Veiligheid

Doelen

Beter veiligheidsgevoel

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Beter veiligheidsgevoel.

Streefdoel/indicator

Inwoners en ondernemers in Zwolle voelen zich in 2013 veiliger dan in 2009 (meting in 2014).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Score op:
‘Voelt u zich soms onveilig’ = 27%
‘Voelt u zich zelden onveilig’ = 13%
‘Voelt u zich vaak onveilig’ = 2%
Bron: Buurt voor Buurt onderzoek 2009

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige jaarschijf:
Score op:
‘Voelt u zich soms onveilig’ = 10%
‘Voelt u zich zelden onveilig’ = 19%
‘Voelt u zich vaak onveilig’ = 2%
Bron: Buurt voor Buurt onderzoek 2013

Op basis van het recente Buurt voor Buurt onderzoek 2014 dat de score ten aanzien van  "soms onveilig" licht is gestegen tot 14%. Overige scores zijn vrijwel ongewijzigd gebleven.

Relaties met andere programma’s

Programma 6.

Stabiele openbare orde

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Stabiele openbare orde.

Streefdoel/indicator

Stabiele openbare orde door het beperken van ordeverstoringen[1] en criminele activiteiten[2] in de periode 2011- 2014.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Kengetallen/nulsituatie 2009:

 • aantal risicogevoelige situaties (vooraf) besproken in Politieoverleg Zwolle (POZ) / Driehoek 21/21.
 • openbare ordeverstoringen (achteraf) besproken in POZ / Driehoek 65/70.

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige
jaarschijf:

 • aantal risicogevoelige situaties (vooraf) besproken in Politieoverleg Zwolle (POZ) / Driehoek 20/17 (2012).
 • openbare ordeverstoringen (achteraf) besproken in POZ / Driehoek 45/34 (2012).

In 2014 gerealiseerd:

 • aantal risicogevoelige situaties (vooraf) besproken in Politieoverleg Zwolle (POZ) / Driehoek 22/19 (2014).
 • openbare ordeverstoringen (achteraf) besproken in POZ / Driehoek 52/39 (2014).

Relaties met andere programma’s

Programma 6.

[1] Bijvoorbeeld bij demonstraties, grote evenementen en voetbalwedstrijden.
[2] Alle gedragingen die door de wet strafbaar zijn gesteld.

Stabilisering / afname misdrijven

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Stabilisering / afname misdrijven.

Streefdoel/indicator

In 2014 zijn de volgende (gewelds)misdrijven gelijk gebleven of afgenomen ten opzichte van 2010.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Kengetallen/nulsituatie 2010:

 • diefstal/inbraak woning 500
 • voertuigcriminaliteit 1100
 • diefstal van (brom)fietsen 1275
 • diefstal/inbraak bedrijven 340
 • winkeldiefstal 460
 • geweldsdelicten 800
 • bedreiging 260
 • mishandeling 475

Bron: geprognostiseerde cijfers 2010, gebaseerd op de Gebiedsscan Zwolle van de politie IJsselland. Cijfers over 2009 zijn niet beschikbaar door introductie van nieuwe monitoringsystematiek.

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige
jaarschijf:

 • ?? diefstal/inbraak woning 796
 • ?? voertuigcriminaliteit 764
 • ?? diefstal van (brom)fietsen 1312
 • ?? diefstal/inbraak bedrijven 419
 • ?? winkeldiefstal 394
 • ?? geweldsdelicten 925
 • ?? bedreiging 280
 • ?? mishandeling 530

Bron: update gebiedsscan Zwolle 2013.

In 2014 waren dit:

 • diefstal/inbraak woning 442
 • voertuigcriminaliteit 429
 • diefstal van (brom)fietsen 1467
 • diefstal/inbraak bedrijven 305
 • winkeldiefstal 344
 • geweldsdelicten 734
 • bedreiging 274
 • mishandeling 409

Bron: update gebiedsscan Zwolle 2014, jaarcijfers politie.

Stabilisering / afname overlast

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Stabilisering / afname van overlast

Streefdoel/indicator

Stabilisering/afname van overlast in 2014 t.o.v. 2009 door een persoons- en/of gebiedsgerichte aanpak.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Kengetallen/nulsituatie 2009:

 • aantal meldingen Meldpunt Ernstige Overlast (13).
 • aantal aanmeldingen buurtbemiddeling/waarvan afgerond (98/89).
 • aantal besproken incidenten in de beheersgroepen opvanglocaties (25).
 • aantal veelplegers geplaatst in nazorgtraject (30).
 • aantal overlastsituaties jongeren besproken in het POZ/Driehoek (13/13).
 • aantal opgelegde huisverboden[1] (11, waarvan 4 verlengd).

Geen specifieke norm 2014 gesteld.
Tussenstand wat betreft de huidige
jaarschijf:
Situatie 2012

 • ??aantal meldingen Meldpunt Ernstige Overlast (14).
 • ??aantal aanmeldingen buurtbemiddeling/waarvan afgerond (108/95).
 • ??aantal besproken incidenten in de beheersgroepen opvanglocaties (20).
 • ??aantal veelplegers geplaatst innazorgtraject (23).
 • ??aantal overlastsituaties jongeren besproken in het POZ/Driehoek (6/8).
 • aantal opgelegde huisverboden (32,waarvan 14 verlengd).
 • Het aantal meldingen ernstige overlast bedroeg 36. Dit is ruim een verdubbeling t.o.v. 2012.
 • Ten aanzien van het aantal gevallen waarin buurtbemiddeling is ingezet is sprake van een lichte toename (125/117). Dit geldt ook voor het aantal opgelegde/verlengde aantal huisverboden (42/14).
 • Ten aanzien van de overige activiteiten zijn aantallen vrijwel hetzelfde gebleven.

Relaties met andere programma’s

Programma 6, 7 en 14.

[1] 2009 is het startjaar. In maart is er gestart met het huisverbod, vandaar dat er in de jaren daarna veel meer huisverboden zijn opgelegd.

Vergroten zelfredzaamheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Vergroten zelfredzaamheid burger

Streefdoel/indicator

Vergroten van de veerkracht onder burgers, bedrijven en instellingen omtrent (fysieke) veiligheid

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Lokaal projectplan onderverdeeld in diverse deelprojecten.

Geen specifieke norm gesteld voor 2014.
Situatie 2013:

 • ??30 lessen verzorgen voor basisscholen
 • ??5 voorlichtingsavonden in de wijken organiseren.
 • ??in de bruisweken worden tweemaal acties houden voor bewustmaking brandveiligheid.
 • ??10 rondleidingen houden op de kazerne, met voorlichting.
 • ??met 3 zorginstellingen contact om technische dienst medewerkers te scholen in brandveiligheid.

Situatie 2014:

 • in 2014 zijn op verzoek lessen verzorgd op de basisscholen.
 • tijdens de ‘Bruisweek’ is een evenement georganiseerd over (brand)veiligheid.
 • er zijn 4 voorlichtingsmiddagen geweest met daaraan gekoppeld een rondleiding in de kazerne te Zwolle – Zuid.
 • er is in 5 zorginstellingen overleg gevoerd en voorlichting gegeven aan het personeel i.v.m. brandveiligheid. Niet alleen personeel van technische dienst maar ook verplegend personeel.