Bijstandverlening en armoedebestrijding

Doelen

Hulp gemeente bij levensonderhoud

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bij onvoldoende inkomen in een huishouden kunnen mensen vertrouwen op hulp van de gemeente om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien.

Streefdoel/indicator

 • Huishoudens die een beroep op de gemeente doen voor bijstand in de kosten van hun levensonderhoud kunnen zo snel mogelijk weer zelf in eigen levensonderhoud voorzien door inkomsten uit loondienst of onderneming in afstemming met programma 12.
 • We bieden een vangnet door het verstrekken van (bijzondere) bijstand binnen de rijksgelden van het macrobudget.
 • De groei van het Zwolse bijstandsvolume is minder of gelijk aan de landelijke groei van het bijstandsvolume.
 • We verstrekken rechtmatig en doelmatig bijstand voor kosten levensonderhoud en bijzondere bijstand voor noodzakelijke onvoorziene kosten. We willen de tijdigheid en accuratesse in dienstverlening bij het verstrekken van (bijzondere) bijstand op peil (binnen wettelijke normen) houden. 95% van de aanvragen (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld.
 • We verlengen onze samenwerking met Stichting Noodfonds om in schrijnende gevallen hulp te kunnen bieden.
 • Bijzondere medische kosten blijven we via de collectieve zorgverzekering verstrekken. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering groeit.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

93% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

95% van de aanvragen voor (bijzondere) bijstand wordt tijdig binnen de wettelijke termijn afgehandeld.

98% van de aanvragen voor kosten levensonderhoud is tijdig afgehandeld. Van de aanvragen bijzondere bijstand is 87% tijdig afgehandeld.

Het team handhaving bespaart € 360.000 aan uitkeringen.

Er wordt € 1,15 mln bespaard aan uitkeringen door het team handhaving.

Er is voor € 1,25 mln aan fraude aangetoond door team handhaving, waarvan € 768.000 in Zwolle en de rest regionaal.

48%van de debiteuren betaalt op de lopende vordering.

48% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering.

53% van de debiteuren betaalt op de lopende vordering.

100% van de bekende debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking.

100% van de bekende debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking.

100% van de bekende debiteuren is opgenomen in de debiteurenbewaking.

De dekkingsgraad van de collectieve zorgverzekering onder WWB huishoudens met een laag inkomen 40%.

De dekkingsgraad van de collectieve zorgverzekering onder WWB huishoudens met een laag inkomen is 45%.

Het gebruik van de collectieve zorgverzekering onder huishoudens met een laag inkomen (uit arbeid of als zelfstandige of een overige uitkering) neemt toe.

46% van de bijstandsgerechtigde huishoudens maakt gebruik van de collectieve zorgverzekering.  

Het gebruik van de collectieve zorgverzekering onder huishoudens met een laag inkomen zonder WWB is toegenomen met 100 deelnemers.

Relaties met andere programma’s
Programma 3 (goede werkgelegenheid in de stad voor alle bewoners)  programma 10 (instroom WWB verminderen, aanscherping passende arbeid, uitstroom vergroten) en programma 16 (gezondheid of een beperking als belemmering voor participatie is, bijvoorbeeld door verstrekken individuele voorzieningen)

Armoedebestrijding

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

We bestrijden armoede als gevolg van langdurige afhankelijkheid van een laag inkomen.

Streefdoel/indicator

 • We verstrekken de langdurigheidstoeslag aan huishoudens die van een laag inkomen leven, zodat zij in staat zijn om zelf te kunnen reserveren voor duurzame gebruiksgoederen of voor andere onvoorziene uitgaven.
 • 80% van de huishoudens die langdurig afhankelijk zijn van een laag inkomen, maakt gebruik van de langdurigheidstoeslag.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Minstens 70% van de WWB huishoudens die afhankelijk zijn van een laag inkomen doet een beroep op de langdurigheidstoeslag.

