Sport

Doelen

Sportparticipatie in alle lagen van de bevolking

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sportparticipatie: een zo hoog mogelijke sportdeelname in alle geledingen van de bevolking

Streefdoel/indicator

Bevorderen van sportdeelname.

 • In 2014 voldoet 75% van de volwassenen en 80% van de jeugdigen aan de beweegnorm.
 • De sportdeelname van mensen met een beperking is gestegen tot 62% in 2014.

Versterken van de sportieve ontwikkeling van kinderen en volwassen in Zwolle.

 • Het aantal scholen waar de jeugd binnen en buiten schooltijd dagelijks kan sporten bedraagt in 2014 18.
 • De inzet van de buurtsportcoaches dient te leiden tot een afname van het aantal inactieve volwassenen tot 4% van de bevolking.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Sportparticipatie volwassenen
0-meting 2009: 75%
1-meting 2012: 77%

2-meting 2014: 75%

2-meting 2014: 78%
Met de invoering van de buurtsportcoaches in het najaar van 2014 wordt beoogd de sport- en beweegparticipatie van met name kwetsbare groepen te vergroten. Daarnaast is ingezet op het in stand houden van kwalitatief sportaanbod (o.a. via verenigingsondersteuning door SSZ) om de sportparticipatie in stand te houden.

Sportparticipatie jeugdigen
0-meting 2009: 80%
1-meting 2012: 90%

2-meting 2014: 80%

2-meting 2014: 90%
In het kader van sportstimulering jeugd – en jongeren heeft SSZ onder meer sportstimuleringspakketten aangeboden aan het (basis)onderwijs en zijn schoolsporttoernooien georganiseerd.

Sportparticipatie mensen met een beperking
0-meting 2012: 1,63%
(cijfer t.o.v. de totale Zwolse bevolking en o.b.v. geregistreerde G-sporters, sporters met een beperking geïntegreerd binnen de valide sport of ongeorganiseerde sport zijn niet meegenomen)

1-meting 2014: 1,63%

Door de subsidieregeling Ondersteuning Uitvoering van de WMO van de Provincie is het project Regionale Sportcoach aangepast sporten van start gegaan per 1-1-2014.
Eind 2014 is er een start gemaakt met het in beeld brengen van het regionaal sportaanbod.
Diverse samenwerkingsverbanden zijn van start gegaan (vakdocenten speciaal onderwijs; ambulante begeleiding)

Aandeel scholen met dagelijks binnen- en buitenschools sportaanbod
0-meting 2012: 17

1-meting 2014: 18

Vanuit de sportstimuleringsrol stimuleert SSZ scholen naast het reguliere bewegingsonderwijs om binnen en buitenschools sportaanbod te realiseren. In 2014 was dit op 18 scholen het geval.

Aandeel kinderen zonder zwemdiploma in groep 7
0-meting 2012: 1%
1-meting 2013: 2%
(landelijk gemiddelde: 2,1%)

2-meting 2014: 1%

2-meting 2014: 3,5%. De respons in 2014 was bijna 2/3 lager dan de eerdere metingen waardoor het resultaat minder representatief is. Ander onderzoek over 2014 (de jeugdsportmonitor) toont aan dat het zwemdiploma bezit in de leeftijdscategorie 4-12 jaar: 70% bedraagt (64% in 2012) en in de groep 13-17 jaar 99% (99% in 2012). Verder zijn er in 2014 80 nieuwe kinderen gestart met het zwemvangnet. Binnen het zwemvangnet hebben in 2014 27 kinderen het A-diploma behaald en 14 het B-diploma.

Percentage inactieven:
0-meting 2010: 5%
1-meting 2012: 6%

2-meting 2015: 4%

2-meting 2014: 9%. Dit is in lijn met de ontwikkeling in Overijssel (van 5% in 2012 naar 7% in 2014). Hoewel sportparticipatie vrij stabiel is en de intensiteit van sportbeoefening door sporters toeneemt, neemt het aantal inactieven binnen de groep die te weinig sport en beweegt toe. Najaar 2014 is gestart met de inzet van buurtsportcoaches, waarmee buurtgerichte sport- en beweegactiviteiten voor kwetsbare groepen worden ontplooid om sportparticipatie en gezond bewegen te bevorderen.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.

Sport t.b.v. andere (maatschappelijke) doelen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sport als middel ten behoeve van andere (maatschappelijke) doelen

Streefdoel/indicator

Versterken en benutten van de rol van sport (ten aanzien van doelen) in andere beleidsprogramma’s

 • Sport vormt een structureel onderdeel van sociaal domein in het algemeen en het gezondheidsbeleid, het jeugdbeleid, welzijnsbeleid en participatie in het bijzonder.

Sportverenigingen vervullen een bredere rol dan voor het sporten alleen.

 • In 2014 is 65% van de sportverenigingen maatschappelijk actief.
 • 40% van de sportverenigingen organiseert in 2014 activiteiten al dan niet exclusief voor speciale doelgrepen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

aandeel sportverenigingen dat maatschappelijk actief is
0-meting 2011: 61%

1-meting 2014: 65%

In 2014 heeft geen meting plaatsgevonden (meting uit 2013 levert vanwege een andere vraagstelling geen vergelijkbaar resultaat op). Er is geen actief beleid gevoerd om sportverenigingen meer maatschappelijk actief te maken. De invoering van de buurtsportcoach dient de komende jaren bij te dragen aan het versterken en uitbreiden van de maatschappelijke functie.

