Sociaal economische zelfredzaamheid

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

25.125

21.831

26.158

23.010

26.595

23.056

-436

46

-391

Reservemutaties

697

826

103

801

-103

-25

-128

Gerealiseerd resultaat

25.125

22.529

26.158

23.835

26.697

23.856

-539

21

-518

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

Aansluiting onderw/arbeidsmark

2

2

-103

-100

Trajecten (WWB)

456

-375

81

-25

57

Sociale werkvoorziening

-583

112

-472

-472

Inburgering

-312

309

-3

-3

Totaal

-436

46

-391

-103

-25

-518

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Arbeidsmarktbeleid

-100

I

Voor de inrichting voor de regionale werkbedrijven is door het ministerie van SWZ een bedrag ad. € 1.000.000 voor de arbeidsregio beschikbaar gesteld. Het bedrag wordt  in delen  via de algemene uitkering van de gemeente Zwolle verstrekt. De eerste termijn ad. € 100.000 is in de reserve nog uit te voeren werken gestort.

Trajecten (WWB)

57

I

De afwijkingen met betrekking tot de lasten op het product hebben met name de volgende oorzaken: Er is voor 452 minder re-integratietrajecten ingezet ten laste van het rijksbudget participatie. Daarnaast is er 66 aan ESF-subsidie doorbetaald aan de gemeenten van de RPA-regio. De bestedingen ten laste van het budget maatschappelijke participatie zijn 58 lager. Dit komt met name doordat er minder maatschappelijke participatietrajecten daaraan konden worden toegerekend.
De afwijkingen met betrekking tot de baten op het product hebben met name de volgende oorzaken: Er is 502 minder aan rijksbudget participatie nodig. Er is namelijk voor 50 aan re-integratie trajecten toegerekend aan een incidenteel ontvangen A+O subsidie. Daarnaast is er de ontvangst van de ESF-subsidie (66). Het niet besteedde deel rijksbudget participatie kan worden meegenomen naar volgend jaar (gecorrigeerd voor het deel dat bij het product Inburgering is verantwoord).

Sociale Werkvoorziening

-472

I

De extra lasten worden met name veroorzaakt door de bijdrage aan de wezo voor het resultaat op inkoop en resultaat op de bedrijfsvoering.
De extra baten worden met name veroorzaakt door bijstelling van de rijksbijdrage sociale werkvoorziening.

Inburgering

-3

I

De afwijking met worden met name veroorzaakt door trajectkosten Inburgering (72) van Zwolle en  trajectkosten van de regio (65). Daarnaast waren er nog kosten voor onze  dienstverlening die aan de regio kon worden doorbelast (70). Tevens konden meer kosten worden toegerekend worden in verband met de dienstverlening met betrekking tot  huisvesting asielzoekers (105). De volgende inkomsten staan daar tegenover, rijksbudget participatie (72), bijdrage regio (135) en bijdrage COA (105).

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

0

100

48

52

-63

115

0

100

48

52

-63

115

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

Bedrag

Besluit

Toelichting

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

100

BW 14-1-2014

100

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)