Groene leefomgeving en milieu

Doelen

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Het verbeteren en uitbreiden van het groen in de stad (recreatieve voorzieningen en routes, ecologische waarden en structuren).

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsparken neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2005 was het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een park bezocht:

De norm voor 2014 is dat het bezoek in ieder geval toeneemt t.o.v. 2005. In 2012 is die toename al geconstateerd namelijk:

In park de Wezenlanden is de opening van het "weeZhuis" (onderkomen wijkboerderij) gevierd en de tunnel onder de Leo Majorlaan geopend. De realisatie van de volière is voorbereid. Bovendien is de voorbereiding van de komst van het Horecapaviljoen opgepakt door een private partij.

 • Wezenlanden 12 %
 • Wezenlanden 17 %
 • Engelse werk 17%
 • Engelse Werk 21%

In het Engelse Werk is het voormalige spoortracé naar de oude IJsselbrug ingericht en toegevoegd aan het park.

Streefdoel/indicator

Het aantal Zwollenaren dat vindt dat er te weinig groen in de eigen woonbuurt is, neemt af t.o.v. 2011.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Dit was in 2011 gemiddeld: 17 %
Per wijk:

De norm voor 2014 is “dat men vindt dat er te weinig groen in eigen woonbuurt is” in ieder geval afneemt t.o.v. 2005. In 2012 zien wij deze afname namelijk: 14 %

Er is gestart met de "Groene Loper"; de ondersteuning private groeninitiatieven in de hele stad (zowel in permanente als tijdelijke vorm; zowel op kleine schaal (tuin) als op grote schaal (stads-landbouw in de stadsranden).

In het Rietpark Stadshagen is de aanleg van een nieuwe recreatieve verbinding gestart (wandelbrug Oude Wetering).

In Zwolle-Zuid is park Schellerdriehoek feestelijk in gebruik genomen.

Kamperpoort      61 %
Assendorp         34 %
Indische Buurt   31 %
Dieze West        29 %
Binnenstad        28 %
Stadshagen       22 %
…….
Berkum                3 %
Aalanden             4 %

49 %
30 %
37 %
22 %
24 %
22 %
…….
  5 %
  4 %

Voor zelfstandige realisatie wijkboerderij Stadshagen zijn de mogelijkheden verder verkend.

Er is provinciale subsidie verstrekt voor de visieontwikkeling (door private partners) voor het gebied Nooterhof e.o., de gemeente faciliteert hierbij.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit / natuurwaarde blijft minimaal gelijk (er wordt gewerkt aan deze te ontwikkelen indicator)

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

In 2/3 van de gebieden is de nulsituatie vastgelegd.

Normering is in ontwikkeling

De gezamenlijke inventarisatie met 80 vrijwilligers, het waterschap en Landschap Overijssel is gereed.
De streefdoelen worden nu ontwikkeld.

Relaties met andere programma’s

Programmas 6, 9 en beleidsparagrafen Duurzaamheid en Participatie.

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Het aantal kilometers vrij liggend fietspad bedroeg in 2010: 35 km.

Tot 2020 zal gemiddeld 1 km nieuw fietspad worden gerealiseerd.
In 2013 is fietspad Bikkenrade (3 km) en deels fietspad Kuijerhuislaan - Marsweg (1km) aangelegd.

Het ontwerp voor het ruim 3 km lange fietspad over de geluidswal langs de Hasselterweg is gereed; de uitvoering staat gepland voor 2016-17.

De aanleg fietspad Hessenpoort - Hessenweg (1,2 km) is verschoven naar 2015 of later.  

Streefdoel/indicator

Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Het percentage bewoners dat minimaal 1 keer per maand een stadsrand bezocht was in 2005:

 • Langs de IJssel            23%
 • Zwarte Water Vecht     14%
 • Herfte Wijthmen           12 %

De norm voor 2014 is dat bezoek aan stadsranden gelijk blijft of groeit t.o.v. 2005.
In 2012 zien we een groei:

 • Langs de IJssel            26%
 • Zwarte Water Vecht     20%
 • Herfte Wijthmen           16%

De uitvoering van het project Ruimte voor de RivierZwolle vordert gestaag. Tijdens deze uitvoeringsperiode organiseren lokale groeperingen excursies in de uiterwaarden.

De actualisering van Rondje Zwolle is voorbereid (uitvoering voor seizoen 2015). De financiering van de verbetering van het  "Kleine Veer" is in voorbereiding.

De komst van een waterskibaan met een horecapaviljoen bij de Wijthmenerplas is voorbereid.

Binnen Ruimte voor de Vecht zijn de financiering voor de ontwikkeling en het beheer voor Natuurontwikkelingsproject De Kromme Kolk (Vechtdal) geregeld, zodat in 2015 de uitvoering van start kan. In deze Vechtcorridor is de komst van een Dijkmoment (theehuis en informatiepunt) aan de Vecht bij camping Vecht&Zo voorbereid.

De aanleg van het particuliere landgoed Herculosche Esch is gestart.

Voorbereiding is getroffen om gebruik te maken van de Interim-regeling Groene Blauwe Diensten voor het behoud van particuliere landschapselementen in de Buurtschap IJsselzone en Stadsbroek.

Streefdoel/indicator

De biodiversiteit blijft minimaal gelijk (er wordt gewerkt aan het ontwikkelen van deze indicator).

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Norm is in ontwikkeling.

Norm is in ontwikkeling.

De gezamenlijke inventarisatie met 80 vrijwilligers, het waterschap en Landschap Overijssel is gereed.
De streefdoelen worden nu ontwikkeld.

Geluid

Geluid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Terugdringen van geluidhinder voor bestaande woningen en het voorkomen van nieuwe geluidhindersituaties.

Streefdoel/indicator

124 woningen van de A-lijst zijn gesaneerd en voldoen aan de geluidnormen.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Situatie 2013: 93 woningen zijn volgens de Wet geluidhinder gesaneerd en 31 woningen moeten nog worden aangeschreven (zie a).

A-lijst 100% afgerond.

Alle 31 niet-gesaneerde woningen zijn aangeschreven. In tegenstelling tot wat verwacht was, heeft een groot deel van de aangeschrevenen aangegeven toch mee te willen doen. In 2015 worden deze woningen nader onderzocht en waar nodig worden geluidmaatregelen getroffen. Hierdoor was procedurele afronding nog niet mogelijk.

Ook de woningen op de Eindmelding zijn aangeschreven. Enkele woningen zijn procedureel afgerond. Voor de overige woningen is nader onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat de woningen op de Eindmelding net als de woningen A-lijst in 2015 afgerond kunnen worden.

Streefdoel/indicator

Voor 11 locaties is de geluidsituatie verbeterd.

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Situatie 2013: 11 locaties geluidhinderknelpunten(zie b).

1 geluidhinderknelpunt aangepakt.

Er is in 2014 geen geluidhinderknelpunt fysiek aangepakt. Er zijn wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het uitgangspunt is werk met werk maken en zijn er binnen de benoemde knelpunten geen projecten in uitvoering gegaan.

Streefdoel/indicator

In 2014 voldoen de 3 gezoneerde industrieterreinen aan de vastgestelde geluidzone .

Nulsituatie

Norm voor 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Situatie 2013: 100% van de industrieterreinen voldoet aan de wettelijke norm (zie c).

100%

Conform gerealiseerd,

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zorgen dat de luchtkwaliteit blijvend voldoet aan de maatgevende normen voor stikstofdioxide (NO2) en voor fijn stof (PM10) en bereiken dat de lucht gezond blijft in Zwolle.

Streefdoel/indicator

 • PM10 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2011.
 • PM10 voldoet aan de daggemiddelde concentratie van 50 ug/m3 (max. 35 dagen per jaar overschrijding).
 • NO2 voldoet aan jaargemiddelde concentratie 40 ug/m3 vanaf 2015.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Luchtkwaliteit in 2012.

Huidige luchtkwaliteit voldoet aan normen.

Conform gerealiseerd

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Handhaven van de basisveiligheid (voldoen aan normen voor plaatsgebonden risico).
Handhaven van een aanvaardbaar groepsrisico.

Streefdoel/indicator

 • Er bevinden zich geen kwetsbare functies binnen de veiligheidscontour van bedrijven, wegen, spoorwegen, vaarwegen en buisleidingen voor aardgas/gevaarlijke stoffen.
 • Het groepsrisiconiveau past binnen de grenswaarden van het gebiedstype zoals vastgesteld in het gebiedsgerichte kader externe Veiligheid
 • De toename van het groepsrisico op stedelijk niveau is openbaar, verklaarbaar en aanvaard.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Provinciale risicokaart 2012.
Risico Register Gevaarlijke Stoffen 2012.
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
(vermoedelijk wettelijk verankerd in 2013).
Vastgestelde ontwerpbestemmingsplannen
d.d. 1 juli 2013

.

Monitoring risicobronnen en volgen (beleids)ontwikkelingen:
Conform gerealiseerd.

Risicocommunicatie:
Het primaat voor risicocommunicatie hoort bij het programma Veiligheid. Vanuit Externe Veiligheid is in 2014 geen inbreng gevraagd.

Speerpunt Spoorzone, optimaliseren zelfredzaamheid en bluswatervoorziening:
In het kader van de omgevingsvergunning is de bluswatervoorziening onderwerp van onderzoek en overleg geweest. Daarnaast is er ten bate van de ruimtelijke ontwikkeling Spoorzone een inspiratieboek Spoorzone opgesteld.

Speerpunt A28 optimaliseren zelfredzaamheid en bluswatervoorziening:
In 2014 is een voorstel ontwikkeld voor de verbetering van de bluswatervoorziening. In overleg met de veiligheidsregio en Rijkswaterstaat is het maatregelenpakket uitgebreid voor de gehele A28 binnen de gemeente Zwolle. Het eerste voorstel, droge bluswaterleiding ter hoogte van het Zwarte water, wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat vanuit groot onderhoud. Voor de andere maatregelen kan mogelijk dezelfde financieringsbron worden gebruikt.

Routekaart samenwerking met partners (Veiligheidsregio en RUD):
Dit proces met de veiligheidsregio is in 2014 opgestart samen met de gemeente Deventer. Het doel, meer taken overlaten aan onze partner, de veiligheidsregio, is d.m.v. een pilot Ecodrome in de praktijk gebracht.

Expertiseontwikkeling en vervolgaanpak EV 2015 en verder:
Overijsselse gemeenten hebben audits bij elkaar uitgevoerd. De gemeente Zwolle heeft daaraan deelgenomen. Uit deze audit bleek dat Zwolle zijn organisatie goed op orde had.

Evaluatie en rapportage:
Conform gerealiseerd.

Energie en duurzaam bouwen

Energie en duurzaam bouwen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Zwolle onderschrijft de EU-doelstellingen voor energiebeleid. In 2020 is een reductie van 20% van de uitstoot van CO2 bereikt en wordt 20%
van de gebruikte energie duurzaam opgewekt. Jaarlijks wordt een energiebesparing van 3% gerealiseerd.

Streefdoel/indicator

CO2-reductie (kton/jaar): Uitstoot in 1990: : 587 kton/jaar, in 2009: 722 kton/jaar, 20% reductie t.o.v. 1990 = 40% reductie t.o.v. 2009
% duurzaam opgewekt: % opgewekt in 2012: 5,6%.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Uitstoot 2009: 722 kton/jaar
Duurzame opwek: 5,6 % in 2012

Energiebesparing van 3%

Er is platform geboden voor kennisontwikkeling,
starten en verbinden van initiatieven en
innovatie, onder andere door faciliteren Zwols Energiehuis, bijeenkomsten i.s.m. PEC Zwolle, deelname aan Kantelbijeenkomst, inzet op netwerken versterken, etc.

Met behulp van Energie in Beeld vindt monitoring van prestaties plaats prestaties (uitstoot CO2, %
duurzame opwek)

De stimuleringsregeling woningbouwproductie en duurzaamheid liep per 1 juli 2014 af, 350 subsidies zijn verleend. Op dat moment was er een resterend budget van ca
€ 300.000. Dat is ingezet voor een aangescherpte regeling, het budget is toereikend voor 100 woningen.

