Ruimte en cultuurhistorie

Doelen

Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven.

Streefdoel/indicator

In de volgende bestuursperiode wordt een nieuw structuurplan vastgesteld.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • Onderzoeken naar potentiële woningbouwlocaties zijn afgerond.
 • Keuze voor nieuwe locatie uitgesteld.

Richting bepaald voor herziening structuurplan.

Plan van aanpak voor nieuwe structuurvisie opgesteld

Streefdoel/indicator

Stimuleren gebieds- en locatieontwikkeling

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Jaarlijks verschijnt een overzicht van de voortgang van de projecten.

Actueel overzicht van de programma’s.

De voortgang van projecten wordt bijgehouden via rapportages en interne afstemming van initiatieven, ontwikkelingen heeft continue aandacht.

Spoorzone: financieel onderbouwd plan voor
OV Knoop vastgesteld.

Uitgewerkte planonderdelen op basis waarvan het maken van ontwerpen en realisatie kan starten.

Hard gewerkt is aan het opstellen van een kwaliteitsboek en het pve voor de busbrug. Door afstemming met de partners is echter enige vertraging ontstaan.

A28 zone: bestemmingsplan vastgesteld en enkele initiatieven begeleid.

Ontwikkelingen gefaciliteerd.

Met initiatiefnemers zijn gesprekken en  onderhandelingen gestart voor plannen op Voorsterpoort

Vechtcorridor Noord: Structuurvisie vastgesteld.

Bestemmingsplan Vechtcorridor Noord vastgesteld.

Bestemmingsplan in voorbereiding. Dit is vertraagd vanwege de provinciale besluitvorming over de N340

Streefdoel/indicator

Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

 • Diverse pleinen en straten heringericht
 • Vergunningen verleend voor bouwinitiatieven.
 • Ontwikkelingsprogramma 2020 gereed.

Uitvoering van het Ontwikkelingsprogramma Binnenstad en de kadernota economisch beleid binnenstad.

 • Herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt is vertraagd omdat de contractvorming langer heeft geduurd.
 • Het Beeldkwaliteitplan Openbare Ruimte is in voorbereiding. Door geringe maatschappelijke draagvlak nog niet afgerond.
 • Uitvoering van de kunstroute is voorbereid
 • Herontwikkeling bibliotheeklocatie is voorbereid
 • Visie voor het Gasthuisplein gereed, maar iets vertraagd. Daardoor ontwerp en voorbereiden uitvoering nog niet is afgerond.
 • Verschillende nieuwe initiatieven begeleid

Streefdoel/indicator

Actueel houden van bestemmingsplannen: vanaf 2014 worden jaarlijks enkele ‘oude’ plannen vernieuwd.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Gehele grondgebied voorzien van actuele planologische regeling.

Twee bestemmingsplannen herzien.

Het opstellen van de bestemmingsplannen Wipstrik en Westenholte is in volle gang. Vanwege nieuwe regelgeving (ten aanzien van cultuurhistorie en bouwen) en veranderingen in de RO standaarden kost dit meer tijd dan voorzien.

Bestemmingsplan buitengebied aangepast aan de nieuwste inzichten (ontwikkelingen) en wensen (van waterschap en provincie).

Voor deel Haerst is een planherziening in procedure gebracht. Voor de Wijthmenerplas is gewerkt aan onderbouwing geluid in relatie met evenementen en leisure  

Streefdoel/indicator

Versterken positie Zwolle in ruimtelijk opzicht en opstellen strategieën voor de toekomstige ontwikkeling.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Deltaprogramma IJsselmeer: Zwolle heeft bijgedragen aan het lange termijn perspectief en het uitvoeringsprogramma projecten IJssel-Vechtdelta.

Veiligstellen toekomstige watersysteem Zwolle en functioneren van de stad Zwolle.

Zwolle heeft invloed uitgeoefend op de Deltabeslissingen via deelname aan het Lange Termijn Perspectief, de dijkringstrategieën en de projecten uit het Uitvoeringsprogramma.

Werkprogramma Zwolle Kampen Netwerkstad opgesteld.

Afspraken met Kampen en provincie en mogelijk rijk over projecten en ontwikkelingen.

Via het programma Sterke Steden zijn stappen gezet om de thema's mobiliteit, klimaat en energie op de agenda van het rijk te zetten.

pm

Relaties met andere programma’s

De binnenstad is ook onderdeel van het programma Economie

Duurzaam in stand houden cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Duurzaam in stand houden, veiligstellen en zichtbaar maken van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden in Zwolle.

