Sociaal economische zelfredzaamheid

Doelen

Alle Zwollenaren die kunnen werken, werken naar vermogen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle Zwollenaren die kunnen werken, werken naar vermogen.
We willen Zwollenaren die een beroep (gaan) doen op inkomensondersteuning, zo snel mogelijk begeleiden naar betaald werk of zelfstandig ondernemerschap. Doel is om deze Zwollenaren zo snel mogelijk (weer) duurzaam bijstandsonafhankelijk (minimaal een half jaar uit de uitkeringssituatie) te laten zijn. De optelsom van de individuele effecten van het hebben van werk: verbetering van de financiële situatie, toename van de eigenwaarde, toename van gevoel van controle op het eigen leven, toename van ervaren gezondheid en de toename van arbeidsgerelateerde en/of andere activiteiten levert positieve maatschappelijke effecten op. Het betreft zowel effecten op sociaal terrein: minder beroep op zorgvoorzieningen, minder beroep op (bijzondere) bijstand (minder uitgaven) en een toename van de betrokkenheid bij de samenleving en de onderlinge betrokkenheid in de buurt/wijk, als effecten op economisch terrein: meer welvaart, meer te besteden, groei economie en werkgelegenheid.

Streefdoel/indicator

Het aantal bijstandsafhankelijke huishoudens neemt af door inkomsten uit loondienst of onderneming of het volgen van een opleiding. (Volledige uitstroom uit de uitkering).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: afname aantal bijstandsafhankelijke huishoudens door inkomsten uit loondienst of onderneming of het volgen van een opleiding: 390.
(2012: 390).

Afname aantal bijstandsafhankelijke huishoudens door inkomsten uit loondienst of onderneming of het volgen van een opleiding: 400.

Uitstroom naar loondienst: 320.
Uitstroom naar eigen onderneming: 30.
Uitstroom naar opleiding: 64.
Totale uitstroom: 414.

Nulsituatie 2013: aantal allianties afgesloten met bedrijven: 25.

Aantal allianties met bedrijven uitbreiden tot minimaal 50.

In totaal zijn er 47 allianties afgesloten. In 2015 gaan we door met het afsluiten van allianties.

Nulsituatie 2012: 313 personen zijn in loondienst getreden of zijn een eigen onderneming gestart. Op meetdatum 28 augustus 2013 zijn 222 personen nog aan het werk en uitkeringsonafhankelijk. 46 personen ontvangen een WW- uitkering en 45 personen een WWB-uitkering.

Streefdoel/indicator

Het aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming neemt toe. (Gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming: 385.
(2012: 367).

Het aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming: 385.

Aandeel bijstandsafhankelijke huishoudens met:
Inkomsten uit loondienst: 448.
Inkomsten uit eigen onderneming: 15.
Totaal: 463.

Streefdoel/indicator

Bij de groep bijstandsafhankelijk huishoudens met inkomsten uit loondienst of onderneming neemt het bedrag uit dit inkomen toe.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: de hoogte van dit inkomen per maand: € 475.
(2012: € 466).

De hoogte van dit inkomen per maand:
€ 485 inclusief indexatie CBS 2014.

De groep bijstandsafhankelijke huishoudens verdienden gemiddeld € 474,- per maand. We blijven inzetten op het behalen van de norm in 2015.

Relaties met andere programma’s

Met betrekking tot de werkgeversdienstverlening is er een directe relatie met de activiteiten die zijn opgenomen in programma 2.
Met betrekking tot het bieden van individuele ondersteuning aan onze klanten worden genoemde activiteiten uitgevoerd in relatie met de activiteiten benoemd in het programma’s 11 en 16 (digisterker).

Gefaseerde afbouw van gesubsidieerde arbeid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Gefaseerd afbouwen van de gesubsidieerde arbeid (ID/WIW).

Streefdoel/indicator

Alle ID/WIW- medewerkers werken naar vermogen.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Afbouw met 70% (gerealiseerd in 2013).
(2012: 40%).

Afbouw met 30%.