Van 1 oktober 2012 tot 30 november 2014 zijn aan 962 woningeigenaren subsidies toegekend in het kader van de Overijsselse aanpak 2.0. Hiermee is voldaan aan de verwachting.

Faciliteren initiatief windenergie van Blauwvinger Energie is gecontinueerd. Er is met name ingezet op een strategie om te komen tot meedoen door de Zwolse samenleving

Het protocol uitvoering AMvB Bodemenergie is gereed

Inbreng is geleverd in (gebieds)-ontwikkelingen, zoals Stadskamer, Parkeergarage, Hessenpoort, Hanzeland, Dieze-Oost, Spoorzone en nog een aantal andere. Ook wordt gewerkt aan een aanpak voor verduurzaming van bestaand gemeentelijk vastgoed

Beleid duurzame gebouwen is gecontinueerd en ondermeer opgenomen in de aangepaste stimuleringsregeling.

Bodem: Geen risico's volksgezondheid

Bodem

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Er zijn geen risico’s voor de volksgezondheid door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

In 2015 hebben we alle humane spoedlocaties in Zwolle aangepakt.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Alle locaties met mogelijke risico’s zijn onderzocht.

Aanpak resterende humane spoedlocaties.

De resterende locaties zijn gemonitord: er zijn geen humane risico's geconstateerd.

Bodem: Kwaliteit bodem en grondwater geschikt voor gewenste functies

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De kwaliteit (chemisch, fysisch, biologisch) van bodem en grondwater is geschikt voor de gewenste functies aan maaiveld en in de (diepe)
ondergrond.

Streefdoel/indicator

De principes en doelen van de Visie op de Ondergrond zijn blijvend geïntegreerd in beleid en werkwijze voor bodem en
grondwater.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Visie en Programma Ondergrond vastgesteld door raad.

Uitwerking en uitvoering visie en programma ondergrond.

Conform, het Gebiedbeheerplan is vastgesteld, via het SKB-showcase project is de potentie van de ondergrond voor de water- en klimaatopgaven nader uitgewerkt.

Bodembeleidsplan vastgesteld door raad.

Implementatie bodembeleidsplan.

In 2015 zijn nieuwe bodemkwaliteitskaarten opgesteld (vaststelling 2015)

Bodem: Bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en uitvoerbaar

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

De bodemsaneringsoperatie is betaalbaar en daardoor uitvoerbaar waardoor gewenste ontwikkelingen in de stad niet langer stagneren door bodemverontreiniging.

Streefdoel/indicator

Kostenbesparing van 75% op de totale bodemsaneringsoperatie in Zwolle.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

Met gevalsgerichte aanpak wordt de bodemsaneringsoperatie in Zwolle Centraal beperkt tot ca. € 20.000.000.

Doorontwikkeling gebiedsaanpak (gebiedsbeheerplan) Zwolle Centraal.
Kostenbesparing 2014: pm.

In 2014 is het Gebiedbheerplan vastgesteld en zijn met diverse partijen  afspraken gemaakt over afkoop, lokatieontwikkeling en financiering, waaronder Katwolderweg en een bijdrage van het Rijk van 2,9 miljoen euro.

Bodem: Bescherming van drinkwatervoorziening

Doelstellingen/maatschappelijke effecten

Bescherming van de drinkwaterwinning Engelse Werk tegen historische grondwaterverontreinigingen.

Streefdoel/indicator

Afname van de toestroom van grondwaterverontreiniging naar drinkwaterwinning Engelse Werk.

Nulsituatie

Norm van 2014

Wat is in 2014 gerealiseerd

(Monitorings)afspraken partijen Integrale Variant Zwolle tot 2033.

In overleg met partijen monitorings-periode inkorten tot 2015.

De Integrale Variant Zwolle is afgerond. De verplichtingen zijn overgegaan naar het gebiedbeheerplan.Over de monitoringsresultaten zijn we nog in overleg met partijen.