Bijstandverlening en armoedebestrijding

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

66.683

56.731

64.002

51.509

63.736

52.153

266

644

909

Reservemutaties

1.329

1.457

-128

-128

Gerealiseerd resultaat

66.683

56.731

65.331

51.509

65.193

52.153

137

644

781

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Kwijtschelding

-18

-18

-18

Algemene bijstand

-49

644

594

594

BBZ/BOB

-51

-13

-64

-64

IOAW/IOAZ

-12

12

Wet inkomensvoorz. Kunstenaars

2

2

2

Armoedebestrijding

386

-15

371

-128

243

Schuldhulpverl. en kredietverl

-8

116

108

108

Budgetbeheer

-57

-57

-57

WSNP

18

-45

-26

-26

Totaal

266

644

909

-128

781

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Algemene bijstand

+594

I

Het voordeel ontstaat vanwege een hogere rijksbijdrage dan bij de tweede berap verwacht. In oktober is de definitieve rijksbijdrage bekend geworden deze bleek hoger te zijn dan begroot.  

Armoedebestrijding

+243

I

Als gevolg van een herberekening van de afrekening van de collectieve zorgverzekering van oude jaren door Achmea ontstaat een incidenteel voordeel. De afrekening van oude jaren is voordelig voor de gemeente Zwolle en Achmea heeft de teveel betaalde bedragen over 2012/2013 terug betaald. dit is voor 2014 aangepast. . De afwijking in de reserve storting is het gevolg van het reserveren van gelden ten behoeve van de koopkrachttegemoetkoming regeling. De betaling van de aanvragen zal nog deels plaats vinden in 2015.

Schuldhulpverl en kredietverl.

+108

I

De bijdrage van regiogemeenten is hoger dan begroot. De verwachting is dat de landelijke cijfers de trend rondom een toename van het aantal schuldhulpverlening laten zien, dit draagt bij aan een grote bijdrage van de regiogemeenten.

Budgetbeheer

-57

I

Vanwege een lagere bijdrage van andere gemeente voor het budgetbeheer dan begroot ontstaat een nadeel op de baten. Deze lagere bijdrage ontstaan vanwege het volgen van het voorbeeld van de gemeente Zwolle door de regiogemeenten, waarbij er kritisch beoordeeld wordt welke vorm en hoelang budgetbeheer ingezet wordt. Zo wordt meer het product “financieel beheer” ingezet waaraan een aanzienlijk goedkoper tarief hangt en stromen klanten sneller uit dan in het verleden.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)