Sociaal economische zelfredzaamheid

Beleidsverantwoording

Algemeen

Werk, re-integratie en participatie

De trajecten re-integratie worden ingezet voor de Zwolse inwoners met een bijstandsuitkering die (nog) niet in staat zijn om zelfstandig de regie te voeren over de kortste weg naar werk. In  de tweede helft van 2013 en in 2014 heeft er een ommekeer plaatsgevonden: de re-integratie wordt steeds meer in eigen beheer uitgevoerd. Dit leidt tot een hogere participatiegraad en uitstroom dan de meeste aanbestede trajecten. Gezien de opgave die er ligt om zoveel mogelijk burgers economisch zelfredzaam te laten zijn, hanteren we de volgende uitgangspunten in 2015:

  • objectiveren van de mogelijkheden van de WWB-gerchtigde d.m.v. screening
  • we werken methodisch; de waarderende benadering staat centraal
  • we werken met trajecten in eigen beheer
  • de kortste weg naar werk is leidend
  • maatwerk
  • we gaan nauw samenwerken met partijen die goede maatschappelijke resultaten bereiken en innovatie hoog in het vaandel hebben staan

Het bevorderen van maatschappelijke participatie wordt steeds meer in de wijk uitgevoerd. In twee jaar tijd is de overdracht van de dienstverlening gericht op maatschappelijke participatie belegd in de sociale wijkteams.

In 2015 vormt het Werkbedrijf Regio Zwolle (een samenwerkingsverband van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers en werknemers) de schakel tussen werkgevers en mensen met een arbeidsbeperking die toegeleid kunnen worden naar werk. Op basis van een regionaal marktbewerkingsplan wordt een eenduidige werkgeversdienstverlening gerealiseerd. Op basis van de afspraken in ons regionaal sociaal akkoord is onze taakstelling om 1000 extra (leerwerk)banen in te vullen in de periode tot 2018.
Ook op lokaal niveau realiseren we 1000 extra banen. We stellen een Banenplan 'de kracht van Zwolle' op. Samen met werkgevers gaan we intensief aan de slag. We maken hierbij gebruik van de expertise en uitvoeringsorganisatie van de Wezo.

Relevante kaderstellende nota's

  • Visie Sociaal Domein ‘Werken vanuit vertrouwen’.
  • Kadernota Participatiewet ‘Meedoen mogelijk maken’.
  • Kadernota Dagbesteding ‘Ondersteuning van kwetsbare inwoners met dagbesteding en bijzonder werk’.
  • Beslisnota college, informatienota raad ‘Besteding budget maatschappelijke participatie over de periode 2013-2015 (mei 2013).