Veiligheid

Vastgestelde begroting 2014

Begroting t/m raad 15-12-2014

Rekening 2014

Te verklaren verschil t.o.v. begroting 15-12-2014
-= nadeel; += voordeel

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Saldo

Saldo van lasten en baten

12.986

206

13.542

653

11.129

595

2.413

-58

2.355

Reservemutaties

699

699

-699

-699

Gerealiseerd resultaat

12.986

905

13.542

1.352

11.129

595

2.413

-757

1.657

Verschillen ten opzichte van de begroting inclusief begrotingswijzigingen (bedragen x € 1.000)

- = nadeel / + = voordeel

Lasten

Baten

Saldo baten en lasten

Storting reserve

Onttrekking reserve

Gerealiseerd resultaat

APV openbare orde

-12

-20

-32

-32

Veiligheid

8

8

8

Dierenasiel

Integrale veiligheid

2.287

-21

2.266

-699

1.567

Gebruiksvergunning

130

-17

114

114

Totaal

2.413

-58

2.355

-699

1.657

Financiële verantwoording
Analyse afwijkingen > € 50.000 tussen begroting na wijziging en programmarekening 2014

Product

afwijking

I/D

Analyse

Integrale veiligheid

1.567

I

Na de Berap 2 kwam van de Veiligheidsregio het bericht dat zij verwachten 2014 met een zeer positief saldo af te zullen sluiten. Aangezien de Veiligheidsregio haar jaarrekening nog niet definitief heeft afgesloten gaan we uit van dit gerapporteerde voordeel van € 854.000. voorlopig gaan we er van uit dat dit voordeel incidenteel van aard is. Daarnaast hebben we voor het laatst doorschuif BTW ontvangen, voordeel  € 146.000.
Bij het ruimen van explosieven ontstaat een voordeel van € 507.000. Er zijn wel ruimingen geweest maar deze kwamen niet ten laste van de Gemeente Zwolle. Vanaf 2015 gaat deze regeling veranderen.
Naast bovenstaande grote voordelen zijn er nog diverse kleine voor en nadelen waaronder eenmalige teruggave Veiligheidshuis, tegenover bijdrage opvang asielzoekers nagenoeg geen extra kosten gemaakt en lagere leges APV Openbare Orde.
Door deze meevallers heeft er geen onttrekking uit de reserves plaats hoeven te vinden.

Gebruiksvergunning

114

I

Door personele en organisatorische ontwikkelingen is de inzet niet volledig geweest. Er is wel veel inzet geweest op de meest risicovolle gebouwen, de laagste prioriteit is minder aan bod gekomen. Daarnaast worden veel controles meegenomen tijdens de bouwcontroles. Uitsplitsing naar het product bouw en dit product is daardoor soms lastig. Voor 2015 is de verwachting dat de begrote inzet volledig gerealiseerd zal worden en hiermee het controleplan.

Bedragen x € 1.000

De genoemde verschillen passen binnen de door de raad vastgestelde beleidskaders.
I = incidenteel verschil, D = verschil met doorwerking naar latere jaren (structureel of meerjarig incidenteel)
- = nadeel, + = voordeel

Overzicht restant investeringskredieten:

Project .

krediet

nieuw

besteding

restant

dekking

1-1-2014

krediet

2014

krediet

derden

res./voorz.

expl.rek.

Brandweer:

Vervoermiddelen 2010

-18

18

0

Machines/apparaten 2011

24

-24

0

Overige inrichting 2011

13

-13

0

Machines/apparaten 2012

76

-76

0

Vervoermiddelen 2013

47

-47

0

Overige inrichting 2013

152

-152

0

0

294

-294

0

0

0

0

0

Specificatie nieuwe krediet:

Project

De afwikkeling van de restantkredieten Brandweer zal plaatsvinden bij de Veiligheidsregio.

Financiële structuur lasten en baten bestaand beleid (x € 1.000)