Veiligheid

Beleidsverantwoording

Algemeen

Je veilig voelen in je eigen omgeving is een groot goed. Zwolle is een relatief veilige stad, en dat is één van de redenen waarom Zwollenaren zich prettig voelen in deze gemeente. Wettelijke voorschriften en waarden en normen vormen de lijnen waarbinnen
we ons burgerschap willen uitdragen. Dat stelt eisen aan de Zwollenaren zelf, maar ook aan het niveau waarop de gemeente zorg draagt voor de veiligheid in de stad. Veiligheid is niet alleen een zaak van de gemeente maar vraagt betrokkenheid en
inzet van iedereen: politie, justitie en brandweer, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente geeft daarbij als regisseur de veiligheidsproblemen aan, brengt (veiligheids)partners bij elkaar, stimuleert goede samenwerking en streeft eenduidige prioriteitenstelling na. Daarnaast kan inzet vanuit veiligheid ook middel zijn om bij te dragen aan de aanpak van sociale problemen.

Het nieuwe politiebestel is in 2014 doorontwikkeld en de organisatie is verder opgebouwd. In Zwolle is inmiddels sprake van één basisteam.

Ambities van het Zwolse veiligheidsbeleid 2011-2014 zijn het tegengaan van criminaliteit en overlast (sociale veiligheid) en een veilige leefomgeving met effectieve rampenbestrijding (fysieke veiligheid). Uit het Buurt voor Buurt onderzoek blijkt dat de inwoners van Zwolle veiligheid beoordelen met een ruime voldoende en dat er iets meer waardering is voor de algemene aanpak van veiligheid en leefbaarheid.
De inzet op veiligheid staat niet op zichzelf. Het heeft grote raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals jeugd, zorg en wijkgericht werken.In 2014 is op deze beleidsterreinen intensief samengewerkt en aangesloten bij de verschillende ontwikkelingen, zoals de sociale wijkteams en de jeugdzorg.  Wat betreft de lokale veiligheidsthema’s: op basis van de beschikbare politiecijfers en analyses zien we dat de meeste criminaliteitsvormen vrijwel gelijk zijn gebleven. Uitzondering hierop vormen woninginbraken alsmede de zogenaamde voertuigcriminaliteit. In aantallen zijn deze vormen van criminaliteit significant gedaald. Gezamenlijke inzet op deze thema's leidt tot resultaat. Regionaal draait de politie het Programma Woninginbraken, inclusief een speciaal team voor Zwolle. Er is extra capaciteit ingezet om te posten bij hotspots. Wij ondersteunen dit met aandacht voor preventieve (wijk)activiteiten zoals de inbraakpreventieavonden en regelmatige publicaties op basis van het communicatieplan inbraakpreventie. Ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid op wijk- en buurtniveau en de opgave gerichte aanpak zijn medebepalend bij de prioritering van inzet van middelen en activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de aanpak Holtenbroek III en (opgroeiende) jeugd in Stadshagen,Westenholte en Zwolle-Zuid (stadsdeeladviezen).
Voor wat betreft de verwachte inwerkingtreding van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche verwijzen wij naar Programma 16.

In 2014 is een aanvang gemaakt met de beleidsontwikkeling en de daaraan gekoppelde uitvoering om te komen tot een sluitende aanpak van het Jihadisme. Het betreft hier een landelijk en actueel thema. De gemeente Zwolle vervult hierin een regionale centrum rol waarbij wordt samengewerkt met relevante partners. Daarnaast wordt vanaf 2014 ingezet op de aanpak van dreigende overlast en maatschappelijke onrust die mogelijk kan ontstaan door de ontwikkelingen die in verband staan met de OMG's oftewel de Outlaw Motorcycle Gangs. Deze specifieke clubs voelen zich in de regel niet gebonden aan de geldende regels waardoor zij een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde. Ook hierin is sprake van een landelijke richtlijn en een daaruit voortvloeiende lokale aanpak.  

Externe Veiligheid
Externe veiligheid maakt deel uit van het programma 4.

Cameratoezicht binnenstad
Er heeft in de tweede helft van 2014 een evaluatie plaatsgevonden van het cameratoezicht in de binnenstad met als insteek de vraag ‘doen de camera’s wat ervan verwacht wordt?’ Die evaluatie zal worden betrokken bij een plan van aanpak rond het camerasysteem, waarbij andere aandachtspunten zullen zijn: de actualiteit van het destijds gehanteerde bestek van eisen en de omvang van het gebied waarin het toezicht toegepast wordt en de financiering van het systeem.

Relevante kaderstellende nota's

  • Regeerakkoord veiligheid
  • Beleidsplan sociale veiligheid 2011-2014
  • Beleidsplan fysieke veiligheid 2011-2014
  • Stedelijk Kompas (2007)
  • Integrale aanpak Huiselijk Geweld Regio IJsselland
  • Beleidsvisie Externe Veiligheid (2007)
  • Rampenplan en Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding