Vastgoedmanagement

Beleidsverantwoording

Algemeen

Het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de uitwerking van de diverse speerpunten uit de Nota Vastgoedmanagement (vastgesteld november 2013). Zo is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de Meerjaren Prognose Gebouwen (MPG). De ontwikkeling van deze tool is enigszins vertraagd door de extra tijd en inspanning die de implementatie van ons nieuwe vastgoedregistratiesysteem (Vastgoedmaps) heeft gevergd.

Tevens is er uitwerking gegeven aan het vastgestelde voornemen om de gemeentelijke vastgoedportefeuille af te bouwen. In maart 2014 is de raad door middel van twee nota's geïnformeerd over de verkoop van in totaal 9 gebouwen. In december 2014 heeft u een verkoopbesluit genomen met betrekking tot nog eens 26 vastgoedobjecten. Daadwerkelijk zijn er in 2014 drie gebouwen verkocht: Katerveerdijk 17, Prunuspark 16 en Korenbloemstraat 90. Daarnaast is het Ecodrome-complex verkocht (onderdeel complex "Opstalrecht"). Daar tegenover staat de oplevering en opening van het vernieuwde Hedon en de start van de bouw van het nieuwe Anker in Westenholte. Tevens is er een besluit genomen over de verkoop van Diezerstraat 80 en verbouw en vernieuwde verhuur van Burgemeester Drijbersingel 11-13.  

We hebben actief ingezet op reductie van de leegstand binnen ons gebouwenbestand. Dit heeft tot effect dat de leegstand substantieel afneemt. Door onder andere de verkoop van het Ecodrome en het besluit tot sloop van het Hanzebad is het leegstandspercentage van 10% afgenomen naar 5%. Er zijn diverse trajecten gestart die tot verdere afname van de leegstand moeten en gaan leiden. Te denken valt aan herinvulling van leegstaande delen van het Cultuurhuis en de voorgenomen verhuur van de leegvallende vierde verdieping van het stadskantoor. Er is naast deze acties een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om de voorzieningen- en accommodatiestructuur in Zwolle-Zuid te optimaliseren. Dit met als voornemen de maatschappelijke vraag (nog) effectiever en efficiënter te accommoderen en de exploitatie van panden en de kwaliteit van het beheer te verbeteren. Tot slot is er onderzoek verricht naar mogelijkheden om leegstaand gemeentelijk vastgoed te transformeren naar tijdelijke woonruimte. Dit naar aanleiding van een door uw raad aangenomen motie. Afronding van dit onderzoek vindt begin 2015 plaats.

Met betrekking tot de voorgenomen verduurzaming van ons vastgoedbezit is te melden dat in 2014 een start is gemaakt met de ontwikkeling van een Plan van Aanpak. Dit Plan van Aanpak is begin 2015 gereed voor besluitvorming.

We hebben tot slot ook in 2014 weer deelgenomen aan de Benchmark Gemeentelijk Vastgoed. Uitkomst van deze deelname is dat we als gemeente in controle zijn op onze vastgoedportefeuille en -informatie. We zijn een voorbeeld voor andere gemeenten in de mate van kostendekkendheid en koploper in het hanteren van marktconforme huurtarieven en hanteren van een scheiding tussen huur (privaatrecht) en subsidie (publiekrecht).

Relevante kaderstellende nota's

  • Nota Vastgoedmanagement (2013)
  • PPN 2014-2017
  • Meerjaren Prognose Vastgoed (2014)
  • Nota Grondprijzen (2014)
  • Nota Wijkaccommodaties (2012)
  • Gemeentelijk verhuurbeleid (1987)
  • Masterplan Onderwijshuisvesting (2010)
  • Masterplan Sportaccommodaties (2009)
  • Nulmeting Sportaccommodaties (2011)