking aan de algemene reserve vastgoed welke vervolgens weer gedoteerd is in de reserve nniegg om deze op het vereiste niveau te brengen.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

De reservestortingen (=lasten) betroffen

Bijdrage in de reserve Stadsuitleg

€     176

Winstafdrachten

€     438

Storting in de Alg.Res.Vastgoed tlv Concern Reserve

  € 3.931

Storting in Concern Reserve

€       37

Storting in de NNIEGG reserve tlv Alg.Res.Vastgoed

  €  2.161

De reserveonttrekkingen (=baten) betroffen

Bijdrage aan Grex Bagijneweide

€     100 

Bijdrage aan Grex Wijthmen fase 1

€     275 

Bijdrage aan Grex Voorsterpoort

€     195 

corr.2013 verliesgevende Grex

€       19-

Storting in Alg.Voorziening Vastgoed tlv  ARV

€  2.275 

Storting in NNIEGG res. exploitatieresultaat 2015

€  2.263 

Storting in de NIEGG reserve tlv Alg.res.Vastgoed

     €  2.161 

Bijdrage aan projecten Binnen NNIEGG

   €     190 

Analyse op baten en lastenniveau

Op baten- en lastenniveau wijken de rekening en begroting niet af. Het saldo van de lasten (grondaankopen, kosten bouwrijpmaken, rente etc.), baten (grondverkopen, subsidies, bijdragen etc.) en mutaties in reserve en voorzieningen  ( o.a. winstnemingen) wordt bij c.q. afgeschreven op de boekwaarden van de exploitaties. Een afwijking aan de kostenkant betekent dus automatisch ook een afwijking aan de opbrengstenkant.

De begroting is geactualiseerd op basis van de MPV jaarschijf  2014 van € 31.534 lasten en € 29.428 baten. Hierop is in de loop van het jaar één correctie op geweest voor € 3.960 wat resulteert in een begroting van € 27.565 uitgaven en € 29.428 baten

Lasten

Baten

Krediet MPV 2014

31.534

29.428

correctie rente

  - 3.960

Analyse op de diverse producten is niet mogelijk, omdat in de loop van het jaar projecten verschuiven van bijvoorbeeld het product voorbereidingsprojecten naar uitvoeringsprojecten, waardoor begroting en rekening niet altijd vergelijkbaar zijn. Daarom is de begroting op totaalniveau opgenomen. Om meer inzicht te geven in de afwijkingen worden in het totaaloverzicht projecten de uitgaven, inkomsten en de boekwaarde per project in beeld gebracht.

B2. Boekwaardeverloop exploitaties

Projecten

Boekw. Per 1-1-2014

Vermeer-deringen

Jaarschijf MPV Vermin-deringen

Verwacht boekwaarde

Vermeer- deringen

Rekening 2013 Vermin- deringen

Boekw. 31-12-2014

Verschil boekw. T.o.v. MP

Winst- nemingen 2014

Woningbouwprojecten

19

Stadshagen 1 & 2

24.665

10.726

2.839

32.552

5.603

7.323

22.945

-9.607

67

Oude Mars

6.010

896

6.906

406

0

6.416

-490

119

Schaepman/Kraanbolwerk

173

2.262

2.435

1.127

3.767

-2.467

-4.902

129

Bagijneweide

246

-169

77

239

390

95

18

-100

133

Stinspoort

3.177

409

1.616

1.970

376

1.716

1.837

-133

281

Wijthmen, fase 1

101

-50

275

-224

102

275

-72

152

subtotaal

34.372

14.074

4.730

43.716

7.853

13.471

28.754

-14.962

-100

Werkgelegenheidsprojecten

11

Marslanden Zuid

-204

274

670

-600

55

378

-527

73

21

Hessenpoort 1 & 2

52.666

4.462

12.666

44.462

6.508

11.839

47.335

2.873

57

Voorsterpoort

-5.294

-170

-5.464

7

55

-5.342

122

-195

subtotaal

47.168

4.566

13.336

38.398

6.570

12.272

41.466

3.068

-195

Herstructureringsprojecten

269

Vrolijkheid II, herontwikkeling

1.417

104

635

886

77

3

1.491

605

283

Langenholterweg

148

835

578

405

58

0

206

-199

313

Geert Grootestraat

21

925

679

267

-4

0

17

-250

502

Kamperpoort

1.126

6.601

-310

8.037

2.313

251

3.188

-4.849

subtotaal

2.712

8.465

1.582

9.595

2.444

254

4.902

-4.693

0

Particuliere grondexploitaties

123

Forelkolk

76

169

394

-149

4

80

229

245

ABN-AMRO Prinsenpoort

362

420

653

129

99

265

196

67

247

Campus

-622

1

-621

-20

-642

-21

subtotaal

-184

590

1.047

-641

83

265

-366

275

0

Binnenkort af te sluiten exploitaties

55

Deltion

-72

38

275

-309

1

275

-346

-37

348

51

Beter met Bos

-50

0

0

-50

-50

0

59

Noordeiland

-776

298

-26

-452

57

39

-758

-306

87

Holtenbroek Händellaan

9

0

0

9

0

9

0

135

Westenholte Stins

0

0

0

0

8

8

8

235

Van der Valk

-162

-162

31

-42

-89

73

89

241

Rechtbank

0

0

0

0

0

19

-19

-19

19

315

Zwolle Zuid restant

222

8

150

80

30

0

252

172

317

Marslanden G, restant

185

8

200

-7

16

0

201

208

319

Oosterenk restant

23

21

44

21

44

0

321

Bos & Buitenplts.restant

496

3

499

25

521

22

323

Stadsh.1fase 1, restant

-7

8

1

25

18

17

325

Stadsh.vl.1, restant

2

8

10

3

5

-5

327

Kop van Hanzeland, restant

40

3

43

4

181

-137

-180

331

Rood voor Rood, restant

6

108

-102

-69

216

-285

-183

333

Wipstrikpark, restant

24

24

0

0

0

-24

subtotaal

-90

425

707

-372

152

688

-626

-254

456

Voorbereidingsprojecten

271

Kanonsteeg/Derde Bredehoek

1

35

36

0

0

1

-35

287

Wijtmenerplas, marktselectie

44

44

98

142

98

335

Hospice Wipstrikkerallee

0

0

7

7

subtotaal

45

35

0

80

105

0

150

63

0

Af: Voorziening verliezen

-8.732

-8.732

-11.216

TOTAAL BOEKWAARDEN

75.291

28.155

21.402

82.044

17.207

26.950

63.064

-16.254

161

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)