Ruimte en cultuurhistorie

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

2.325

10.530

7.743

10.140

7.809

390

66

455

Reservemutaties

451

327

451

645

1.507

1.201

-1.056

557

-500

Gerealiseerd resultaat

2.776

327

10.981

8.388

11.647

9.010

-667

622

-44

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Visies, prog. en projecten

318

318

-903

585

Ruimtelijke kaders

-14

49

36

-44

-5

-13

Monumentenzorg

103

16

119

-109

-23

-13

Archeologie

-18

-18

-18

Totaal

390

66

455

-1.056

557

-44

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Visie, progr. en projecten

0

I

Niet alle projecten zijn eind 2014 gerealiseerd (+318). Deze middelen zijn gedoteerd aan de reserve Nog uit te voeren werken (-318). In de reserve ISV zijn middelen gereserveerd inzake het project Binnenstad. Deze middelen uit ISV (+ 585) zijn overgeheveld naar de reserve Nog uit te voeren werken (- 585).

Monumentenzorg

-13

I

Dit zijn voornamelijk lagere uitgaven i.v.m. openstaande verplichtingen en nog
niet bestede middelen in het kader van in uitvoering zijnde projecten zoals de bouwhistorische inventarisatie in de binnenstad en de afronding van het aanbrengen van de valbeveiliging Peperbus. Het betreft projecten (in uitvoering) die meerdere jaren duren en waarvoor de incidentele middelen in de
reserve staan

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Monumenten

Excessieve uitgaven archeologie

41

3

38

38

Subsidies Monumenten ISV

-20

19

-39

-39

21

0

22

-1

0

-1

0

Visies, programma's en projecten

Spoorzone Fase 2

2.220

1.009

1.211

1.211

Spoorzone Uitvoering

1.454

98.543

4.630

95.367

50.367

8.770

36.230

Binnenstad

1.659

1.614

698

2.575

1.461

1.069

45

Herontwikkeling loc. Weezenlanden

50

340

70

320

136

184

Deltaprogramma

105

76

29

29

Plankosten uitbreidingslocaties

51

afgesloten

N 340 / Vechtcorridor

-14

-14

-14

Diezerpoort sociaal (naar progr.leefbaarh.)

628

-628

0

Diezerpoort fysiek

2.526

13

418

2.121

2.121

Herontwikkeling Bachlaan-west

9

20

-11

-11

Polymer Science Park

8

-1

9

9

Uitvoeringsprogramma Structuurplan

-5

afgesloten

Kunstroute Tunnel-Binnenstad

723

94

629

629

Winkelcentrum Stadshagen

10

naar GREX

Concentratie Rijkshuisvesting

25

3

22

22

Kermisexploitatie Locatievoorstel

156

-12

28

116

116

Beeldengroep v.d. Capellen

200

200

200

Verkenning EO Wijers

0

10

18

-8

-8

Structuurvisie VCN fase 1

0

6.566

405

6.161

1.093

5.068

Spooraanpassing Zwolle Herfte

0

10

12

-2

-2

Ontwikkeling Dijkstraat-Friesewal

0

5

5

5

Herontwikkeling Russenweg e.o.

0

45

33

12

12

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta

0

2.649

605

2.044

2.044

Hoogwaterbeschermingsprogramma

0

35

1

34

34

Structuurvisie plan van aanpak

0

100

0

100

100

Strategische Verkenning Stilohal e.o.

0

20

1

19

19

9.805

109.310

8.120

110.939

55.925

18.739

36.275

Ruimtelijke kaders

Bestemmingsplannen Buitengebied PPN

147

72

75

75

Bestemmingsplannen Algemeen

6

6

6

Bestemmingsplannen ZOO

311

88

223

223

Bescherming Krekenbuurt

15

1

14

14

Ruimtelijke initiatieven Buitengebied

26

4

22

22

505

0

165

340

28

312

0

10.331

109.310

8.307

111.278

55.953

19.050

36.275

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Spoorzone Uitvoering

92.990

Rb. 30-9-2013

Spoorzone Uitvoering

6.560

Rb. 17-2-2014

reizigerstunnel

Spoorzone Uitvoering

-1.000

Berap 2014-2

Spoorzone Uitvoering

-7

correctie jaarrekening 2013

Binnenstad

200

PPN 13-16

plankosten

Binnenstad

755

Rb. 14-10-2013

Oude Vismarkt-Koningsplein

Binnenstad

90

Rb. 9-9-2014

3e fase Fietsparkeren

Binnenstad

534

Rb. 15-12-2014

Melkmarkt

Binnenstad

35

BW 16-12-2014

Grote Kerk

Herontwikkeling loc. Weezenlanden

285

Rb. 22-4-2014

project W'landen

Herontwikkeling loc. Weezenlanden

55

BW 3-11-2014

Delta Wonen

Overheveling Diezerpoort van programma 5 naar 6

-628

Berap 2013-2

Diezerpoort fysiek

13

2013

correctie

Kermisexploitatie Locatievoorstel

-12

correctie jaarrekening 2013

Verkenning EO Wijers

10

BW 17-12-2013

Structuurvisie VCN fase 1

6.486

Rb. 10-3-2014

Vechtcorridor Noord

Structuurvisie VCN fase 1

80

BW28-10-2014

Kromme Kolk

Spooraanpassing Zwolle Herfte

10

BW 25-3-2014

Ontwikkeling Dijkstraat-Friesewal

5

BW 15-4-2014

Herontwikkeling Russenweg e.o.

45

BW 13-5-2014

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta

544

Rb. 10-1-2014

HOV doorstroomassen

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta

2.105

Rb. 16-6-2014

uitvoeringsprogramma IJVD

Hoogwaterbeschermingsprogramma

35

BW16-12-2014

Meekoppelkansen

Structuurvisie

100

BW16-12-2014

plan van aanpak

Strat.verkenning Stilohal e.o.

20

BW 1-7-2014

109.310

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Plankosten uitbreidingslocaties

51

Uitvoeringsprogramma Structuurplan

-5

Winkelcentrum Stadshagen (naar GREX)

10

56

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Spoorzone, 2e fase
Dit deel van het totale project Spoorzone is, op het onderdeel Reizigerstunnel na, afgesloten.

Spoorzone, Uitvoering
Dit onderdeel van het project Spoorzone is in 2013 in uitvoering genomen.

Binnenstad
Het herontwikkelen van de Bankenlocatie Melkmarkt is vertraagd. Reden is dat contractvorming langer heeft geduurd.
Inmiddels is het project in volle gang.
Het afronden van ontwerp voor het Gasthuisplein en voorbereiden van de uitvoering is vertraagd. Visievorming heeft langer geduurd dan voorzien.

Herontwikkeling Locatie Weezenlanden
Dit project is in uitvoering.

Deltaprogramma
Dit project is een meerjarig project. Komende jaren zullen nieuwe projecten uitgevoerd gaan worden waar we subsidie voor krijgen.

Diezerpoort Fysiek
In de Diezerpoort wordt gewerkt vanuit het principe van natuurlijke wijkvernieuwing met als uitgangspunt aan te sluiten bij de dynamiek en ontwikkelkracht van de wijk.
Door de corporaties wordt woningverbetering gerealiseerd door een combinatie van renovatie, sloop en nieuwbouw met behoud van het specifieke karakter en kracht van de wijk zoals ruimte, licht en lucht. De gemeente ondersteunt dit proces in de aanpak van het openbaar gebied en voorzieningen. Gerealiseerd periode 2013/2014: openbare ruimte/verlichting Pieter Steynstraat I t/mIV; openbare ruimte Geert Grote I en II, en Simon van Slingelandtplein.

Kermisexploitatie locatievoorstel
Dit project is in uitvoering.

Kunstroute Tunnel-Binnenstad
Dit project is nog in uitvoering.

Structuurvisie VCN fase 1
Dit project is in 2014 aangevangen.

Gebiedsontwikkeling Ijssel-Vechtdelta
Met dit project is in 2014 een start gemaakt.

Bestemmingsplannen ZOO
Dit project is in uitvoering.

Bestemmingsplannen buitengebied
Dit project is in uitvoering.

Excessieve opgravingen
Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de gemeente komen wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene middelen wordt gedaan en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd.

Subsidies Monumenten ISV
Tot 2010 werden de monumentensubsidies gedekt uit het ISV. Per 2010 worden deze subsidie gedekt uit de toekenning structureel nieuw beleid 2010 ad € 40.000.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)