Sport

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

9.230

1.098

9.430

1.356

9.327

1.351

102

-5

97

Reservemutaties

205

844

362

849

421

856

-58

7

-51

Gerealiseerd resultaat

9.434

1.942

9.792

2.205

9.748

2.207

44

2

46

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Breedtesport

47

6

52

1

53

Topsport

Sportaccommodaties

55

-11

45

-58

6

-8

Totaal

102

-5

97

-58

7

46

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Breedtesport

53

I

Het positieve resultaat op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat  de aan Hogeschool Windesheim toegezegde structurele subsidie voor het zwemvangnet ad 75 in de jaren 2013 en 2014 nog niet in zijn geheel is toegekend. In deze jaren is er afgerekend op basis van het werkelijke aantal kinderen dat gezwommen heeft:

Sportaccommodaties

-8

I

Het positieve resultaat op de lasten  wordt veroorzaakt doordat opdrachten aan het EC inzake onderhoud groene sportvelden en terreinen en renovatie van het veld OranjeZwart nog niet volledig zijn uitgevoerd. De resterende opdrachtbudgetten zijn  in de reserve gestort en zullen in 2015 worden aangewend.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Renovatie Openluchtbad

179

198

-19

-19

Sportpark Hoge Laar

746

447

299

75

224

Kleedkamers Berkum 2013

154

154

154

Kunstgras Pelikaan

0

125

125

125

Verlichting Blue Hawks

0

58

58

58

1.079

183

645

617

0

75

542

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Kunstgras Pelikaan

125

Rb. 22-4-2014

Verlichting Blue Hawks

58

Rb. 12-5-2014

183

Verantwoording  (alle restantkredieten ouder dan 3 jaar en belangrijke restant kredieten korter dan 3 jaar)

Het totaal van nog openstaande kredieten op het programma Sport bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2014
 € 617.000. Het betreft hier restantkredieten korter dan 3 jaar, die nog niet zijn afgerond.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)