Financiële afbouw is gerealiseerd.
100% afbouw m.i.v. 1 januari8 2014.
 6 medewerkers hebben nog een (part) time baan waarbij we inzetten naar volledige uitstroom.
13 medewerkers hebben een traject gevolgd gericht op re-integratie, activering of maatschappelijke participatie
De overige medewerkers zijn ontheven van arbeidsplicht, WSW- geïndiceerd, participeren of zijn uitgestroomd naar werk.  

Alle Zwollenaren die niet (kunnen) werken doen mee aan maatschappelijke participatie

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Alle Zwollenaren die (tijdelijk) niet kunnen werken zetten zich door maatschappelijk te participeren in voor hun eigen ontwikkeling en die van de stad.
We willen dat iedere Zwollenaar voor wie betaald werk (nog) geen optie is, zich naar vermogen inzet voor de gemeenschap in het algemeen of voor zijn of haar leefomgeving in het bijzonder. Ons streven is om Zwollenaren met een WWB-uitkering die (nog) niet in staat is om te werken, daar waar nodig, te ondersteunen richting maatschappelijke participatie (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten in de wijk). Maatschappelijke participatie organiseert de burger zoveel mogelijk op eigen kracht. Van een burger die een beroep doet op het gemeentelijk vangnet verwachten we inzet terug. In de eigen wijk of gemeentebreed. Het gaat daarbij niet alleen om het participeren op zich maar vooral om het deel uitmaken van een netwerk, voorkomen sociaal isolement, toename zelfvertrouwen en het verkrijgen van tijdige signalen van multiproblematiek. De optelsom van deze individuele effecten van maatschappelijk functioneren levert positieve sociaal maatschappelijke effecten op. De onderlinge betrokkenheid in de buurt/wijk neemt toe, de leefbaarheid in de buurt/wijk stijgt; er ontstaat een sociaal netwerk, ontstaan van een positieve dynamiek in de buurt/wijk; steeds meer burgers worden enthousiast en doen mee.

Streefdoel/indicator

Het slagingspercentage voor trajecten (positief afronden trajecten) die worden ingezet vanuit re-integratie, inburgering of educatie is 80%.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Vaststellen per 1-1-2014.

100% van de doelgroep.

Inburgeringstaken en re-integratietaken voor de hele doelgroep verplichte inburgeraars ingezet.

Nader vast te stellen per 1-1-2013 binnen de regio IJssel-Vecht.

Nader vast te stellen binnen de regio IJssel-Vecht.

Nulmeting 2013: 140 taalcursussen.
(2012: 140).

300 taalcursussen.

422 taalcursussen via het programma Taal voor het leven. 155 via ROC's.

Nulsituatie 2013: aantal burgers met een WWB-uitkering dat participeert naar vermogen: 400.
(2012: 400).

Aantal burgers met een WWB-uitkering dat participeert naar vermogen: 500.

415 burgers. Start gemaakt met transitie maatschappelijke participatie naar de wijk: aantal burgers met WWB-uitkering dat participeert nog niet betrouwbaar te meten. Monitoring volgt m.i.v. 2015 binnen sociaal domein.

Peildatum 1-1-2014.

Een stijging van de participatie van onze klanten.

In 2014 nam de afstand tot de arbeidsmarkt bij 145%van de klanten af. Bij 9% was er sprake van een toename.

Relaties met andere programma’s
Met betrekking tot het stimuleren van participatie van onze burgers/klanten worden genoemde activiteiten uitgevoerd in relatie met de activiteiten benoemd in het programma ‘s 11 en 6.

Adequate uitvoering WSW

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Adequate uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening dat als doel heeft aan zoveel mogelijk arbeidsgehandicapten die zijn geïndiceerd voor de WSW aangepaste arbeid te bieden die aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden.

Streefdoel/indicator

Het realiseren van 590 arbeidsjaren (taakstelling Ministerie van SZW).
Zoveel mogelijk aangepaste arbeid bij reguliere werkgevers realiseren (detacheren en begeleid werken).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Nulsituatie 2013: 611 arbeidsjaren.

590 arbeidsjaren.

 589,36 arbeidsjaren

25% van de totale doelgroep plaatsen via detacheren en begeleid werken (2012).

30% van de totale doelgroep plaatsen via detacheren en begeleid werken.

48% van de totale doelgroep is geplaatst via detacheren en begeleid werken.