Exploitatie gronden

Beleidsverantwoording

Algemeen

Er hebben zich geen beleidsmatige afwijkingen plaatsgevonden. De besluitvorming m.b.t. aanpassen van kaders binnen projecten vindt separaat plaats.

Ontwikkelingen

Structuurvisie / paragraaf Grondbeleid
De herijking van de structuurvisie zal  zich meer gaan richten op het proces om te komen tot een organische gebieds- en locatieontwikkeling en de rol van de gemeente daarbinnen. Met de beperkte financiële middelen in gedachten moet er antwoord worden gegeven op de vragen: Wat willen we koesteren? Waar willen we dat geïnvesteerd wordt? Wat heeft het meeste prioriteit? We starten dit jaar met de herijking en doen dit samen met de stad. De paragraaf grondbeleid zal een visie geven hoe de doelstellingen van de programma’s, zoals ze staan opgenomen in de begroting, kunnen worden gerealiseerd.

Onderzoek voorzieningen en bedrijventerreinen
De voorbereidingen voor het onderzoek zijn gestart en de resultaten worden gedeeld met de raad. De verwachting is dat de  analyse met bijbehorende scenario’s als input kunnen worden gebruikt voor het opstellen van de begroting 2016.

Stadshagen
In 2015-2016 zal de herziening van het bestemmingsplan Stadshagen plaatsvinden. Dit bestemmingsplan moet worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking, zoals wettelijk verankerd in het Bro. Hierbij wordt nadrukkelijk naar de looptijd van het bestemmingsplan gekeken en moet gebaseerd zijn op reële inschattingen. Dit vraagt de aankomende periode om een gedegen inventarisatie van de mogelijkheden.  Ook zal er onderzoek plaatsvinden naar de gewenste aanpak voor het afmaken van de wijk, de inrichting van de projectorganisatie met bijbehorende plankostenbudget en de relatie tussen uitvoering en beheer.

Wet Vennootschapsbelasting
De invoering van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven per 1 januari 2016 is aanstaande. De inventarisatie van alle potentiële ondernemingsactiviteiten heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat grondexploitaties, vastgoed en parkeergarages zeker worden aangemerkt als een ondernemingsactiviteit en financieel de grootste risicoposten zijn. Op dit moment vindt op landelijk niveau nog overleg plaats over de concrete uitwerking van de belastingplicht. Toekomstige belastingaanslagen zullen voor de gemeente als één aanslag worden aangemerkt. Binnen de MPV 2015 zijn geen reserveringen, claims of voorzieningen aanwezig om toekomstige belastingaanslagen financieel op te vangen.

Grondprijsontwikkelingen
Vorig jaar is ervoor gekozen om twee instrumenten, met een totale waarde van 7 mln. te introduceren. Per 31-12-2014 zijn  nog de volgende bedragen beschikbaar:
A Voorziening voor grondprijsontwikkelingen van € 5,0 mln.

B Stimuleringsreserve woningbouw van in totaal € 1,9 mln.
De bedragen worden hieronder nader uitgelegd.

A Grondprijsontwikkelingen
In de Nota van Uitgangspunten, als basis voor de huidige MPV 2015, is ervoor gekozen om het effect van lagere grondprijzen (minder opbrengst vanwege meer verkopen tegen de ondergrens van onze bandbreedte) te monitoren en de getroffen voorziening van € 5,0 mln. voor grondprijsontwikkelingen te handhaven. Een gevoeligheidsanalyse met drie scenario’s heeft hieraan ten grondslag gelegen. Aannemelijk is dat, indien de economie aan gaat trekken, de grondprijzen zullen stijgen. Echter de verwachting is dat deze stijging geleidelijk plaats zal vinden en daarom nog veel onzekerheden met zich mee draagt. Hoe deze stijging verloopt is niet goed te voorspellen. Daarom is besloten om de voorziening te handhaven op € 5,0 mln. Deze voorziening word ingezet om de effecten op lange termijn (vanaf 2017) van de grondprijsontwikkelingen op te vangen.

B Stimuleringsreserve
De stimuleringsreserve is verwerkt conform de vertrouwelijke bijlage bij de nota van uitgangspunten.
Hiervoor is in totaal een bedrag van ca. € 1,9 mln. nog beschikbaar.

Projecten zodanig tot uitvoering brengen dat het binnen de door de raad gestelde kaders tot ontwikkeling kan worden gebracht.