Minstens 80% van de WWB huishoudens die afhankelijk zijn van een laag inkomen doet een beroep op de langdurigheidstoeslag.

Er is 1921 keer een langdurigheidstoeslag uitbetaald. Van alle betaalde toeslagen gaat 91,3% naar huishoudens met een inkomen tot 100% van het sociaal minimum , 5% naar de inkomensklasse tot 105% en de overige 3,7% naar de klasse tot 110%.  

Relaties met andere programma’s

Programma 10 (instroom WWB verminderen, aanscherping passende arbeid, uitstroom WWB vergroten)

Hulp bij problematische schulden

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verminderen of oplossen van problematische schulden voor Zwollenaren.

Streefdoel/indicator

 • We willen minimale wachttijden. We verstrekken schulddienstverlening in ieder geval binnen de wettelijke termijnen.
 • Huishoudens hoeven zo min mogelijk beroep te doen op schulddienstverlening. We geven voorlichting aan instellingen over schuldpreventie en financiële zelfredzaamheid.
 • Schulddienstverlening moet makkelijk bereikbaar zijn voor Zwollenaren, bijvoorbeeld telefonisch via 14038, via internet en via maatschappelijke partners.
 • Dak- en thuisloze WWB-ers moeten meewerken aan het hanteerbaar maken van hun financiële verplichtingen via budgetbeheer of inhoudingen.
 • Wij willen ingeval van een crisissituatie als eerste stap op weg naar een schuldenvrije toekomst: stabiliseren.
 • Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een schuldregeling
 • We willen de financiële zelfredzaamheid van schuldenaren verhogen zodat bij het verkrijgen van een schone lei niet opnieuw schulden ontstaan.
 • We willen dat schuldenaren weer naar vermogen gaan deelnemen aan maatschappelijk leven.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bij 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats.

Bij 100% van de aanmeldingen vindt binnen 4 weken een gesprek plaats.

Tot 1 oktober 2014 gerealiseerd. Door vertrek medewerkers in verband met vorming SWT en opleiding van nieuwe medewerkers is dit percentage gedaald in het laatste kwartaal 2014.

45 bijeenkomsten over schuldpreventie

45 bijeenkomsten over schuldpreventie

Er zijn 45 bijeenkomsten geweest over schuldpreventie.

Bij 100% van de aanvragen schulddienstverlening wordt binnen 8 weken beslist over de toelating.

Bij 100% van de aanvragen schulddienstverlening wordt binnen 8 weken beslist over de toelating.

Tot 1 oktober 2014 gerealiseerd. Door vertrek medewerkers in verband met de vorming van de sociale wijkteams en opleiding van nieuwe medewerkers is dit percentage gedaald in het laatste kwartaal 2014.

90 cliënten uit budgetbeheer worden voorbereid op en begeleid naar duurzame financiële zelfredzaamheid.

110 cliënten uit budgetbeheer.

110 cliënten uit budgetbeheer zijn begeleid naar duurzame financiële zelfredzaamheid.

95% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer

100% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer.

100% van de dak- en thuisloze WWB-ers zit in het budgetbeheer.

8 van de aanvragen schuldregeling afhandelen door het opzetten van een saneringskrediet

30 van de aanvragen schuldregeling afhandelen door het opzetten van een saneringskrediet

30 aanvragen schuldregeling zijn afgehandeld door het opzetten van een saneringskrediet.

In 80% van de crisissituaties wordt met het aanvragen van SDV die crisis opgelost en wordt een stabiel inkomens- en uitgavenniveau bereikt.

In 90% van de crisissituaties wordt met het aanvragen van SDV die crisis opgelost en wordt een stabiel inkomens- en uitgavenniveau bereikt.

90% van de crisissituaties wordt met het aandragen van SDV opgelost.

In 85% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigt met een schone lei.

90% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigt met een schone lei.