Percentage sportverenigingen met leden uit speciale doelgroepen
0-meting 2011: 39%

1-meting 2014: 40%

1-meting 2013: 55%
Vanuit het beleid (G-sport, gezondheid, ouderen) en de sportbonden zijn de verenigingen afgelopen jaren gestimuleerd zich meer te richten op kwetsbare doelgroepen, al dan niet door het realiseren van gerichte sport- en beweegactiviteiten.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.

Sterke sportinfrastructuur

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Sterke sportinfrastructuur

Streefdoel/indicator

Het bevorderen van sterke, bloeiende sportverenigingen die een aantrekkelijk sportaanbod hebben en een ontmoetingsplaats zijn voor diverse bevolkingsgroepen.

 • Het aandeel sporters dat lid is van een sportvereniging bedraagt in 2014 60%.
 • Het aantal verenigingen dat wachtlijsten kent voor jeugdleden is in 2014 gereduceerd tot 0. In voorkomende gevallen zal eerst gekeken worden naar eventueel beschikbare capaciteit op andere sportaccommodaties. Mocht deze capaciteit aanwezig zijn en de vereniging desondanks toch kiest voor een wachtlijst is het hun eigen keuze en wordt de vereniging in de meting als 0% gezien.
 • Het aantal verenigingen met kaderproblemen (niet- technisch kader) is in 2014 gereduceerd tot 20%.
 • 75% van de verenigingen kent een stabiel of stijgend ledenaantal.

Sportservice Zwolle is in 2014 het centrale sportservicepunt binnen de gemeente Zwolle op het gebied van accommodaties, sportstimulering, verenigingsondersteuning en de verbinding tussen sport en onderwijs

 • Het aantal accommodaties dat in 2014 door SSZ wordt verhuurd bedraagt 30
 • In 2014 bedraagt het aantal aan sportgerelateerde combinatiefunctionarissen 19,1 Fte.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Percentage sporters dat lid is van een sportvereniging
0-meting 2010: 57%
1-meting 2012: 52%

meting 2014: 60%

1-meting 2014: 54%
Afgezet tegen het totaal van de Zwolse bevolking (18-75 jr) bedroeg het lidmaatschap 36%. SSZ ondersteunt bij het organiseren van een kwalitatief en aantrekkelijk sportaanbod. SSZ begeleidt en ondersteunt verenigingen o.a. bij ledenwerving en verenigingsbeleid.    

Aantal verenigingen met wachtlijsten voor jeugdleden
0-meting 2011: 1%

meting 2014: 0%

SSZ ondersteunt de verenigingen bij het verhelpen van dit probleem voor zover dit veroorzaakt wordt door organisatorische knelpunten

Aandeel verenigingen met kaderproblemen (niet-technisch kader)
0-meting 2011: 23%

meting 2014: 20%

De 1-meting 2013 biedt alleen inzicht in het totaal van vrijwilligers en niet specifiek het kader (14% beschikt over onvoldoende vrijwilligers). SSZ heeft vanuit haar rol in verenigingsondersteuning al dan niet in samenwerking met het vrijwilligerssteunpunt verenigingen geholpen tot het terugbrengen van kaderproblemen door o.a.  individuele begeleiding en advies, cursusaanbod etc

Aandeel verenigingen met stabiel of stijgend ledenaantal
0-meting 2011: 76%

meting 2014: 75%

1-meting 2013: 72%
In de ledenbestanden hebben zich geen ingrijpende fluctuaties voorgedaan. Wel lijkt een deel van de verenigingen sterk te groeien ten koste van andere. Het aantal sporters dat lid is van een vereniging is immers licht gestegen.

Aantal binnensportaccommodaties dat door SSZ verhuurd wordt
0-meting 2011: 27

meting 2014: 30

1 meting 2014: 28
SSZ heeft zorg gedragen voor de verhuur van de gemeentelijke en een groot deel van de niet-gemeentelijke sportaccommodaties.

Aantal fte sportgerelateerde combinatiefunctionarissen/ buurtsportcoaches
0-meting 2012: 5,7

meting 2014: 17,7 Fte

Met de invoering van de buurtsportcoaches in 2014 is het volledige aantal Fte (19,1) bereikt .

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.

Kwalitatief en kwantitatief voldoende sportaccommodiaties

Maatschappelijke effecten

Kwalitatief en kwantitatief voldoende sportaccommodaties

Streefdoel/indicator

De sportaccommodaties worden zo efficiënt mogelijk gebruikt.
Het bezettingspercentage van de gymzalen, sportzalen en sporthallen bedraagt gemiddeld tenminste 25%, 25% respectievelijk 30% in 2014.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bezettingspercentage
0-meting 2012:
Sporthal: 28%
Sportzaal:24%
Gymzaal: 26%

meting 2014
Sporthal: 30%
Sportzaal: 25%
Gymzaal: 25%

SSZ heeft de verhuur en inroostering van de gemeentelijke sportaccommodaties uitgevoerd.

Relaties met andere programma’s
Programma 7 en 17.