Vastgoedmanagement

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

10.753

11.912

12.790

14.357

13.040

14.275

-250

-82

-332

Reservemutaties

3.172

3.131

3.879

3.349

3.805

3.566

74

218

291

Gerealiseerd resultaat

13.925

15.043

16.668

17.705

16.845

17.842

-176

136

-40

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Verhuurde panden eindbeheer

26

-27

-1

44

-77

-34

Verhuurde grond eindbeheer

-72

79

7

-8

-1

Erfpacht

41

-21

20

-25

-6

Opstalrecht

-244

-112

-357

62

295

Totaal

-250

-82

-332

74

218

-40

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

verhuurde panden eindbeheer

-34

i

+166 meer ontvangen huur, bijdrage energiekosten, servicekosten etc.
-153 hogere energielasten door leegstand en ontvangen afrekeningen uit voorgaande dienstjaren
-36 hogere doorbelasting OZB, waterschapslasten etc.
-31 meer verantwoorde kosten afd. Vastgoed

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Brandprev.maatregelen 08 tem 10

-4

2

afgesloten

Blijmarkt 20

-132

161

29

afgesloten

Uitbreding Hedon

1.477

225

1.593

109

109

Erfpacht/onderhoud Broerenkerk

-7

0

afgesloten

Zwembad de Vrolijkheid

205

11

194

194

Havenmeestervoorzieningen

438

91

95

434

250

184

Nieuwbouw Het Anker

5.442

-420

1.852

3.170

3.170

Koningin Wilhelminastraat 91

1

afgesloten

Ramen tribunezaal Odeon

12

afgesloten

Diezerstraat 80-82

1.215

437

778

778

Stadkamer, aank. en verb.

7.950

89

7.861

7.861

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

1.450

1.450

450

250

750

7.432

10.672

4.108

13.996

1.478

250

12.268

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Blijmarkt 20, verbouw Fundatie

161

rechttrekken budgetten div. bijdragen

Uitbreding Hedon

177

correctie latere oplevering

idem

48

BW 25-3-2014

bijdr. Parkeerplaatsen

Havenmeestervoorzieningen

91

Rb. 16-6-2014

aanvulling in jaarrekening 2013 opgenomen krediet

Nieuwbouw Het Anker

-420

Rb. 2-12-2013

Diezerstraat 80-82

1.215

Rb. 30-6-2014

Bibliotheek

Stadkamer, aank. en verb.

7.950

Rb. 30-6-2014

Bibliotheek

Burg.Drijbers.11-13, verbouw

1.450

10.672

Specificatie afgesloten krediet:

Project

Bedrag

Brandpreventieve maatregelen

-6

Erfpacht/onderhoud Broerenkerk

-7

Koningin Wilhelminastraat 91

1

Ramen tribunezaal Odeon

12

0

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)