90% van de afgeronde en doorlopen schuldregelingen eindigt met een schone lei.

75% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die uit budgetbeheer gaan, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die uit budgetbeheer gaat, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

75% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

80% van de cliënten die een schuldregeling met een schone lei afsluiten, maakt gedurende een jaar geen nieuwe schulden.

De participatie van uitgestroomde cliënten is 7% groter dan de participatie van instromende cliënten.

De participatie van uitgestroomd cliënten is 10% hoger ten opzichte van de participatie van instromende cliënten.

De participatie van uitgestroomde cliënten is 10% hoger ten opzichte van de participatie van instromende cliënten.

Relaties met andere programma’s
Relatie met programma 10 ( formulierenbrigade)

Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle kinderen moeten zich kunnen ontplooien, ongeacht de financiële situatie van het gezin waarin ze opgroeien. Kinderen van ouders met een laag inkomen worden gestimuleerd om te participeren in sport- of culturele activiteiten.

Streefdoel/indicator

 • Indien de financiële thuissituatie een belemmering vormt voor kinderparticipatie worden ouders doorverwezen naar een van de deelnemende fondsen.
 • We signaleren armoede-gerelateerde gezondheidsknelpunten bij kinderen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Bij controles van de JGZ en Icare bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen

Bij controles van JGZ en Icare bij 0-18 jarigen wordt in 100% aandacht besteed aan armoede en gezondheid bij kinderen

Controles zijn uitgevoerd en bij 143 kinderen is een vervolgactie opgepakt

Via fondsen (zoals Jeugdsportfonds, Stichting Meedoen) kunnen alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen meedoen aan sport en cultuur of schoolactiviteiten.

Via fondsen (zoals Jeugdsportfonds, Stichting Meedoen) kunnen alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen meedoen aan sport en cultuur of schoolactiviteiten.

Fondsen hebben de aanvragen kunnen toekennen.

Relaties met andere programma’s
Programma 14 (kinderen maken op school kennis met cultuur), programma 15 (80% van de jeugdigen voldoet aan de beweegnorm en is er een vangnet voor kinderen die zonder zwemdiploma de basisschool verlaten) en programma 9 (Lespakket voor scholen is beschikbaar voor kinderen en voor ouderavonden op basisscholen en in voortgezet onderwijs. Aandacht voor financiële opvoeding in reguliere lessen).

Bevorderen maatschappelijke betrokkenheid bij armoede

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid bij armoede

Streefdoel/indicator

 • Samenwerken met partners en ervaringsdeskundigen om armoede tegen te gaan.
 • Iedereen die tot de doelgroep behoort maakt gebruik van armoede- en inkomensondersteunende maatregelen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Project de kunst van rondkomen is afgerond en nu onderzoeken we welke aanbevelingen van project De kunst van het rondkomen kunnen worden overgenomen in beleid en uitvoering.

Bij gebleken haalbaarheid worden aanbevelingen, zoals eigen kracht loket, gerealiseerd.

College heeft ingestemd met een eigen kracht training in 2015, 2016 en 2017, genaamd Bruggenbouwers, door Zwolle Doet!. Eerste training start in 2015.

Er wordt minimaal 4x per jaar in de Wijzer aandacht geschonken aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen

Er wordt minimaal 6x per jaar in de Wijzer aandacht geschonken aan armoede- en inkomensondersteunende maatregelen

Er is meer dan 30 keer  aandacht geschonken aan diverse regelingen in de Wijzer en meer dan 30 keer in de Swollenaer.

Er vindt 4 x per jaar overleg plaats met professionals uit de stad over ontwikkelingen op het gebied van inkomen en schulden.

Er vindt 4 x per jaar overleg plaats met professionals uit de stad over ontwikkelingen op het gebied van inkomen en schulden.

We organiseren en faciliteren het overleg.

Relaties met andere programma’s
Programma 10 (formulierenbrigade en maatschappelijke participatie).