Streefdoel/indicator

Er wordt op een zorgvuldige wijze rekening gehouden met erfgoedwaarden, onder meer bij (ruimtelijke) ontwikkelingen.
Er zijn in 2015 geen achterstanden meer in de uitwerking van archeologische onderzoeken van opgravingen tussen 1987 en 2001.
Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.
Cultuurhistorische waarden verankeren in bestemmingsplannen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Gebieden met een lage archeologische verwachtingswaarde en gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde zoals aangegeven (laag: 0% en 10%; hoog: 50%, 90% en 100%) op de Archeologische Waarderingskaart Zwolle.

Archeologisch waardevolle gebieden zijn opgenomen in nieuwe bestemmingsplannen.

Archeologieparagrafen worden aangeleverd zodra bestemmingsplannen worden herzien. In 2014 is input geleverd voor het bestemmingsplan Wipstrik.

In geval van bodemverstoring in archeologisch waardevolle gebieden vindt overeenkomstig wetgeving en archeologiebeleid archeologisch onderzoek (incl. uitwerking) plaats.

In 2014 zijn diverse archeologische
onderzoeken uitgevoerd. Een groot aantal vond plaats vanuit de samenwerking met onze buurgemeenten.

Van 15 opgravinglocaties, van archeologische onderzoeken uitgevoerd tussen 1987 en 2001, zijn de onderzoeksresultaten niet uitgewerkt.

Uitwerken archeologische onderzoeken 1987-2001. Er verschijnen, afhankelijk van de omvang van de opgraving, jaarlijks 1 of meer (deel)rapporten.

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van het grootschalige onderzoek dat op het Eiland tussen 1990 en 1999 heeft plaatsgevonden. Dit vergt echter de nodige tijd vanwege de omvang van de opgraving en de daaraan gekoppelde uitwerkingsopgave. De oude onderzoeken zullen naar verwachting in 2016 zijn afgerond. Van het Eiland worden geen deelrapporten uitgegeven. Alle opgravingen worden als één geheel gepubliceerd.

461 beschermde rijksmonumenten[1]
340 beschermde gemeentelijke monumenten

25 monumenteigenaren/beheerders worden begeleid bij hun restauratie/verbouwplannen.

Er zijn in 2014 56 aanvragen voor wijzigingen aan monumenten behandeld. Daarbij tekenen wij aan dat het veel relatief kleinere plannen betrof.

20 monumenteigenaren ontvangen een gemeentelijke onderhouds-, restauratie- of kleuronderzoek subsidie.

In 2014 zijn 16 aanvragen om subsidies ontvangen, waarvan 15 konden worden toegekend.

Zwolle doet mee aan Open Monumentendag.

De Open Monumentendag, met als thema 'Op reis', is succesvol verlopen. Vele bezoekers hebben tijdens een zonovergoten 28e editie van Open Monumentendag de opengestelde monumenten (en de stad) bezocht.

Minimaal één publicatie/brochure wordt uitgegeven om Zwollenaren te informeren over ons erfgoed.

 In het gratis Monumentenmagazine kon worden gelezen hoe reizigers die in de afgelopen eeuwen Zwolle hebben bezocht de stad hebben beleefd, kon een 19e eeuwse wandeling worden gemaakt en is het belang van de wegen en van de waterwegen voor de nationale en internationale handelspositie van Zwolle inzichtelijk gemaakt. Het magazine was wederom mede mogelijk door inbreng van sponsoren en de belangeloze inzet van auteurs.

Resultaten archiefonderzoek, veldwerk en input burgerparticipatie.

Ca. 100 objecten worden na inventarisatie beoordeeld in het kader van de actualisatie van de gemeentelijke monumentenlijst.

Het inventariseren (archiefonderzoek van
ruim 400 en het ‘veldwerk’ van ca. 300
objecten) in de historische binnenstad is afgerond. In 2014 is de, vanuit de burgerparticipatie ingestelde, selectiecommissie 3 maal bijeen geweest. Zij heeft over 60 objecten een advies uitgebracht. Daarnaast is, in vervolg op de inventarisatie naar het ruimtelijk erfgoed van de wederopbouw (1940-1965), een selectie gemaakt. Tenslotte is de inventarisatie naar de periode van het Interbellum (1915-1940) gestart. Na het totale selectieproces zullen wij beoordelen welke (top)monumenten aan de gemeentelijke monumentenlijst worden toegevoegd.

[1] Dit aantal telt complexen als 1 monument. Inclusief de afzonderlijke onderdelen van complexen bedraagt het aantal 533.