Bijstandverlening en armoedebestrijding

Beleidsverantwoording

Algemeen

Bijstandsverlening

In 2014 nam het bijstandsvolume in Zwolle  toe met 8,7%.  Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering nam toe met 7,9 % en bedroeg op 31 december 3.261 huishoudens. De toename is hoger dan het landelijke gemiddelde in 2014. De toename was het grootst bij de alleenstaanden en qua leeftijd bij de groep (jongeren) tot 27 jaar. Van de 3.261 Zwolse huishoudens met een bijstandsuitkering hebben er 921 (28%), thuisinwonende ten laste komende kinderen onder de 18 jaar. In totaliteit hebben zij 1.667 kinderen. De Zwolse bijstandspopulatie is relatief laag opgeleid. Van de Zwolse bijstandsgerechtigden is 64% in Nederland geboren en in totaal komen ze uit 98 verschillende landen.

Het aantal Zwollenaren dat op 31.12.2014 bijstandsafhankelijk was, bedroeg dus:

Bijstandsafhankelijke Zwollenaren op 31.12.2014

Alleenstaanden

2.122

volwassenen

Eenoudergezinnen

697

volwassenen

(Echt)paren

(442 * 2   )884

volwassenen

Kinderen

1.667

kinderen

In 2014 werden 1.232 bijstandsuitkeringen toegekend en 998 uitkeringen beëindigd. Het aantal huishoudens dat door werkaanvaarding in loondienst uitstroomde, kwam in 2014 uit op 320. Het aantal huishoudens dat een onderneming begon, kwam uit op 30, exact evenveel als in 2013. Het aantal klanten dat weer ging studeren nam relatief fors toe; van 51 in 2013 naar 64 in 2014. Van alle klanten die in 2014 uitstroomden naar werk, was bijna 57% nog geen half jaar bijstandsafhankelijk.

Trends en ontwikkelingen

In 2014 zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van de Participatiewet per 1.1.2015 en de aanscherping van de WWB die daarin verwerkt is.

  • Eind 2014 is de inkomensondersteuning voor personen met een beperking door de raad vastgesteld.
  • In 2014 is de eenmalige koopkrachttegemoetkoming is uitgekeerd aan alle minima in Zwolle.
  • In november is het eerste lustrum gevierd van het armoedepact Zwolle Armoedevrij!.

Relevante kaderstellende nota's

  • Visie Sociaal Domein ‘Werken vanuit vertrouwen’.
  • Kadernota, uitvoeringsnota en verordeningen Participatiewet ‘Meedoen mogelijk maken’.